2401/50664

Tenderi sa crvenim zastavama

Sve informacije i tenderi su sistem javnih nabavki

e-Nabavke

Datum potpisivanja

Ekonomski operator

Ugovorna cena

Ugovorni autoritet

Crvene zastave


Crvenezastave Tender Ugovorni autoritet Ekonomski operator Datumpotpisivanja Ugovornacena

Rok

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me dru (ahu) për ngrohje dhe sharritja e tyre për nevojat e Komunës së Dragashit ( RITENDERIM -2X)
621-18-7059-1-2-1
KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI Avni Murtezi B.I.
811287540
2018-12-03 83460 €

Rok

“Rregullimi i sistemit te presionit automatik te Oksigjenit O2 tek cisterna statike, klinika interne”- Ritender
701-19-157-1-3-6
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES N/A
N/A
N/A N/A

Rok

Ndërtimi i dy shtëpive
OB614-18-7317-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ "Detari " SH.P.K.
601087184
2018-11-16 31640 €

Rok

Shenjezimi horizontal i rrugeve te QKUK-se
701-19-1160-1-3-6
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES N/A
N/A
N/A N/A

Rok

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

SHËRBIME PËR PËRGATITJEN E FESTIVALIT TË NËNTË TË DOMATES NË MAMUSHË
626-17-2811-2-2-1
KOMUNA E MAMUSHËS N.T.P. " Mobelland "
600079926
2017-07-27 16120 €

Rok

Furnizim me Pompë Uji
hor-18-4922-1-3-6
" HORTIKULTURA " SH.A. " DAR ING " SH.P.K.
601736450
2018-08-02 2224 €

Rok

HARTIMI I PROJEKTEVE TË NDRYSHME – Ritenderim
623-20-1767-2-1-1
KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË N/A
N/A
N/A N/A

Rok

Renoviranje sanitarnih cvorova O.Š. Branko Radicevic u Severnoj Mitrovici
647-18-5935-5-2-1
OP\u0160TINA SEVERNA MITROVICA N/A
N/A
N/A N/A

Rok

Furnizim me paisje të TI-së për nevojat e Sistemit Prokurorial të Republikës së Kosovës
250-18-4593-1-2-1
PROKURORIA E SHTETIT ARITECH
810821828
2018-08-20 33878 €

Rok

Asfaltiranje puteva u Opstini Ranilug
661-18-8314-5-2-1
KOMUNA RANILLUG ,,VARNA " SH.P.K.
810112954
2018-12-17 27326 €

Rok

Pastrimi i shtratit lumit në Llaushë-Ritenderim
643-19-7993-5-2-1
K.K. SKENDERAJ N/A
N/A
N/A N/A

Rok

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me Pelet për ngrohjen e Fakultetit të Biznesit dhe MTHM-së
uhz-20-7149-1-3-6
UNIVERSITETI " HAXHI ZEKA " NË PEJË N.T.P.''GRESA - COMMERCE ''
600023741
2020-11-30 3360 €

Rok

Furnizim me hard disqe per serveret e HP
?-18-4512-1-3-6
"TELEKOMI I KOSOVËS" SH.A. N/A
N/A
N/A N/A

Rok

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Asfaltimi i rruges se varrezave të fshatit Llugaxhi
613-17-4288-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN "EL-BAU" SH.P.K.
811182576
2017-11-27 25933 €

Rok

Renovimi i Arkivit Historik, Muzeut dhe Galerisë së Arteve.
656-18-7538-5-2-1
KOMUNA FERIZAJ N/A
N/A
N/A N/A

Rok

''Furnizim me teknologji informative (PC,Printer)''
KMDK-20-8165-1-3-6
"KOMPANI.PËR MENAXHIMIN E DEPONIVE NË KOSOVË "SH.A N/A
N/A
N/A N/A

Rok

Furnizim me trasformator te ri dhe Riparimi i transformatorit ekzistues
70020-17-4441-1-2-1
SPITALI REGJIONAL " AULONA " SH.P.K.
600129333
2017-10-27 5269 €

Rok

Renovimi I nje pjese te kulmit ne Kliniken e Pediatrise
701-18-8216-5-3-6
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES N.P.T. "Arhing"
600136859
2019-03-25 9316 €

Rok

Rregullim i pompes vertikale Shumshkallshe STP Siqev KK Klinë
HIDRO-19-5957-5-3-6
KRU " Hidrodrini " SH.A. N/A
N/A
N/A N/A

Rok

Uredenje korita reke kod tržnog centra u Gracanici
GRA618-18-5820-5-2-1
SKUPSTINA OPSTINA GRACANICA " ARBËRI -NS "SH.P.K.
601200124
2018-10-01 179532 €
Poredak pokazatelja zasnovan na br. crvene zastave

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

1194

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

715

Rok

448

Tender sa ponderisanom cenom

94

U otvorenom postupku je samo jedan ponuđač

17

Pregovarački postupak bez objavljivanja obaveštenja o ugovoru

12

Ugovorna cena je 40% niža od procenjene vrednosti

2

Nenormalno niska cena tendera

0

Pobednik ugovora je na crnoj listi

0
TOP 10
Ugovorni autoritet sa
najviše crvenih zastava
1KUVENDI KOMUNAL | 213
2KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 148
3QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | 84
4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | 68
5KOMUNA SUHAREKË | 61
6KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | 60
7" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " | 57
8KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | 51
9KOMUNA E ISTOGUT | 50
10MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE | 49
TOP 10
Tenderi sa Najviše
Crvenih Zastava
1 7304 Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit te ngrohjes qendrore për GJ.TH. Mitrovicë me degët e saj në Rexhionin e Mitrovices ! | 3
2 3609 Mirëmbajtja e paisjeve kunder zjarrit në Objektin e Komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale.. | 3
3 4402 Furnizim me defribilator për QKMF - Hani i Elezit | 2
4 8605 Hartimi i projekteve ideore dhe kryesore (zbatuese) sipas kërkesave të komunës së Vitisë | 2
5 1211 Lot 1 Zgjerimi i sistemit të uitjes në fshatin Pantin dhe Samadraxhë -Vushtri. Lot 2 Zgjerimi i sistemit të uitjes në fshatin Frasher- Mitrovicë | 2
6 10177 ''Furnizim me material për sera në FBV-së nga Projekti ERSAMUS +'' | 2
7 5182 Furnizim me medikamente për eutanazi tek qenet dhe macet | 2
8 6070 Vaksionimi i fondit blegtoral kundër sëmundjeve clostridiale | 2
9 10404 NDERTIMI ISISTEMIT TE UJIT DHE STACIONIT TE POMPAVE NE SHFMU CARAVIK DHE SHFMU SIQEVE | 2
10 7556 Shqyrtimet e Ashensoreve ne Ndertesat Qeveritare | 2

Kontakt
Clicky