2401/27667

Tenderi sa crvenim zastavama

Sve informacije i tenderi su sistem javnih nabavki

e-Nabavke

Datum potpisivanja

Ekonomski operator

Ugovorna cena

Ugovorni autoritet

Crvene zastave


Crvenezastave Tender Ugovorni autoritet Ekonomski operator Datumpotpisivanja Ugovornacena

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Pjesë ndërrimi për eskavator me vemëza
KEK-20-3410-1-2-1
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. N.T.P. " Solar "
600211289
2020-10-15 32320 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me elektromotora per kompresora-tersa
KEK-21-406-1-3-6
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. " Segment Kosova " SH.P.K.
601711593
2021-03-30 9191 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me një (1) kamion për bartjen e mbeturinave
UNITETI-20-3423-1-2-1
K. Regjionale e Mbeturinave "Uniteti" SH.A. N.P.SH. "Elta"
600233879
2020-09-16 27150 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me paisje të vogla për nevojat e drejtorisë DSHP-së
622-20-6562-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT " IT MARKET " SH.P.K.
600662557
2020-11-25 9750 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me drunjë dhe dërrasa për Minierë
12997 12998-21-1009-1-3-6
" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " " ALMAKOS -GROUP " SH.P.K.
600067799
2021-03-30 9794 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Pune shtese ne ndertimin e Gjykates ne Fushe Kosove
328-19-9445-5-2-5
Këshilli Gjyqësor i Kosovës " Kompania Prishtina " Sh.p.k
600109723
2020-04-01 23683 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

“Ndërtimi i objektit te Qendrës se Mjekësisë Familjare ne Strellc te Epërm”
206-20-7429-5-2-1
MINISTRIA E SHËNDETËSISË CONSTRUMAX SH.P.K.
811273739
2021-02-01 258377 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Ndërtimi i rrugës Sahit Tixhja , Tetova , Sadri Guraziu , Kroi , Evetari në Bllacë- Faza dyte
624-20-5073-5-2-1
KOMUNA SUHAREKË " ISEFERI " SH.P.K.
810106204
2020-10-28 25797 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Kshilltar per modulin Menaxhimi i Kontratave sistemi E-Prokurim
611-21-395-2-3-6
KUVENDI KOMUNAL Majlinda Kurrumeli
1231839778
2021-03-26 4390 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Dezinfektimi i të gjitha objekteve publike dhe rrugëve lokale në kompetenc të Komunës me qëllim të marrjes së masave preventive kundër Virusit COVID-19
655-20-6441-2-2-1
KUVENDI KOMUNAL D D D SH.P.K.
811319955
2020-11-19 49970 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Aneks Kontratë për ndërtimin e memorialit të Komandant Drinit
622-20-8255-5-2-5
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT "ALBOSS"SH.P.K.
601617999
2020-12-15 13876 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Renoviranje toaleta u Gimnaziji u Severnoj Mitrovici
647-20-1591-5-2-1
OP\u0160TINA SEVERNA MITROVICA "RAD" D.O.O.
810091687
2020-06-02 29927 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me artikuj higjienik per familjet ne situat te veshtire ekonomike gjate situates me COVID 19
616-20-6095-1-2-5
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES Proex SH.P.K.
810806862
2020-12-08 18060 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Renovimi i Zhveshtore ne Sodovinë te Jerlive
657-20-4333-5-3-6
KUVENDI KOMUNAL VITI Nuhi Azemi
810786189
2020-09-11 2495 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizimi me pajisje te teknologjise inforrmative
PR 2019-21-1641-1-3-6
N.P.L." PALLATI I RINISË " SH.A. Botek shpk
600151328
2021-04-21 9591 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me Autoambulancë për nevojat e ISSH-së”
209-21-1142-1-2-1
MINISTRIA E PUNES DHE MIREQENIES SOCIALE LEDI MED SH.P.K.
810199613
2021-04-26 38850 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizimi dhe Instalimi i pajisjeve Laboratorike për FIEK nga Projekti ERASMUS.
UNIVERSITETI I PRISHTINËS IMPACT SH.P.K.- Dega në Kosovë
810844028
2020-09-09 25293 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me Dru për Ngrohje për githa Njësite Operative te KRM “Pastrimi”, Prishtinë
Vete Financim-20-5841-1-3-6
K.Regjionale e Mbeturinave" Pastrimi " SH.A. N.P.SH. " SVARÇA "
600397310
2020-11-12 9600 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Transporti i nxënësve në Shkollat ,,Rexhep Mala’’ dhe ,,Abdullah Krashnica” dhe anasjelltas-Ritenderim
KM653-20-9-2-3-6
KOMUNA E KAMENICES " VICTORIA TOURS " SH.P.K.
600600672
2020-01-27 9888 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me materiale( kimikate) laboratorike
12997 12998-21-2363-1-3-6
" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " " UNI- LAB " SH.P.K.
810153461
2021-05-21 4901 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Punët shtesë për projektin Mbindërtimi i objektit ekzistues të GJKK-së
243238-20-1204-5-2-5
GJYKATA KUSHTETUSE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS "Çeta -General Invest Group "
600040753
2020-05-07 34044 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

