2401/27667

Tenderi sa crvenim zastavama

Sve informacije i tenderi su sistem javnih nabavki

e-Nabavke

Datum potpisivanja

Ekonomski operator

Ugovorna cena

Ugovorni autoritet

Crvene zastave


Crvenezastave Tender Ugovorni autoritet Ekonomski operator Datumpotpisivanja Ugovornacena

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me goma
UNITETI-20-6450-1-3-6
K. Regjionale e Mbeturinave "Uniteti" SH.A. Ideal Shala B.I.
810252114
2020-11-23 9780 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Ndërtimi i Rrjeti te Ujësjellësit për 11 (njëmbëdhjete) Fshatrat e Komunës se Klinës - RITENDER
0-20-5739-5-1-1
CDI " HIDRO PROJECT " SH.P.K.
601173131
2020-11-12 1579926 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

NDËRTIMI I KANALIT PËR UJËRAT ATMOSFERIK DHE NDËRTIMI I RRUGËVE ME KUBËZA BETONI NË FSHATIN ZATRIQ
623-20-6225-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË ''Euro Project '' SH.P.K.
600045026
2020-11-13 107336 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me Pajisje Mjekësore
70020-20-6758-1-2-1
SPITALI REGJIONAL " KONTI " SH.P.K.
810029753
2020-12-02 14000 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me Pajisje Mjekësore
SPITALI REGJIONAL " KONTI " SH.P.K.
810029753
2020-12-02 14000 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim më Sulfat Bakri dhë Permanganat Kaliumi
70433736-20-309-1-2-1
KOMPANIA UJËSJELLËSI RAJONAL "PRISHTINA"SH.A. " Profitech " SH.P.K.
810081646
2020-05-01 14460 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

NDERTIMI I BASENIT FILTRUES PER SHTIMIN E KAPACIETIT TE UJIT NE FABRIKEN EUJIT NE KLINE LOT 1- PUNET NDERTIMORE NE BASEN LOT 2- SISTEMI I FILTRIMIT DHE STACIONET E POMPIMIT
634-20-4743-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL I KLINËS " HIDRO PROJECT " SH.P.K.
601173131
2020-10-01 66947 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

NDERTIMI I BASENIT FILTRUES PER SHTIMIN E KAPACIETIT TE UJIT NE FABRIKEN EUJIT NE KLINE LOT 1- PUNET NDERTIMORE NE BASEN LOT 2- SISTEMI I FILTRIMIT DHE STACIONET E POMPIMIT
KUVENDI KOMUNAL I KLINËS " HIDRO PROJECT " SH.P.K.
601173131
2020-10-01 66947 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Renovimi i shkollës Migjeni në Kllodernicë dhe Shkollës Anton Cetta në Skenderaj
643-20-7286-5-2-1
K.K. SKENDERAJ Ekrem Bislimi B.I.
810564006
2020-12-21 29430 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

NDERTIMI I KANALIZIMEVE LOT1 RADULLOVC FAZA 2, L2-JAGOD-FAZA 2 ,LOT 3-RANOC-LESKOC-FAZA 2
KUVENDI KOMUNAL I KLINËS Mirusha Company Sh.p.k
600048137
2020-06-26 37223 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

NDERTIMI I KANALIZIMEVE LOT1 RADULLOVC FAZA 2, L2-JAGOD-FAZA 2 ,LOT 3-RANOC-LESKOC-FAZA 2
KUVENDI KOMUNAL I KLINËS Mirusha Company Sh.p.k
600048137
2020-06-26 37223 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me kabllo me fibra optik
?-20-5239-1-3-6
"TELEKOMI I KOSOVËS" SH.A. Astraplan SH.P.K.
810537920
2020-10-26 21004 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me paisje mjekesore sipas lloteve te ndara
220-20-6743-1-3-6
SPITALI FERIZAJ E Medical Group SH.P.K.
811418153
2020-11-16 4782 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Rregullimi i fushave sportive
657-20-2339-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL VITI " Vizioni BD " SH.P.K.
601737359
2020-08-11 131485 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me material higjenik
701-20-902-1-3-6
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES Beni Dona Plast SH.P.K.
810545981
2020-04-07 13990 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

RTU Adaptimi në Nënstacionet 110kV të KOSTT-it
KOSTT-20-4024-1-2-1
"Oper. Sistemi,Trans.dhe Tregu- KOSTT" SH.A. ABB Power Grids Zagreb d.o.o.
24690247227
2020-12-16 111510 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

“Furnizimi me reagjent kimik tretësira & kripëra dhe materiale shpenzuese, qelqurina dhe mjete mbështetëse operuese për pajisjet analizuese”
201 13300-20-347-1-3-6
Dogana e Kosovës "Vitech " Sh.p.k.
600083555
2020-04-08 1741 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Opremanje inventarom zgrade mesne zajednice Bistrica
641-20-2695-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL LEPOSAVOQ N.P.SH " Elektro Montimi"
600206553
2020-07-15 6528 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me Xhamë për nevojat e NPB-së
1909466981031194-20-4660-1-3-6
"NDËRMARRJA PUBLIKE BANESORE" SH.A. Interplast SH.P.K.
810270471
2020-09-18 10803 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim urgjent me pako ushqimore - higjenike për familje në nevojë
615-20-1465-1-2-5
KUVENDI KOMUNAL PM GROUP SH.P.K.
810846230
2020-04-24 129147 €
20 / 736
Poredak pokazatelja zasnovan na br. crvene zastave

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

1194

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

715

Rok

448

Tender sa ponderisanom cenom

94

U otvorenom postupku je samo jedan ponuđač

17

Pregovarački postupak bez objavljivanja obaveštenja o ugovoru

12

Ugovorna cena je 40% niža od procenjene vrednosti

2

Nenormalno niska cena tendera

0

Pobednik ugovora je na crnoj listi

0
TOP 10
Ugovorni autoritet sa
najviše crvenih zastava
1KUVENDI KOMUNAL | 213
2KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 148
3QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | 84
4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | 68
5KOMUNA SUHAREKË | 61
6KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | 60
7" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " | 57
8KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | 51
9KOMUNA E ISTOGUT | 50
10MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE | 49
TOP 10
Tenderi sa Najviše
Crvenih Zastava
1 3609 Mirëmbajtja e paisjeve kunder zjarrit në Objektin e Komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale.. | 3
2 7304 Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit te ngrohjes qendrore për GJ.TH. Mitrovicë me degët e saj në Rexhionin e Mitrovices ! | 3
3 2039 Organizimi i një punëtorie pas përfundimit të vizitave për evaluim të rezultateve preliminare të vizitave sistematike. | 2
4 11864 Ri-Shpallje Furnizim me perde | 2
5 1677 Sanimi i Dëmtimeve në Qendra e Shtabit të Përgjithshëm Likovc, Skenderaj – Faza II-të | 2
6 12583 Izgradnja decijeg igralista za predskolsko u Malom Ropotovu i Korminjanu | 2
7 1727 Furnizim me paisje për dhomën operative të SHKK-së. | 2
8 4489 Sanacija i uredjenje mostova u opstini Zubin Potok | 2
9 4693 Rekosntruimi dhe asfaltimi I terenve sportive ne shkollat e Komunes se Parteshit dhe fushave sportive në oborrin e shtepisë se Kultures Partesh | 2
10 8461 Servisimi i instrumenteve gjeodozike, | 2

Kontakt
Clicky