2401/27667

Tenderi sa crvenim zastavama

Sve informacije i tenderi su sistem javnih nabavki

e-Nabavke

Datum potpisivanja

Ekonomski operator

Ugovorna cena

Ugovorni autoritet

Crvene zastave


Crvenezastave Tender Ugovorni autoritet Ekonomski operator Datumpotpisivanja Ugovornacena

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnzim me teste antigjen covid-19
616-20-7749-1-1-5
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES " AR - TECH " SH.P.K.
600729836
2020-11-30 290160 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

LOTO1 - FURNIZIMI DHE PAISJA ME KABINETE TE FIZIKES, KIMIS DHE BIOLOGJISE. LOTO2 - INVENTARIZIMI I QENDRES SE PARAGLLAJDIZMIT. LOTO3 - MIREMBAJTJA E INFRASTRUKTURES SPORTIVE. LOTO4 - NDERTIMI I KENDEVE PER LEXIM NE 13 SHKOLLA.
KOMUNA E ISTOGUT EUROPRINTY
810444878
2020-12-22 12220 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

LOTO1 - FURNIZIMI DHE PAISJA ME KABINETE TE FIZIKES, KIMIS DHE BIOLOGJISE. LOTO2 - INVENTARIZIMI I QENDRES SE PARAGLLAJDIZMIT. LOTO3 - MIREMBAJTJA E INFRASTRUKTURES SPORTIVE. LOTO4 - NDERTIMI I KENDEVE PER LEXIM NE 13 SHKOLLA.
KOMUNA E ISTOGUT EUROPRINTY
810444878
2020-12-22 12220 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Ndërtimi i fushave sportive në disa shkolla
615-20-7239-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL NNSh VAAKAL
600090203
2020-12-21 38343 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me vajra dhe yndyrna
KEK-20-1362-1-2-1
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. " ARDI & ARI " SH.P.K.
811253434
2020-07-20 26276 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me pjeset rezerve IT
701-20-7788-1-3-6
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES ARITECH
810821828
2020-12-23 12412 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Rregullimi i shtegut për gjatë Lumëbardhit, prej Urës se Gurit deri te ura afër tregut të Gjelbërt LOT 1- Kubezimi i shtegut përgjatë Lumëbardhit LOT 2- Punimi i shkallëve te ura e Gurit LOT 3- Ndërtimi i ndriçimit përgjatë Lumëbardhit LOT 4- Montimi dhe furnizimi i kamerave përgjatë Lumëbardhit
KOMUNA E PEJES ,,Menti" Sh.p.k.
810298556
2021-05-07 18971 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim më Sulfat Alumini
70433736-21-1006-1-2-1
KOMPANIA UJËSJELLËSI RAJONAL "PRISHTINA"SH.A. " Profitech " SH.P.K.
810081646
2021-05-25 124300 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Shërbimet e publikimit ne gazetat serbe dhe malaziase
239-20-31-2-2-5
AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT "Dan Graf" doo Beograd
100291058
2020-02-21 47702 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me pjesë rezervë për pompat e sterilit dhe për makinat Floterike
12997 12998-20-1861-1-2-1
" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " N.T.P. " Xani-Inex "
600013099
2020-07-16 65599 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Ndertimi i salles se sporteve ne SHFMU. Veli Ballazhi ne Gorance - projekt 2 vjecar
659-20-1657-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL N.N.SH."WORLD MEDIUM"
600459235
2020-08-10 332095 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Ndërtimi i kanaleve atmosferike dhe fekale LOT 1 – Ndërtimi i kanalit atmosferik në lagjën “2 Korriku” , “Xhemajl Kada” dhe “Asllan Qeshme” LOT 2 - Ndërtimi i kanalit atmosferik dhe kanalizimit fekal në lagjen “Fidanishte” LOT 3 - Ndërtimi i kanalit atmosferik në lagjën “ Katund i Ri “
635-20-1065-5-2-1
KOMUNA E PEJES N.P. " Auremont "
600021026
2020-06-03 73549 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Ndërtimi i kanaleve atmosferike dhe fekale LOT 1 – Ndërtimi i kanalit atmosferik në lagjën “2 Korriku” , “Xhemajl Kada” dhe “Asllan Qeshme” LOT 2 - Ndërtimi i kanalit atmosferik dhe kanalizimit fekal në lagjen “Fidanishte” LOT 3 - Ndërtimi i kanalit atmosferik në lagjën “ Katund i Ri “
KOMUNA E PEJES N.P. " Auremont "
600021026
2020-06-03 73549 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Sigurimi i automjeteve për nevojat e NJF-it dhe MF-Ritender
MF201-20-267-2-3-6
Ministria e Finacave SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP SH.A.- DEGA KOSOVË
600108569
2020-02-27 4729 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Trajtimi i vajrave me përmbajtje të Bifenileve të Polikloruara PCB
KEK-20-5699-2-3-6
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. Instituti " Inkos "SH.A.
600142319
2020-11-05 10384 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Rregullimi dhe asfaltimi i oborrit.KRM EKOREGJIONI-Njësia Operative Malishevë
KRMP-20-3937-5-2-1
K. Regj. e Mbeturinave " Ekoregjioni " SH.A. " Eko Term " SH.P.K.
601730478
2020-09-22 21195 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

