2401/27667

Tenderi sa crvenim zastavama

Sve informacije i tenderi su sistem javnih nabavki

e-Nabavke

Datum potpisivanja

Ekonomski operator

Ugovorna cena

Ugovorni autoritet

Crvene zastave


Crvenezastave Tender Ugovorni autoritet Ekonomski operator Datumpotpisivanja Ugovornacena

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizimi dhe instalimi i kamerave ne shkolla dhe sistemi i alarmit
632-20-4077-1-2-1
KUVENDI I KOMUNËS "PROFESSIONAL ALARM" L.L.C.
810321498
2020-09-18 21460 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Informimi Publik për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës 14 shkurt 2021
320-21-81-2-2-5
KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE " INNOVATION MEDIA " SH.P.K.
810107327
2021-02-04 68148 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Larja e Automjeteve te KPMM-se
318-20-2024-2-3-6
KOMISIONI I PAVARUR PËR MINIERA DHE MINERALE Nehat Sopjani B.I.
810472431
2020-06-19 4355 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Vendosja e sistemit Alarmues dhe mirembajtja e tyre dhe vendosja e Kamerave
nuk ka-20-3335-2-3-6
Komp. Rajon Ujësjellësit''Hidromorava'' SH.A. K.S. Besa Security SH.P.K.
810500406
2020-09-24 5292 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me paisje të IT-së për Zyrën e Informimit të Komunës së Skenderajt - Ritender
643-20-3424-1-3-6
K.K. SKENDERAJ " FutureBITS " SH.P.K.
810149676
2020-10-02 11995 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

FURNIZIM ME VESHMBATHJE DHE ENË KUZHINE
KM653-20-3622-1-3-6
KOMUNA E KAMENICES " KEGA " SH.P.K.
810140749
2020-08-25 6802 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Ngritja e pemishteve me arrë dhe lajthi në Komunën e Prizrenit
622-20-2025-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT " FIDANEX " SH.P.K.
810028953
2020-10-28 187761 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Fusha Sportive dhe Rekreacion
611-20-5300-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL IBRAHIM KURRUMELI B.I.
810249450
2020-11-19 112919 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

U otvorenom postupku je samo jedan ponuđač

Nabavka mlinskih obloga
12054-20-304-1-2-1
" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " "V&V Company" D.O.O.
810111899
2020-03-18 123891 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Ri-tender “Furnizim Emergjent me aparatura medicionale -Ventilator (respiratore) për mbrojtje nga Corona-Virusi”
206-20-1130-1-1-5
MINISTRIA E SHËNDETËSISË PHARMA LEADER L.L.C.
810856320
2020-04-30 1782000 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

FURNIZIMI I SHKOLLAVE ME MJETE TE DEZINFEKTIMIT SIPAS MASTER PLANIT PER ZHVILLIMIN E MESIMIT NE KUSHTE PANDEMIJE PER VITIN SHKOLLORE 20 21.
633-20-5940-1-2-5
KOMUNA E ISTOGUT " NOA TRADING " SH.P.K.
601627807
2020-11-09 33000 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Nabavka ulaznog grla mlina za Flotaciju Leposavic
12054-20-8089-1-2-1
" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " ''MAJA BNB'' D.O.O.
601102677
2021-01-13 22850 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizimi dhe instalimi i sistemit të kamerave në Qendren Korrektuese në Smrekovnicë, Furnizimi dhe instalimi i sistemit sinjalizues me senzor përgjatë perimetrit të sigurisë në Burgun e Siguris së Lartë, dhe furnizimi dhe instalimii penguesve të valëve në Qendrën e Paraburgimit në Prishtinë.
33600-20-3383-1-2-1
SHËRBIMI KORREKTUES I KOSOVËS "PROFESSIONAL ALARM" L.L.C.
810321498
2020-10-23 30888 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizimi dhe instalimi i sistemit të kamerave në Qendren Korrektuese në Smrekovnicë, Furnizimi dhe instalimi i sistemit sinjalizues me senzor përgjatë perimetrit të sigurisë në Burgun e Siguris së Lartë, dhe furnizimi dhe instalimii penguesve të valëve në Qendrën e Paraburgimit në Prishtinë.
SHËRBIMI KORREKTUES I KOSOVËS "PROFESSIONAL ALARM" L.L.C.
810321498
2020-10-23 30888 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Ndërtimi i terreneve sportive faza e parë. Ndërtimi i fushës së mbyllur të tenisit në Prizren
622-20-3572-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT "ALBOSS"SH.P.K.
601617999
2020-09-29 117576 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Renovimi i kuzhinës në çerdhen Pëllumbat e Paqës dhe montimi i paisjeve të kuzhinës LOT 1- Renovimi i kuzhinës në çerdhen Pëllumbat e Paqës LOT 2- Montimi i paisjeve të kuzhinës në çerdhen Pëllumbat e Paqës
635-20-4609-5-2-1
KOMUNA E PEJES N.P.SH. " ONI DESIGN "
600312574
2020-09-30 68933 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Servisimi dhe mirëmbajtja e instrumenteve për trajtime kirurgjike ortopedike
701-21-149-2-2-1
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES " BEE IT " SH.P.K.
810112623
2021-03-11 123723 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Servisimi dhe mirembajtja e pajisjes radiologjike, digjitale, statike dhe mobile
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES NPT" Medica" Sh.p.k
600190665
2020-10-26 18000 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