SERVISIMI I APARATEVE PËR SHUARJEN E ZJARREVE
623-20-4825-2-3-6
KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË N.T.SH. " Haxhi Benz "
601295042
2020-10-12 4242 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me pajisje higjienike për mbrojtje nga Covid 19
Vete Financim-20-1363-1-3-5
K.Regjionale e Mbeturinave" Pastrimi " SH.A. Agron Commerce SH.P.K.
810364216
2020-05-05 4999 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizimi me gjenerator për disa shkolla dhe QEAP Qerdhja-Lipjan
613-20-7562-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN N.N.SH."A & E COM"
602067862
2020-12-04 2195 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Punë shtesë Ndërtimi i kanalizimit i ujerave të zeza në fshatin Novoselle, Radac, Jabllanice e madhe, Dubove e madhe dhe Ozdrim
210-20-1958-5-2-5
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimi Hapësinor ILEAA - GR SH.P.K.
810199035
2020-06-12 69696 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Sherbimet e dezinfektimit të hapsirave publike.
652-20-1779-2-3-5
KUVENDI I KOMUNES - KAÇANIK N.T.SH."ATOMIZERI D.D.D."
600411954
2020-05-18 2904 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

NDERTIMI I AMBULANTES DHE ZYRES SE VENDIT NE UJMIR
634-20-2373-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL I KLINËS N.N.P. "EURO CONSTRUCTION"
600986866
2020-07-21 48716 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Pastrimi i veturave të MKK-së
211-20-1206-2-3-6
MINISTRIA PËR KOMUNITET DHE KTHIM " AS Tech " SH.P.K.
601262611
2020-05-18 2490 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Mirëmbajtja e automjeteve Ford transit Costom-kombi 1+8
KEK-20-3056-2-3-5
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. N.SH.T."A.S.VALI"
600227509
2020-09-09 6869 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Plotësimi i projektit me sasi shtes për ndërtimin e objektit të shkollës fillore “Luigj Gurakuqi” në Podujevë
208 Udheheqesi-20-5112-5-2-5
MINISTRIA E ARSIMIT N.N.SH. " TOP PROJEKT "
600381628
2020-11-09 69995 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Pajisje për Fakultetin e Gjeoshkencave
97900-20-7034-1-3-6
UNIVERSITETI "ISA BOLETINI " MITROVICË "Vitech " Sh.p.k.
600083555
2020-11-20 9075 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Shërbimet e konsulencës - Zyrtar për teatër
KM653-20-8364-2-3-6
KOMUNA E KAMENICES Natyrë Kallaba
1232256393
2021-01-01 2940 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Fusha e trashigimisë kulturore dhe arkitektonike{rregullimi i mullirit në Graboc}
OB614-20-3342-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ N.T.Sh.,,Marash - Shped" Sh.p.k
600526315
2020-09-04 37885 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Rritja e Kapaciteteve te Oksigjenit-Njesive të paneleve te shperndarjes të oksigjenit pran shtretërve të pacientëve.
70010-20-8237-2-3-6
SPITALI REGJIONAL - PRIZREN N.T.SH. " Elektromontimi "
600015102
2020-12-22 9770 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

