2401/27667

Tenderi sa crvenim zastavama

Sve informacije i tenderi su sistem javnih nabavki

e-Nabavke

Datum potpisivanja

Ekonomski operator

Ugovorna cena

Ugovorni autoritet

Crvene zastave


Crvenezastave Tender Ugovorni autoritet Ekonomski operator Datumpotpisivanja Ugovornacena

U otvorenom postupku je samo jedan ponuđač

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Shqyrtimet e Ashensoreve ne Ndertesat Qeveritare
202-20-126-1-3-6
MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE " GMC KOSOVA " SH.P.K.
601244198
2020-02-27 8998 €

U otvorenom postupku je samo jedan ponuđač

Ndërtimi i fushave sportive në disa shkolla
615-20-4643-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL " Burimi - E " Sh.p.k.
600084446
2020-10-27 27094 €

U otvorenom postupku je samo jedan ponuđač

Furnizimi me libra për koleksionet e BKK-së
90900-20-6073-1-3-6
Biblioteka Kombetare e Kosoves NTP,,Artini "
600068838
2020-10-26 9041 €

U otvorenom postupku je samo jedan ponuđač

“Furnizimi me certifikata të origjinës Eur.1”
201 13300-20-1569-1-3-6
Dogana e Kosovës MEDIATECH & PRINT SH.P.K.
810839425
2020-06-26 1200 €

U otvorenom postupku je samo jedan ponuđač

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Servisimi i instrumenteve gjeodozike,
KEK-20-7422-2-3-6
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. " DWH-KOSOVA" SH.P.K.
600301204
2020-12-25 2856 €

U otvorenom postupku je samo jedan ponuđač

Servisiranje i održavanje vozila
660-21-579-2-2-1
KOMUNA E KLLOKOTIT N.T.SH. "AUTO - BEKA"
600160999
2021-04-27 3553 €

U otvorenom postupku je samo jedan ponuđač

Furnizimi me nafte dhe benzine
70433702-21-1160-1-2-1
K. R. U. " HIDROREGJIONI JUGOR " SH.A. Petrol Company - SH.P.K.
810527195
2021-05-20 10980 €

U otvorenom postupku je samo jedan ponuđač

Furnizim me pemë dhe perime
KM653-20-261-1-3-6
VEPRIMTARIA E SHERBIMEVE TE PERGJITHSHME PUBL Dauti Komerc SH.P.K.
810655524
2020-03-02 2160 €

U otvorenom postupku je samo jedan ponuđač

Furnizim me Karburante
?-21-764-1-1-1
"TELEKOMI I KOSOVËS" SH.A. Petrol Company - SH.P.K.
810527195
2021-05-10 23400 €

