2401/27667

Tenderi sa crvenim zastavama

Sve informacije i tenderi su sistem javnih nabavki

e-Nabavke

Datum potpisivanja

Ekonomski operator

Ugovorna cena

Ugovorni autoritet

Crvene zastave


Crvenezastave Tender Ugovorni autoritet Ekonomski operator Datumpotpisivanja Ugovornacena

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Riparimi i sinjalizimit dhe mbrojtjes ne bllokun A4
KEK-20-3017-5-2-1
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. NTP ,, Elektro D-T Projekt "
600180161
2020-09-07 149256 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

NDËRTIMI I OBJEKTIT TË FAKULTETIT TË ARTEVE (ekzekutimi I pozicioneve të pa parapara dhe të paparshikuara) PAS REVIDIMIT TË PROJEKTIT
uhz-20-8178-5-2-5
UNIVERSITETI " HAXHI ZEKA " NË PEJË Rexha
810515223
2020-12-14 369328 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim më Material Elektrik
70433736-21-1130-1-3-6
KOMPANIA UJËSJELLËSI RAJONAL "PRISHTINA"SH.A. " ELEKTRO - GG " SH.P.K.
601725990
2021-04-22 9810 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Qasja dhe shfrytezimi i platformes ZOOM per Video komunikim për nevojat e Akademisë se Drejtesise
UA/2016-20-6020-2-3-6
Agjencia Qendrore e Prokruimit ARITECH
810821828
2020-11-12 2479 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me tableta për shkollat e Komunës së Prizrenit
622-20-8447-1-2-1
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT EUROPRINTY
810444878
2021-03-03 65330 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Ndërtimi i rrugës Skifter Arifi-Krahu 1
651-20-4756-5-2-5
KUVENDI KOMUNAL- GJILAN K.N.P.SH. PAPENBURG & ADRIANI COMPANY SH.P.K.
810652942
2020-09-30 20264 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Shërbimet e sigurimit të palëve të treta
10908-20-531-2-3-6
OPERIMI ME TRENA I HEKURUDHAVE TË KOSOVËS "TRAINKOS" SH.A. LINK INSURANCE BROKERS SH.P.K.
811310185
2020-05-01 1980 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Ndërtimi i rezervarit të ujit dhe infrastrukturës përcjellëse në fshatin Zaplluxhe ( RITENDERIM)( punime shtesë)
621-20-6960-5-3-5
KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI Ridvan Elezi B.I.
811271642
2020-11-16 2269 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizimi,montimi dhe funksionalizimi i pajisjeve per kontrolldhe barriera ne Objektet e Sistemit Prokurorial te Kosoves
250-20-6844-1-2-5
PROKURORIA E SHTETIT TETRONIKS L.L.C.
810863325
2020-11-09 27982 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Usluge fizickog obezbedenja opštinskih objekata
GRA618-21-2551-2-3-5
SKUPSTINA OPSTINA GRACANICA "MEB"L.L.C.
810975576
2021-05-12 7140 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Rregullimi i rrugeve . Rrustem Elshani (te vorrezat), Pjeter Budi , Xhemaj Kada në Sllapuzhan.Ndërtimi i rrugës Afrim Buqa në Luzhnicë.Ndërtimi i rrugeve lokale Isuf Meta segment, në Javor-Faza e dyte
624-20-5085-5-2-1
KOMUNA SUHAREKË " ISEFERI " SH.P.K.
810106204
2020-11-11 10665 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Renoviranje sportskog terena i uredenje dvorišta u osnovnoj školi Branko Radicevic u Severnoj Mitrovici
647-20-1678-5-2-1
OP\u0160TINA SEVERNA MITROVICA "RAD" D.O.O.
810091687
2020-05-29 85997 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Mirëmbajtja e bazës së të dhënave të Kompanisë
KRURGJA-20-335-2-3-5
Kompania Rajonale e Ujësjellësit " GJAKOVA " SH.A. Fatmir Murtezaj
811261916
2020-03-12 4740 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me makinizëm për vizatimet e fëmijëve
616-21-1788-1-3-6
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES ETIANI
811224766
2021-05-17 9876 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Sigurimi i ofrimit të shërbimeve të shpedicionit zhdoganimit të pullave postare dhe produkteve filatelike për eksport të rregullt dhe të përkohshëm gjatë viteve 2021-2022-2023-RITENDER-3
vetak-20-8249-2-3-6
POSTA E KOSOVËS SH.A " ARENA COMPANY " SH.P.K.
810194720
2021-01-06 2697 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Hapja e rrugëve fushore- Faza e III- të
636-20-1695-5-2-1
KOMUNA E JUNIKUT VB. TOFAJ
810962193
2020-06-11 40851 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Plotesimi I dokumentacionit per kushtet dhe leje ndertimore per objektin teknik per sistemin e radiove ne Germi
254-20-425-2-3-6
AGJENCIA E SHËRBIMEVE TË NAVIGACIONIT AJROR BLENOR SH.P.K.
811224005
2020-09-22 4779 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Renovimi i kuzhinës në çerdhen Pëllumbat e Paqës dhe montimi i paisjeve të kuzhinës LOT 1- Renovimi i kuzhinës në çerdhen Pëllumbat e Paqës LOT 2- Montimi i paisjeve të kuzhinës në çerdhen Pëllumbat e Paqës
KOMUNA E PEJES N.P.SH. " ONI DESIGN "
600312574
2020-09-30 68933 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me Ciment
12997 12998-21-857-1-3-6
" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " JEFES GROUP SH.P.K.
811487679
2021-03-23 3461 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