RREGULLIMI I SHTRATIT TË LUMIT KRENA PJESA E TRETË “ Yllka Domi” deri në rrunën “ Ismail Qemajli, Gjakovë
632-20-8256-5-2-5
KUVENDI I KOMUNËS VB. TOFAJ
810962193
2020-12-17 77800 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Rehabilitimi rruges ne fshatin Pogragj L=1675m'
651-20-7802-5-2-5
KUVENDI KOMUNAL- GJILAN "EL-BAU" SH.P.K.
811182576
2021-02-19 19996 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Shërbime të sigurimeve shëndetësore dhe sigurimi i shëndetit në udhëtim
102-20-5975-2-3-6
ZYRA E PRESIDENTIT TË REPUBLIKES SE KOSOVËS SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA SH.A.
811291484
2020-11-06 9360 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Mirëmbajtja dhe montimi i kamerave për institucionet publike në Deçan
631-20-6396-2-3-6
KUVENDI KOMUNAL-DEÇAN K.S. Besa Security SH.P.K.
810500406
2020-11-02 7991 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizimi me perde dhe tepiha për nevojat e AMK-së
204-20-8131-1-3-6
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë Euro Roleta SH.P.K.
810814188
2020-12-31 1966 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me material harxhues Leter A3 rollne per nevojat e Postes Hibride
vetak-21-110-1-2-1
POSTA E KOSOVËS SH.A EUROPRINTY
810444878
2021-04-02 17386 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Deratizimi, dezinfektimi dhe dezinsektimi (3D) i hapësirave ne objektet e brendshme të UHZ-së
uhz-20-5930-2-3-5
UNIVERSITETI " HAXHI ZEKA " NË PEJË "KRASNIQI"SH.P.K.
600387882
2020-10-09 2995 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Sherbimi mirembajtjes se kamerave te sigurise
102-20-400-2-3-5
ZYRA E PRESIDENTIT TË REPUBLIKES SE KOSOVËS 3ANGLE SH.P.K.
811336793
2020-03-10 2227 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Mirmbajtja dhe servisimi i sistemit të ventilimit dhe klimatizimit në Klinikën e Kardiokirurgjisë
701-20-7186-2-2-1
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES "HVAC SYSTEM CO." SH.P.K.
810051417
2021-05-17 68000 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Pastrimi i rezervoareve te naftes
KEK-20-4363-2-3-6
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. MAZREKU SH.P.K.
811303784
2020-09-17 1770 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me Kimikale (Hipoklorit natriumi-NaOCL dhe Klor të gazet- CL2)
nuk ka-21-595-1-2-1
Komp. Rajon Ujësjellësit''Hidromorava'' SH.A. Afrim Sadriu B.I.
810661779
2021-04-09 59810 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me aparate saldimi
KEK-20-5807-1-2-1
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. VIVAB SH.P.K.
810805997
2020-12-16 18566 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Ndërtimi i trotuareve (llot II) - punë shtesë
615-20-5537-5-2-5
KUVENDI KOMUNAL Toifor Sh.p.k.
600090633
2020-10-12 32196 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Ndërtimi i depove te armatimit ne kazermen e FSK-se ne Ferizaj, Gjilan dhe Istog( Project 2 vjeçar)
217-20-4036-5-1-1
MINISTRIA E FORCËS SË SIGURISË ADA CONSULTING GROUP SH.P.K.
810794215
2020-11-17 699874 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim Emergjent me Maska FFP2 dhe Rroba mbrojtese kunder CoronaVirusit
220-20-970-1-3-5
SPITALI FERIZAJ "RIMI-ALTEX"SH.P.K.
600623971
2020-03-26 5750 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me tiketa të peshores
UNITETI-21-9-1-3-6
K. Regjionale e Mbeturinave "Uniteti" SH.A. ' Migros - 2 ' SH.P.K.
810017310
2021-02-11 2300 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me kompjutera dhe printera
NP Termoskos.sha-20-7569-1-2-1
Ngrohtorja e Qytetit Termokos Sh.A. ARITECH
810821828
2021-01-12 29764 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me maska higjienike shumë përdorimëshe
KEK-20-2815-1-3-5
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. " Meri - Com " Sh.p.k.
810775017
2020-06-19 7760 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Nabavka lekova za potrebe ambulanti porodicne medicine u selima Lipa i Žaže
646-20-8354-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL NIKA PHARM SH.P.K.
810800559
2020-12-23 5765 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Sigurimi I veturave zyrtare
OB614-21-267-2-3-6
KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ KS Kosova E Re SH.A.
810486135
2021-03-02 6489 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

“Zgjerimi i rrugës Ahmet Shtimja
617-20-2917-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL " LEDI ING " SH.P.K.
600925088
2020-07-20 59979 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

RINOVIMI I OBJEKTEVE SHKOLLORE,ÇERDHES PUBLIKE DHE SALLËS SPORTIT TË KOMUNËS SË MALISHEVES
62500-20-7058-5-2-5
KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE SINANI - ING SH.P.K.
810199093
2021-01-14 26460 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me pije per administraten komunale (kuvendin komunal, drejtorite)
659-20-7474-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL D.P.H. Bifea "Safeti"
600539566
2020-12-01 9952 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