U otvorenom postupku je samo jedan ponuđač

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

NDËRTIMI I DEPONISE NË TYQEP
633-20-1996-5-2-1
KOMUNA E ISTOGUT " SIB " SH.P.K.
600242325
2020-06-26 14875 €

U otvorenom postupku je samo jedan ponuđač

Rregullimi i stadiumeve në Dobrajë të Madhe dhe Magure - Faza II
613-20-3675-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN N.T.P. "FERIZI"
600338538
2020-09-01 125854 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Nabavka higijenske zaštitne opreme (Zaštitne maske, dezinfekciona sredstva itd.)
641-20-1096-1-2-5
KUVENDI KOMUNAL LEPOSAVOQ N.SH.T " NERAMED "
601095286
2020-04-08 31970 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Servsisimi i ngrohjes qendrore ne SHM Gjimnazi Ulpiana dhe SHFMU Emin Duraku Banullë
613-21-217-2-3-5
KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN Isa Dragaqina B.I.
810715170
2021-02-03 3334 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Participimi me donatorë Furnizim ma 3D Printer dhe Multiboard
KM653-20-8038-1-2-1
VEPRIMTARIA E SHERBIMEVE TE PERGJITHSHME PUBL " ILIR - KOSOVA " SH.P.K.
600046991
2020-12-18 30240 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me një pompë për largimin e ujit nga Miniera
12997 12998-21-814-1-2-1
" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " Comet SH.P.K.
810806937
2021-04-14 19765 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Reklamime online, publikimi i artikujtve të sponzorizuar të KRU Gjakova dhe përcjellja e tyre mediave të tjera.
KRURGJA-20-59-2-3-6
Kompania Rajonale e Ujësjellësit " GJAKOVA " SH.A. A.L. " KOSOVA PRESS " SH.P.K.
600115928
2020-02-21 3600 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim dhe instalim te pajisjeve te rrjetit (Firewall dhe Switch
250-20-4112-1-2-1
PROKURORIA E SHTETIT " E - TECH " SH.P.K.
810013673
2020-09-15 67496 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Ri-tender Mirëmbajtja e softuerit
221-21-1238-2-3-6
MINISTRIA E ZHVILLIMIT RAJONAL Art House SH.P.K.
810542151
2021-04-02 5239 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me module elektronike për kontrollorin MAUELL dhe rregullimi i kontrollorit ne B1
KEK-20-1046-1-2-1
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. GE STEAM POWER SERVICE FRANCE REPRESENTATIVE OFFICE IN KOSOVO DEGA NË KOSOVË
811384049
2020-08-26 115000 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Shërbime të veçanta ekspertësh për mbështetje profesionale të MPJD në procesin e reformës dhe ri organizimit të brendshëm
216-20-7994-2-2-1
MINISTRIA E PUNËVE TË JASHTME Shkodran Mustafaj
1173539661
2021-03-18 19404 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Shërbime të veçanta ekspertësh për mbështetje profesionale të MPJD në procesin e reformës dhe ri organizimit të brendshëm
MINISTRIA E PUNËVE TË JASHTME Shkodran Mustafaj
1173539661
2021-03-18 19404 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Shërbime të veçanta ekspertësh për mbështetje profesionale të MPJD në procesin e reformës dhe ri organizimit të brendshëm
MINISTRIA E PUNËVE TË JASHTME Shkodran Mustafaj
1173539661
2021-03-18 19404 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Shërbime të veçanta ekspertësh për mbështetje profesionale të MPJD në procesin e reformës dhe ri organizimit të brendshëm
MINISTRIA E PUNËVE TË JASHTME Shkodran Mustafaj
1173539661
2021-03-18 19404 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Shërbime të veçanta ekspertësh për mbështetje profesionale të MPJD në procesin e reformës dhe ri organizimit të brendshëm
MINISTRIA E PUNËVE TË JASHTME Shkodran Mustafaj
1173539661
2021-03-18 19404 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Shërbime të veçanta ekspertësh për mbështetje profesionale të MPJD në procesin e reformës dhe ri organizimit të brendshëm
MINISTRIA E PUNËVE TË JASHTME Shkodran Mustafaj
1173539661
2021-03-18 19404 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Ndërtimi i Sistemit të Ujësjellësit për fshatrat ne Komunen e Vushtrrisë.
0-20-6185-5-2-1
CDI " DIAMANTI " SH.P.K.
810074493
2020-12-03 441785 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Ndërtimi i Qendrës së Kulturës Hasan Prishtina në Vushtrri
VU644-20-7395-5-2-5
"KOMUNA E VUSHTRRISË" " Enggroup " SH.P.K.
600317540
2020-12-07 116818 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Nabavka IT opreme za potrebe sluzbi opstine Zubin Potok
645-20-4357-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL - ZUBIN POTOK " TMS MOBILE " SH.P.K.
600976784
2020-09-10 9788 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

ZHVILLIMI I NJË AOLIKACIONI TË LABORATORIT VIRTUAL RITENDERIM
611-20-7934-2-3-5
KUVENDI KOMUNAL N.P."DC-OFFICE"
600588886
2020-12-02 5830 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me shirit transportues i gomes
KEK-20-6047-1-2-1
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. " Omega - I " SH.P.K
601071004
2020-11-16 20992 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Ngritja e serave - Furnizimi dhe montimi - Vazhdim
624-20-5254-5-2-1
KOMUNA SUHAREKË " BERISHA CONSTRUCTION " SH.P.K.
601140007
2020-10-26 13000 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me kartela chip DCN Bosh për sistemin DCN
101-20-6524-1-3-6
KUVENDI I KOSOVËS N.T.SH. " LABELA TEAM "
601026108
2020-11-09 1968 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Nabavka medicinskih zaštitnih odela, posteljina i jastuka za bolnicu
GRA618-20-1325-1-3-5
SKUPSTINA OPSTINA GRACANICA " Mobile - Dekor " SH.P.K.
601583364
2020-04-30 2160 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizimi me Paisje te teknologjis se bardh
71206-20-6875-1-3-6
QENDRA E SHËNDETIT MENDOR DHE SHTËPIA INTEGRUESE NË BASHKËSI MITROVICË "eor group " SH.P.K.
810872946
2020-11-27 3388 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me pajisje laboratorike
40800-20-5266-1-2-1
AGJENCIONI VETERINARISË DHE USHQIMIT N.T.P "ERAMED"
600017116
2020-11-05 123800 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Hartimi i planeve menaxhuese
AGJENCIA PYJORE E KOSOVËS " AGRO FAM GROUP " SH.P.K.
601525241
2020-10-20 24899 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Sigurimi FULL KASKO per automjetin Toyota Landcrueser
KEK-20-7002-2-3-6
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. Kompania e Sigurimeve " SCARDIAN " J.S.C.
601108386
2020-11-25 1392 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Kontrollimi teknik i mjeteve motorike të PK-së
vetak-21-436-2-3-6
POSTA E KOSOVËS SH.A " ECO - ENG " SH.P.K.
600769163
2021-04-21 6703 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Organizimi i punëtorisë dy ditore me zyrtarët e raportimit për SMPK
613-21-1250-2-3-6
KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN " BREZOVICA HOTEL SPA " SH.P.K.
810119116
2021-05-24 2145 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Mbështetje profesionale për përfundimin e Planit Zhvillimor Komunal , në pjesen tekstuale dhe grafike për Komunën e Shtimes
617-20-7695-2-3-6
KUVENDI KOMUNAL Instituti I Shkencës Dhe I Teknologjisë Insi SH.P.K.
600507711
2020-12-08 7999 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Ndertimi i rrugëve lokaleb5 Prilli, Rexhë Mehmeti, Qel Brahimi, Nuhe Zeneli Sinan Xhela -Varrezave, Grejkoc
624-21-468-5-2-1
KOMUNA SUHAREKË FORTESA SH.P.K.
810974049
2021-04-07 69487 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

