O aktivnosti

Crvene zastave u Nabavki (Red Flags in Procurment) deo je portala www.prokurimihapur.org. Stranica Crvene zastave u Nabavkama ima za cilj sprečavanje loše upravljanje i korupciju u javnim nabavkama. Stranica Crvene zastave omogućava građanima, novinarima i ostalim zainteresovanim stranama da lakše prepoznaju postupke nabavki koje su sumnjive i započnu svoju analizu. Na Kosovu se mnogi ugovori potpisuju u toku godine i vrlo je teško primetiti ugovore kojima se loše upravlja i postoji korupcija. Iz tog razloga stranica Crvene zastave automatski povlači podatke iz aktivnosti nabavke objavljene na zvaničnoj elektronskoj platformi e-Prokurim i filtrira ih potencijalno, koji bi mogli biti zloupotrebljeni kroz neke formule i algoritme. Oni tenderi koji se pojavljuju sa crvenom zastavicom ne moraju nužno značiti da se radi o tenderima sa zloupotrebama, ali znači da mogu pokrenuti sumnju koja vredi daljeg istraživanja jer su postupci sa takvim elementima skloniji lošem upravljanju i korupciji.


Devet Crvenih Zastava

TStranica Crvene zastave sadrži podatke o javnim ugovorima potpisanim od 1. januara 2020. godine do sada i neprestano se ažurira čim ima novih objava na E-nabavku. Podaci se automatski dobijaju od e-nabavki putem API-ja (Application Programming Interface), koji koristi OCDS (Standard za ugovaranje podataka o ugovoru). Demokratija Plus je razvila devet pokazatelja za crvene zastavice uzimajući u obzir podatke koji dolaze kroz API i ograničenja u podacima:


1. Vremenski rokovi – Ovaj indikator izračunava da li su dati rokovi za podnošenje ponude ekonomskim operaterima u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Prema ZJN, naručilac može da skrati rok za podnošenje ponuda. Ovaj indikator tačno meri da li je rok kraći od zakonskog. Skraćivanje roka za podnošenje ponuda može poslati signale da naručilac želi da oteža nekim ekonomskim operaterima da podnesu ponudu. To se posebno dešava kada su u tenderskoj dokumentaciji traže različiti sertifikati, koji se ne mogu izdati u kratkom vremenskom periodu.
Pošto su rokovi različiti u zavisnosti od predviđene vrednosti ponude, ovaj indikator vrši tri proračuna:
• Ako je ponuda veće vrednosti, a rok za podnošenje ponuda kraći od 15 dana, smatra se da ponuda ima crvenu zastavu.
• Ako je ponuda srednje vrednosti, a rok za podnošenje ponuda je kraći od 10 dana, tada se smatra da ponuda ima crvenu zastavu.
• Ako je ponuda manje vrednosti, a rok za podnošenje ponuda je 4 dana ili kraći, smatra se da ponuda ima crvenu zastavu. Jednom za tendere male vrednosti krajnji rok za podnošenje ponuda je 5 dana i rok nije moguće skratiti, algoritam izračunava samo ako je rok 4 dana ili kraći.


2. Ugovorna cena je 40% niža od procenjene vrednosti – Ovaj indikator pokazuje signal za nepravilno planiranje tendera i procenjena vrednost i / ili kompanija koja je pobedila na tenderu može imati znanje o poslu koji će se izvršiti. Ako je rezultat 40% ili veći, procenjuje se da ponuda ima crvenu zastavicu.


3. Pregovarački postupak bez objavljivanja obaveštenja o ugovoru – Ovaj indikator izračunava da li je korišćen pregovarački postupak bez objavljivanja obaveštenja o ugovoru i da li je samo jedna kompanija pozvana da preda tender, koja je ujedno i pobednik ugovora. Ako su ova dva uslova ispunjena, smatra se da ponuda ima crvenu zastavu. To može ukazivati na to da je svrha naručioca bila da eliminiše konkurenciju, koristeći pregovarački postupak bez objavljivanja obaveštenja o ugovoru i pozivajući samo jednu kompaniju da preda tender.


4. Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti – Ovaj indikator izračunava da li je ugovorna cena veća od procenjene vrednosti tendera. To ukazuje na to da naručilac nije pravilno izračunao procenjenu vrednost. Pokazatelj je podeljen u četiri kategorije klasifikovane prema vrednosti ugovora:
• Ako ponuda ima procenjenu vrednost od 10.000 evra ili manje (tj. Ponuda male vrednosti), a ugovorna cena iznosi 105% procenjene vrednosti, izračunava se da ponuda ima crvenu zastavu.
• Ako je ponuda vrednija od 10.000 i manja od 125.000 evra, a ugovorna cena iznosi 103% procenjene vrednosti, izračunava se da ponuda ima crvenu zastavu.
• Ako je ponuda vrednija od 125.000 i manja od 500.000 evra, a ugovorna cena iznosi 102% procenjene vrednosti, izračunava se da ponuda ima crvenu zastavu.
• Ako je ponuda vrednija od 500.000 evra, a ugovorna cena iznosi 101% procenjene vrednosti, izračunava se da ponuda ima crvenu zastavu.


5. Samo jedan ponuđač – U poređenju sa indikatorom br. 3, ovaj pokazatelj kontroliše sve ponude koje su sprovedene u otvorenom postupku, gde je samo jedan ekonomski operater podneo ponudu, koja je ujedno i pobednik ugovora. Ako su ovi uslovi ispunjeni, ovo daje signale da u dosijeu tendera postoje neki kriterijumi koji su možda prilagođeni određenim ekonomskim operaterima, posebno s obzirom na to da na Kosovu u proseku postoji oko 5 ponuda za tender.


6. Ugovorna cena je vrlo blizu očekivane vrednosti – Ovaj indikator daje signale da pobednički ekonomski operater može biti svestan nivoa posla koji treba obaviti, a posebno kada kompanije koje su ponudile najnižu cenu nisu izabrane za pobednika tendera. Pokazatelj je podeljen u četiri kategorije klasifikovane prema vrednosti ugovora:
• Ako ponuda ima procenjenu vrednost od 10.000 evra ili manje (tj. Ponuda male vrednosti), a ugovorna cena iznosi 95% procenjene vrednosti, izračunava se da ponuda ima crvenu zastavu.
• Ako je ponuda vrednija od 10.000 i manja od 125.000 evra, a ugovorna cena iznosi 97% procenjene vrednosti, smatra se da ponuda ima crvenu zastavu. • Ako je ponuda vrednija od 125.000 i manja od 500.000 evra, a ugovorna cena iznosi 98% procenjene vrednosti, smatra se da ponuda ima crvenu zastavu.
• Ako je ponuda vredna više od 500.000 evra, a ugovorna cena iznosi 99% procenjene vrednosti, izračunava se da ponuda ima crvenu zastavu.


7. Nenormalno niska cena – Ovaj indikator računa da li je ugovorna cena najmanje 30% niža od proseka ostalih ponuda. Da bi se ispunio ovaj uslov moraju biti najmanje tri ponude. Ovaj pokazatelj se delimično zasniva na postojećoj formuli zasnovanoj na članu 61. ZJN. Neuobičajeno niske ponude ukazuju na to da pobednik ugovora može biti svestan količine koje će biti naručene za određene stavke i koje neće biti naručene.


8. Pobednik na crnoj listi – Ovaj pokazatelj proverava da li je ugovor dobio ekonomski operater koji je za vreme dok je bio na crnoj listi podneo tender i pobedio. Kompanije koje su na crnoj listi, prema ZJN, nemaju pravo praviti ponude dok su na crnoj listi. Zbog činjenice da ne postoji automatski mehanizam koji zabranjuje ovim kompanijama da prave ponude, u prošlosti se dešavalo da ekonomski operateri, koji su na crnoj listi, dobijaju ugovore.


9. Tender za bodovanje cena – U ovom tenderu koristi se procedura o bodovanju cena. Jedan od najčešćih oblika zloupotrebe je korišćenje ovog postupka gde naručilac ’’ne zna’’ količinu predmeta i sam postavlja 1 za svaki predmet. Onda putem bodovanja cene određuje pobednika ugovora.


Portal se ažurira podacima svakih 24 sata, nakon ponoći, podacima koji su objavljeni u e-Nabavkama tokom prethodnog dana. Vredi pojasniti da se svaki ’deo’ tendera tretira kao ugovor za sebe. Stoga se može dogoditi da se aktivnost nabavke pojavi više puta u tabeli ako su uslovi za crvene zastavice ispunjeni sa dva ili više dela.