FURNIZIM ME SHTRETER PËR REANIMACION
62500-20-6343-1-2-1
KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE " Interlab" SH.P.K.
601678008
2021-01-15 39900 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Sistemi NAT i testimit për ekzaminimin e dhuruesve të gjakut
71700-20-3257-1-1-1
QENDRA KOMBËTARE E KOSOVËS PËR TRANFUZIONIN E GJAKUT "BIOTEK KOSOVO " L.L.C.
810800161
2021-02-22 178990 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me miofiltera
KEK-20-174-1-3-6
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. EL TEX GROUP SH.P.K.
811378860
2020-02-25 7375 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me hardver per TIK
KOSTT-20-2748-1-1-1
"Oper. Sistemi,Trans.dhe Tregu- KOSTT" SH.A. Virtuo O.P.
810527111
2020-08-07 194108 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Nabavka vatrogasne opreme
641-20-5277-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL LEPOSAVOQ ALBKOS SAFETY SH.P.K.
811440908
2020-10-16 6740 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Nabavka Guma za jamsku, utovarno transportnu mehanizaciju i putnicka vozila
12054-20-8141-1-2-1
" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " ''TRGOPROMET'' D.O.O.
601172878
2021-01-12 119086 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me seperator elektromagnetik dhe pjese per seperator
KEK-20-820-1-2-1
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. N.T.P. " Xani-Inex "
600013099
2020-06-17 14691 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Vazhdimi i punëve në sallën sportive Sllovi-Lipjan dhe rregullimi i terenit sportiv në sh.f.m.u Ismet Rraci-Klinë
208 Udheheqesi-20-3301-5-2-1
MINISTRIA E ARSIMIT . Limit L & B SH.P.K.
810593617
2020-09-09 37456 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

FURNIZIM ME PAISJE MJEKËSORE
611-20-7572-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL KO MED L.L.C.
811564948
2020-12-08 9693 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Realizimi i programeve për nevojat e bibliotekës së qytetitnë Prizren
622-20-3331-2-3-6
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT ORGANIZATA JOQEVERITARE THY
600753801
2020-09-21 6893 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Ndërtimie dhe rregullimi i parqeve publike
652-20-5936-5-2-1
KUVENDI I KOMUNES - KAÇANIK N.P.T. " DAQA "
600016986
2020-11-11 25335 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Konsulent individual ligjor ne fushën e prokurimit
221-21-238-2-3-6
MINISTRIA E ZHVILLIMIT RAJONAL Diellzë Avdullahu
1244697433
2021-02-11 4680 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Pastrimi i hapesirave te brendshme te QKUK-së
701-19-8924-2-1-5
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES LAGUNA SH.P.K.
810815285
2020-02-26 362705 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Konsulent individual për monitorimin e zhvillimit socio-ekonomik rajonal të balancuar
221-21-79-2-3-6
MINISTRIA E ZHVILLIMIT RAJONAL Shkodran Mustafaj
1173539661
2021-02-08 2400 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Zgjerimi i rruges Avdurrahim Shehu-pune shtese
652-20-8301-5-2-5
KUVENDI I KOMUNES - KAÇANIK " Kema - Company " Sh.p.k.
600118732
2020-12-18 19901 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

izrada prijektno-tehnicke dokumentacije za Rekonstrukciju i adaptaciju proizvodne hale za potrebe Vatrogasne jedinice
646-20-3810-2-3-5
KUVENDI KOMUNAL "GARD - VUK" D.O.O.
601640370
2020-08-14 5950 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Miëmbajtja,furnizimi dhe servisimi i aparateve kundër zjarrit dhe hidrantëve të ujit në Objektet e Sistemit Prokurorial të Kosovës
250-20-3299-2-3-6
PROKURORIA E SHTETIT ALBKOS SAFETY SH.P.K.
811440908
2020-08-04 2861 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

“Furnizim me 250m3 dru zjarru per familjet e te kthyerve dhe komuniteteve ne nevojë”
211-20-7056-1-3-6
MINISTRIA PËR KOMUNITET DHE KTHIM NTP,,Rudina"
600360359
2020-12-17 9875 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizimi me lënd djegse- Dru
VU644-20-8302-1-2-5
"KOMUNA E VUSHTRRISË" N.T.P." AGONITI "
600667862
2020-12-21 38010 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me gjenerator për Komunën e Junikut- RITENDER
636-20-5524-1-3-6
KOMUNA E JUNIKUT " PMC " SH.P.K.
810132481
2020-10-29 9480 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Nabavka razne robe
641-20-1705-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL LEPOSAVOQ GEJZER D.O.O.
810699936
2020-05-21 5844 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Ri-tenderimi Mirëmbajtje dhe furnizimi i sistemit të digjitalizimit
NPL.ST.AUT-20-8643-2-2-1
"STACIONI I AUTOBUSËVE" SH.A. FARA GROUP SH.P.K.
811300178
2021-02-17 11760 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Renovimi i pusetave të ujit ne fshatin Brod
621-20-5044-5-2-1
KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI N.N." BRRUTI ING "
600751946
2020-10-15 37002 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