“Rregullimi i oborrit dhe kthinave në qendrat për Azil në Vranidoll dhe Magure”
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME BLENOR SH.P.K.
811224005
2020-10-21 11915 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me kamion special per mbeturina kompaktor 10m3- i perdorur
KRMC-20-4502-1-2-1
K. Regjionale e Mbeturinave "Çabrati"SH.A. " Dreni - A " SH.P.K.
601607528
2020-10-01 21950 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me kompjuter dhe printer
UNITETI-20-4198-1-3-6
K. Regjionale e Mbeturinave "Uniteti" SH.A. ARITECH
810821828
2020-09-04 5444 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

DIGJITALIZIMI I INSTITUCIONEVE ARSIMORE - PROJEKTI E-SHKOLLORI
62500-20-1672-2-2-5
KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE ILLYRIAN SH.P.K.
810863789
2020-05-21 38053 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Rregullimi i krojeve publike
659-20-3306-5-3-6
KUVENDI KOMUNAL Company " Murseli "SH.P.K.
810306010
2020-08-10 4865 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Servisimi i sistemit për dozimin e polielektrolitit
KEK-20-399-5-2-1
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. NTP ,, Elektro D-T Projekt "
600180161
2020-05-05 39530 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Rregullimi dhe zgjerimi i rrugës ,,Ndertimi i Rrugës Nacionale N2, Nedakovc – Smerkovnicë, Lot 3
205-21-2018-5-2-5
MINISTRIA E INFRASTRUKTURES R & Rukolli
810618366
2021-05-06 149786 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me material mbrojtës për dezinfektim-cov-19
NPL.ST.AUT-21-262-1-3-6
"STACIONI I AUTOBUSËVE" SH.A. " I.P.N.EU " SH.P.K.
810079154
2021-02-23 1015 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me veshmbathje
214-20-638-1-3-6
POLICIA E KOSOVËS Sodex Group SH.P.K.
810814063
2020-04-17 6888 €
50 / 736
Poredak pokazatelja zasnovan na br. crvene zastave

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

1194

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

715

Rok

448

Tender sa ponderisanom cenom

94

U otvorenom postupku je samo jedan ponuđač

17

Pregovarački postupak bez objavljivanja obaveštenja o ugovoru

12

Ugovorna cena je 40% niža od procenjene vrednosti

2

Nenormalno niska cena tendera

0

Pobednik ugovora je na crnoj listi

0
TOP 10
Ugovorni autoritet sa
najviše crvenih zastava
1KUVENDI KOMUNAL | 213
2KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 148
3QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | 84
4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | 68
5KOMUNA SUHAREKË | 61
6KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | 60
7" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " | 57
8KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | 51
9KOMUNA E ISTOGUT | 50
10MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE | 49
TOP 10
Tenderi sa Najviše
Crvenih Zastava
1 3609 Mirëmbajtja e paisjeve kunder zjarrit në Objektin e Komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale.. | 3
2 7304 Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit te ngrohjes qendrore për GJ.TH. Mitrovicë me degët e saj në Rexhionin e Mitrovices ! | 3
3 9075 Zgjerimi dhe asfaltimi i rrugës Sodovine e Jerlive -Dardani | 2
4 12004 “FURNIZIMI ME DRU PËR NGROHJE PËR ADMINISTRATËN, SHKOLLAT, QMF-NË DHE ZJARRFIKËSIT” | 2
5 2279 Nabavka medicinskog potrošnog materijala za potrebe Doma zdravlja | 2
6 12164 Mirembajtje e Printereve Fiskal - Delio Prime | 2
7 12649 Panairin Gratë në Biznes 2018 | 2
8 4638 Nabavka mlinskih obloga | 2
9 7762 Ndërtimi i poligoneve sportive në Komunën e Skenderajt | 2
10 8094 Ndërtimi i Memorialëve, Lapidareve dhe Varrezave ne disa fshatra të Komunës së Istogut | 2

Kontakt
Clicky