NDERTIMI LOT 1- KANALIMZIMT NE DOLLOVE LOT 2- ASFALTIMI I RRUGES DHE INFRASTRUKTURES NENETOKESORE NE FSHATIN RUDICE
634-20-2530-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL I KLINËS Mirusha Company Sh.p.k
600048137
2020-07-17 53527 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

NDERTIMI LOT 1- KANALIMZIMT NE DOLLOVE LOT 2- ASFALTIMI I RRUGES DHE INFRASTRUKTURES NENETOKESORE NE FSHATIN RUDICE
KUVENDI KOMUNAL I KLINËS Mirusha Company Sh.p.k
600048137
2020-07-17 53527 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me pajisje dhe material mjekësor (maska mbrojtse,uniforma mbrojtese dhe alkool)
612-20-1187-1-2-5
KUVENDI KOMUNAL FUSHË KOSOVË " KIGA " SH.P.K.
810051946
2020-04-09 40500 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

NDËRTIMI I RRUGËVE NE VRELLË
633-20-5493-5-2-1
KOMUNA E ISTOGUT ,,Menti" Sh.p.k.
810298556
2020-11-20 53840 €
20 / 736
Poredak pokazatelja zasnovan na br. crvene zastave

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

1194

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

715

Rok

448

Tender sa ponderisanom cenom

94

U otvorenom postupku je samo jedan ponuđač

17

Pregovarački postupak bez objavljivanja obaveštenja o ugovoru

12

Ugovorna cena je 40% niža od procenjene vrednosti

2

Nenormalno niska cena tendera

0

Pobednik ugovora je na crnoj listi

0
TOP 10
Ugovorni autoritet sa
najviše crvenih zastava
1KUVENDI KOMUNAL | 213
2KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 148
3QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | 84
4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | 68
5KOMUNA SUHAREKË | 61
6KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | 60
7" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " | 57
8KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | 51
9KOMUNA E ISTOGUT | 50
10MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE | 49
TOP 10
Tenderi sa Najviše
Crvenih Zastava
1 7304 Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit te ngrohjes qendrore për GJ.TH. Mitrovicë me degët e saj në Rexhionin e Mitrovices ! | 3
2 3609 Mirëmbajtja e paisjeve kunder zjarrit në Objektin e Komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale.. | 3
3 6691 Zamena instalacije grejanja Osnovne škole Sveti Sava u Severnoj Mitrovici | 2
4 298 Furnizim me Pelet për ngrohjen e Fakultetit të Biznesit dhe MTHM-së | 2
5 4402 Furnizim me defribilator për QKMF - Hani i Elezit | 2
6 8605 Hartimi i projekteve ideore dhe kryesore (zbatuese) sipas kërkesave të komunës së Vitisë | 2
7 1211 Lot 1 Zgjerimi i sistemit të uitjes në fshatin Pantin dhe Samadraxhë -Vushtri. Lot 2 Zgjerimi i sistemit të uitjes në fshatin Frasher- Mitrovicë | 2
8 10177 ''Furnizim me material për sera në FBV-së nga Projekti ERSAMUS +'' | 2
9 5182 Furnizim me medikamente për eutanazi tek qenet dhe macet | 2
10 6070 Vaksionimi i fondit blegtoral kundër sëmundjeve clostridiale | 2

Kontakt
Clicky