NDËRTIMI I OBJEKTIT TË ÇERDHËS SË FËMIJËVE NË FSHATIN RATKOC
623-20-3129-5-2-5
KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË NPN EUROING SH.P.K.
811302281
2020-07-10 39968 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Dezinfektimi i objekteve dhe hapësirave publike
615-20-932-2-2-5
KUVENDI KOMUNAL D D D SH.P.K.
811319955
2020-04-13 93530 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Matja e Kënaqëshmerisë së Konsumatorëve për Furnizim me Ujë dhe Shërbime të Kanalizimit
70433736-20-36-2-3-6
KOMPANIA UJËSJELLËSI RAJONAL "PRISHTINA"SH.A. " COMPASS IT " SH.P.K.
601250012
2020-02-10 3044 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Blerja e një veture të terrenit e kombinuar me kabinë dyshe dhe bartje të ngarkesës - automjet komandues për BPZ-Prishtinë
616-20-3076-1-2-1
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES " AUTOTRADE " SH.P.K.
600289260
2020-08-14 47790 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

FURNIZIM ME MATERIAL HIGJENIK NË INSTITUCIONET EDUKATIVO-ARSIMORE TË KOMUNËS SË MALISHEVËS
62500-20-5645-1-2-5
KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE EDONI OIL
811150961
2021-01-19 32041 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnzimi me papuçe frenuese për lokomotiva
10908-20-2778-1-2-1
OPERIMI ME TRENA I HEKURUDHAVE TË KOSOVËS "TRAINKOS" SH.A. " Omega - I " SH.P.K
601071004
2020-08-19 13680 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

NDËRTIMI I MUZEUT NË KRUSHË TË MADHE
623-20-5659-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË NPN EUROING SH.P.K.
811302281
2020-11-26 148918 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizimi me material laboratorik për QKMF-Dragash –RITENDERIM
621-21-1522-1-3-6
KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI N.T.SH. " Atom - Med "
600374326
2021-04-22 1965 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Blerja e kontenjerëve për vendbanimet e Komunës së Fushë Kosovës
612-20-5547-1-2-1
KUVENDI KOMUNAL FUSHË KOSOVË Seykos SH.P.K.
810547474
2020-11-05 68496 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Opremanje sanitetskog vozila
641-20-3792-1-2-1
KUVENDI KOMUNAL LEPOSAVOQ N.SH.T " NERAMED "
601095286
2020-09-15 15240 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Pastrimi dhe rregullimi i lumenjëve në Komunë - Reqan ,Mushtisht ,Terrnje ,Gelancë ,Vraniq ,Semetisht ,Leshan ,Sopijë-Faza e dytë
624-20-5683-5-2-1
KOMUNA SUHAREKË N.T.P."PONI"
600446901
2021-01-15 84125 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Ndertimi dhe zgjerimi i rrjetit te kanalizimit dhe rrugeve ne fshatin Mollopolc - Faza II
617-20-5328-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL Dashnim Jashari B.I.
810624082
2020-10-09 34722 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Dezinfektimi emergjent i gjitha objekteve dhe hapësirave publike
632-20-998-2-2-5
KUVENDI I KOMUNËS N.T.SH."Truly Nolen" SH.P.K.
600115621
2020-03-31 98800 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Rikonstruimi I rrugeve “Karl Gega”Ali Pashe Tepelena” dhe Gazemend Zajmi
616-20-4861-5-2-5
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES JOOS & KRASNIQI - BAZE SH.P.K.
810962309
2020-10-02 66585 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me paisje medicinale për nevojat e shërbimeve shëndetësore të QKMF-së,QMF-ve dhe AMF-ve
622-20-7054-1-2-1
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT " KONTI " SH.P.K.
810029753
2020-12-23 60435 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Organizimet e festave të fund vitit
632-20-6603-1-2-1
KUVENDI I KOMUNËS N.T.P. " LIVING STUDIO "
600387866
2020-12-14 29406 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