,,Rehabilitimi i rrugës Rajonale Zhur-Dragash-Brod, Loti 2”
205-21-2292-5-2-5
MINISTRIA E INFRASTRUKTURES KAG - Asphalt Company SH.P.K.
810593518
2021-05-07 316528 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

FURNIZIM ME 3(TRI)MAKINA PASTRIMI TË BRENDËSHME NË OBJEKTIN E SHKOLLAVE FILLORE NË MALISHEVË DHE FSHATIN DAMANEK KK.MALISHEVË
62500-20-7805-1-2-1
KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE " Profitech " SH.P.K.
810081646
2021-01-13 10370 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Pikat ushqyese për qenët endacak
616-21-698-1-2-5
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES " AL - TEC " SH.P.K.
810060591
2021-03-16 20696 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim, instalim dhe konfigurim me Storage Sistem
KEK-20-676-1-2-1
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. " CLASTERTECH " SH.P.K.
600987723
2020-05-11 64730 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me uniforma për personelin e QKMF-së
656-20-8450-1-2-1
KOMUNA FERIZAJ "PUNTEX" SH.P.K.
810094334
2021-02-05 11991 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Servisimi i automjeteve
KEK-20-5014-2-3-6
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. N.P.T. "BOJKU HIDRAOLIK "
600002000
2020-10-13 7847 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizimi me kositëse të barit
VU644-20-3378-1-3-6
"KOMUNA E VUSHTRRISË" "eor group " SH.P.K.
810872946
2020-08-10 3680 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me frigorifer të vegjel për nevojat e UGJFA-së.
97800-21-1436-1-3-6
UNIVERSITETI I GJAKOVËS "FEHMI AGANI" " TOSI - V " SH.P.K.
601542005
2021-04-29 1099 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim emergjent me Levofloxacin jashtë Listës Esenciale për QKUK (043)”
00220-21-2617-1-2-5
SHSKUK - SHËRBIMI SPITALOR KLINIK UNIVERZITARE I KOSOVËS " EXCLUSIVE CORPORATION " SH.P.K.
810035495
2021-05-19 79000 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

NDËRTIMI I RRUGËVE NË KOMUNËN E RAHOVECIT
623-20-3130-5-2-5
KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË Mendi -P SH.P.K.
810395237
2020-07-09 27111 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Sherbimet e DDD
KMDK-20-900-2-2-5
"KOMPANI.PËR MENAXHIMIN E DEPONIVE NË KOSOVË "SH.A EKOLOGJIA SH.P.K.
811320168
2020-03-20 74700 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Ndërtimi i ndriçimit publik nërrugët e qytetit dhe në fshatrat Peran, Bajçinë, Letanc, Obrançë dhe Surkish
615-20-520-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL N.T.P. " V3-ING "
600314497
2020-09-16 41139 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me garancion dhe perkrahje teknike(HPE Foundation Care 24x7) per HP 3PAR 8440 SAN qe eshte aktiv ne TK.
?-20-1977-1-2-1
"TELEKOMI I KOSOVËS" SH.A. " E - TECH " SH.P.K.
810013673
2020-07-08 22541 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Mirembajtje e ashensorit per objektin e ZKA-së
302-20-136-2-3-6
ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM " EJONA " SH.P.K.
810089913
2020-02-19 6244 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Sigurimi i automjeteve për nevojat e NJF-it dhe MF
MF201-21-302-2-3-6
Ministria e Finacave KOMPANIA E SIGURIMEVE EUROSIG SH.A.
811296054
2021-03-11 4858 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me dy (2) automjete të punës Pikapo për nevojat e Kompanisë
UNITETI-20-3646-1-3-6
K. Regjionale e Mbeturinave "Uniteti" SH.A. Brahim S. Tahiri B.I.
810440652
2020-08-10 9900 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me pajisje per çminim ( deminim ), per nevojat e FSK-se
217-20-3356-1-2-1
MINISTRIA E FORCËS SË SIGURISË N.T.SH. " LABELA TEAM "
601026108
2020-08-31 19890 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizimi dhe vendosja e LAURAVE në hyrje te Kampusit Univesitar në UMIB në Mitrovicë
97900-20-2764-1-3-6
UNIVERSITETI "ISA BOLETINI " MITROVICË " ARMAKOS " SH.P.K.
600755112
2020-11-05 3822 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Inventarizimi i objekteve kulturo sportive ( Faza e dytë )
622-20-5388-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT Fatmir Godeni B.I.
810577835
2020-11-09 9497 €