RREGULLIMI I KULMIT DHE MEREMETIM NE OBJEKTIN E KRYQIT TE KUQ NE KLINE
634-21-906-5-3-6
KUVENDI KOMUNAL I KLINËS N.N.P."NDERTIMTARI-MAXHUNAJ"
600188545
2021-03-19 3844 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

“Sigurimi i veturave zyrtare TPL, TPL Plus dhe Full Kasko–EU ”
243238-21-884-2-2-1
GJYKATA KUSHTETUSE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS KOMPANIA E SIGURIMEVE EUROSIG SH.A.
811296054
2021-04-20 33001 €
20 / 736
Poredak pokazatelja zasnovan na br. crvene zastave

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

1194

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

715

Rok

448

Tender sa ponderisanom cenom

94

U otvorenom postupku je samo jedan ponuđač

17

Pregovarački postupak bez objavljivanja obaveštenja o ugovoru

12

Ugovorna cena je 40% niža od procenjene vrednosti

2

Nenormalno niska cena tendera

0

Pobednik ugovora je na crnoj listi

0
TOP 10
Ugovorni autoritet sa
najviše crvenih zastava
1KUVENDI KOMUNAL | 213
2KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 148
3QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | 84
4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | 68
5KOMUNA SUHAREKË | 61
6KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | 60
7" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " | 57
8KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | 51
9KOMUNA E ISTOGUT | 50
10MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE | 49
TOP 10
Tenderi sa Najviše
Crvenih Zastava
1 7304 Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit te ngrohjes qendrore për GJ.TH. Mitrovicë me degët e saj në Rexhionin e Mitrovices ! | 3
2 3609 Mirëmbajtja e paisjeve kunder zjarrit në Objektin e Komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale.. | 3
3 5607 Nabavka specijalizovane lecnicke opreme za Zdravstveni centar u Severnoj Mitrovici | 2
4 9320 FURNIZIMI ME PELET PER NEVOJA TE SHTEPISE PER KOMUNITETE NE GURRAKOC. | 2
5 1905 Furnizim me Derivate | 2
6 6691 Zamena instalacije grejanja Osnovne škole Sveti Sava u Severnoj Mitrovici | 2
7 298 Furnizim me Pelet për ngrohjen e Fakultetit të Biznesit dhe MTHM-së | 2
8 8605 Hartimi i projekteve ideore dhe kryesore (zbatuese) sipas kërkesave të komunës së Vitisë | 2
9 4402 Furnizim me defribilator për QKMF - Hani i Elezit | 2
10 1211 Lot 1 Zgjerimi i sistemit të uitjes në fshatin Pantin dhe Samadraxhë -Vushtri. Lot 2 Zgjerimi i sistemit të uitjes në fshatin Frasher- Mitrovicë | 2

Kontakt
Clicky