REHABILITIMI I RRUGEVE TE ASFALTUARA NE KOMUNEN E DRENASIT-PROJEKT DY VJEQAR
611-21-337-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL LIMORA SH.P.K.
810858079
2021-04-22 49817 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me reagenca per hormone
72701-20-5578-1-3-6
INSTITUTI I MJEKSIS PUNES KOSOVËS "BIOTEK KOSOVO " L.L.C.
600399217
2020-10-08 4971 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Rregullimi i oborreve dhe parkingjeve te QKMF, QMF dhe AMF, - Punë Shtesë
624-20-8261-5-3-5
KOMUNA SUHAREKË Lumni Kokollari B.I.
600947305
2020-12-22 1484 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Rregullimi dhe meremetimi i platos rreth BKK-se.
90900-20-3791-5-3-6
Biblioteka Kombetare e Kosoves "Al-Group" SHPK
810817588
2020-08-14 9590 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizimi dhe montimi i serave
612-21-1637-1-2-1
KUVENDI KOMUNAL FUSHË KOSOVË N.T.P. " Adri Zaun - Rrethoja "
600035423
2021-05-03 43985 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizimi me material higjenik
657-20-4950-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL VITI N.T.SH. " TRADITA TREGTARE "
601289037
2020-10-22 9182 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

NDERTIMI I TRIBINAVE NE STADIUMIN E FUTBOLLIT DEMUSH MAVRAJ-ISTOG
633-20-5372-5-3-5
KOMUNA E ISTOGUT ,,Menti" Sh.p.k.
810298556
2020-12-03 9369 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me dizne te brenerave për bllokun B2.
KEK-20-5716-1-3-6
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. " Omega - I " SH.P.K
601071004
2020-11-12 3958 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Asfaltimi i rrugës Restelic-Strazimir (projekt tre vjeqar)
621-20-4477-5-2-1
KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI RENELUAL TAHIRI SH.P.K.
810610099
2020-09-17 494440 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Aneks kontratë për ndërtimin e kanalizimit në fshatin Zhur i ri në Prizren
622-20-1817-5-3-5
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT " EdiBau- ing " SH.P.K.
601597779
2020-05-13 9564 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

FURNIZIM DHE MONTIM I KAMERAVE
70020-20-1216-1-3-6
SPITALI REGJIONAL "PROFESSIONAL ALARM" L.L.C.
810321498
2020-05-08 4872 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Ndërtimi i shkollës fillore në Gjyrkoc (Punë Shtesë)
617-20-5363-5-2-5
KUVENDI KOMUNAL NNP CTA SH.P.K.
811322776
2020-09-22 15374 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Ndërtimi i ndërtesave Qeveritare dhe Institucioneve Arsimore- ‘’Lot 1- Komisioni i pavarur për miniera dhe minerale dhe Agjencia e Kosovës për mbrojtjen e mjedisit – Prishtinë’’
214-20-7989-5-2-5
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME " ZENITH GROUP " SH.P.K.
810150566
2021-03-03 75214 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizimi me paisje mjeksore dy llote
SPITALI I PËRGJITHSHËM "DR.SAMI HAXHIBEQIRI" - MITROVICË " KosovaMed Healthcare " SH.P.K.
601670947
2020-11-06 39380 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Ndertimi I Rrjetit të Rrugëve në lagjën Geci, Bushgega, Sekiraqa, Halili, Canollëve, Qazim, Osmonët, Borovcët, Bilalli, Brahimi, Sejda dhe Haradinajt në Prapashticë dhe Marec ----- Lot 1
616-20-5291-5-3-5
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES BASHKIMI METI SH.P.K.
811336529
2020-09-22 4891 €
50 / 736
Poredak pokazatelja zasnovan na br. crvene zastave

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

1194

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

715

Rok

448

Tender sa ponderisanom cenom

94

U otvorenom postupku je samo jedan ponuđač

17

Pregovarački postupak bez objavljivanja obaveštenja o ugovoru

12

Ugovorna cena je 40% niža od procenjene vrednosti

2

Nenormalno niska cena tendera

0

Pobednik ugovora je na crnoj listi

0
TOP 10
Ugovorni autoritet sa
najviše crvenih zastava
1KUVENDI KOMUNAL | 213
2KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 148
3QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | 84
4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | 68
5KOMUNA SUHAREKË | 61
6KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | 60
7" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " | 57
8KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | 51
9KOMUNA E ISTOGUT | 50
10MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE | 49
TOP 10
Tenderi sa Najviše
Crvenih Zastava
1 3609 Mirëmbajtja e paisjeve kunder zjarrit në Objektin e Komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale.. | 3
2 7304 Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit te ngrohjes qendrore për GJ.TH. Mitrovicë me degët e saj në Rexhionin e Mitrovices ! | 3
3 2039 Organizimi i një punëtorie pas përfundimit të vizitave për evaluim të rezultateve preliminare të vizitave sistematike. | 2
4 11864 Ri-Shpallje Furnizim me perde | 2
5 1677 Sanimi i Dëmtimeve në Qendra e Shtabit të Përgjithshëm Likovc, Skenderaj – Faza II-të | 2
6 12583 Izgradnja decijeg igralista za predskolsko u Malom Ropotovu i Korminjanu | 2
7 1727 Furnizim me paisje për dhomën operative të SHKK-së. | 2
8 4489 Sanacija i uredjenje mostova u opstini Zubin Potok | 2
9 4693 Rekosntruimi dhe asfaltimi I terenve sportive ne shkollat e Komunes se Parteshit dhe fushave sportive në oborrin e shtepisë se Kultures Partesh | 2
10 8461 Servisimi i instrumenteve gjeodozike, | 2

Kontakt
Clicky