Ograničenje podataka

Podaci na ovom portalu automatski se dobijaju putem API-ja sa platforme za E-nabavke kojom upravlja Regulatorna Komisija za Javne Nabavke (RKJN). Jednom kada podaci uđu automatski i nema mešanja od ljudskog faktora, svi podaci se prikazuju takvi kakvi jesu. Ako postoje greške u podacima u API-ju, onda se te iste greške pojavljuju i na stranici Nabavke Crvenih Zastava, jer ih nije moguće ručno ispraviti. RKJN treba da ispravi sve moguće greške u podacima

Democraci Plus je takođe razvio neke dodatne algoritme kako bi se izbeglo prikazivanje manjkavih podataka:
• Ako za bilo koji tender nedostaju osnovni podaci (naslov tendera, broj nabavke, naručilac, pobednički ekonomski operater), taj tender se ne pojavljuje na ovoj stranici.
Neki podaci koji dolaze putem API-ja imaju neke nedostatke u podacima. Stoga tenderi sa ovim karakteristikama nisu deo indikatora za crvene zastave: • Veliki ugovori koji su objavili prethodno obaveštenje, ne uzimaju se u obzir, jer API ne navodi koji su tenderi objavili ovo obaveštenje. Iz tog razloga indikator br. 1 (Rokovi) ne uzima u obzir prilikom izračunavanja da li je bilo koji tender objavio Prethodno Obaveštenje.
• Ugovori čija je minimalna vrednost manja od 1.000 evra nisu deo kalkulacije. Budući da ima toliko takvih ugovora, a vrednost je tako niska, oni se ne pojavljuju, pa je fokus na ugovorima veće vrednosti.
• API ne pruža podatke o reagovanju na ponude. Iz tog razloga, indikator neobično niske cene nije mogao da se izračuna prema službenoj formuli za izračunavanje ponuda neobično niskih cena.


O Donatoru

Portal Crvene zastave deo je portala Otvorene i Transparentne Nabavke, a podržava ga USAID kroz svoju aktivnost Transparentna, Efikasna i Odgovorna Opština (USAID TEAM).

USAID je osnovao petogodišnju Transparentnu, Efikasnu i Odgovornu Opštinu (USAID TEAM) da podrži Vladu Kosova u sprovođenju reformi protiv korupcije i da poboljša transparentnost i odgovornost procesa nabavki u 38 kosovskih opština. Transparentne, efikasne i odgovorne opštine na Kosovu rade na jačanju odgovornosti i efikasnosti u javnim nabavkama, kao alatu za unapređenje javnih usluga i povećanje poverenja građana, posebno na opštinskom nivou. Blisko sarađujući sa opštinskim partnerima i podržavajući saradnju sa centralnom vladom, nezavisnim agencijama i civilnim društvom, aktivnost jača ključne vladine šampione i promoviše lokalne promene kako bi stvorila trajni uticaj.

Transparentna, Efikasna i Odgovorna Opština USAID-a takođe podržava kvalifikovane OCD (Organizacije civilnog sektora) u stvaranju, primeni i promociji inovativnih ideja, mehanizama i rešenja koja će pomoći povećanju uloge građana i organizacija civilnog društva u smanjenju slabosti opštinskih vlada protiv korupcije, promovišući transparentan sistem javnih nabavki i sprovođenje aktivnosti praćenja koje poboljšavaju pružanje državnih usluga.


Pojašnjenje

Ovaj portal je razvila Demokratija Plus, putem sporazuma o dodeljivanju sredstava koji je izdao USAID Transparentna, Efikasna i Odgovorna Opština na Kosovu (USAID TEAM). Stavovi koje je autor izneo na ovom portalu ne odražavaju nužno stavove Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili vlade Sjedinjenih Država.


Zahvalnice

Demokratija Plus zahvaljuje Regulatornoj komisiji za javne nabavke (RKJN) na spremnosti da razvije API i da pomogne u drugim tehničkim pitanjima tokom razvoja portala Crvene Zastave. Ovaj portal ne bi bio potpun bez saradnje i podrške RKJN-a.


Dodatne Informacije

Kada podatke sa ovog portala koristite za reprodukciju, uređivanje ili stvaranje novih aplikacija na njemu, tražimo od vas da ovu stranicu navedete kao izvor informacija. Zabranjeno je svako mešanje u tehničku ili materijalnu prirodu ovog servera.