2401/27667

Tenderi sa crvenim zastavama

Sve informacije i tenderi su sistem javnih nabavki

e-Nabavke

Datum potpisivanja

Ekonomski operator

Ugovorna cena

Ugovorni autoritet

Crvene zastave


Crvenezastave Tender Ugovorni autoritet Ekonomski operator Datumpotpisivanja Ugovornacena

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me material te ngjyrosura-bronzë, mesig dhe baker per nevojat të punës në TCA
KEK-20-1260-1-2-1
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. N.T.P. " Xani-Inex "
600013099
2020-06-05 19024 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Kubëzimi - LOT1 – Brrut dhe LOT2 – Orqushë
KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI N.N." BRRUTI ING "
600751946
2020-08-26 10192 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

FURNIZIM ME MATRIAL SHPENZUES PËR STOMATOLOGJI
611-20-5847-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL N.T.SH."Koslabor"
810635188
2020-10-28 5546 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Dru dhe pelet për institucionet arsimore dhe shëndetësoire
OB614-21-51-1-2-5
KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ Ndërmarrje Tregtare Shërbyese " TINI "
600222567
2021-01-19 42440 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me vajra dhe yndyrna
12997 12998-21-692-1-2-1
" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " " Ballkan Petrol " SH.P.K.
810080036
2021-04-16 85892 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me bulona dhe dado
KEK-20-834-1-3-6
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. RH SH.P.K.
811352864
2020-05-05 1785 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

ASFALTIMI I RRUGEVE LOKALE NE RUDICE
634-20-5477-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL I KLINËS " Quality Asphalt " SH.P.K.
810114786
2020-11-02 59887 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me litarë çeliku për Minieren me Flotacion në Stan Terg.
12997 12998-20-1381-1-2-1
" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " " ALMAKOS -GROUP " SH.P.K.
600067799
2020-08-07 47714 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me kompjuter dhe printer për Ndërmarrjen Publike NPL PRISHTINA PARKING
600-20-2474-1-3-5
Ndërrmarrja Publike Lokale Prishtina Parking SH.A. " INFINITT " SH.P.K.
601614177
2020-06-12 9206 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me pjesë të kamionave
KRM-21-543-1-2-1
K. Regjionale e Mbeturinave"Ambienti"SH.A. N.P.T. "BOJKU HIDRAOLIK "
600002000
2021-04-15 61917 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Ndertimi i rrugeve lokale ne Komune 2 llot Budakove-Buzhale -faza e dytë
624-20-6238-5-2-1
KOMUNA SUHAREKË " ISEFERI " SH.P.K.
810106204
2020-11-17 21716 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Ndertimi i rrugeve lokale ne Komune 2 llot Budakove-Buzhale -faza e dytë
KOMUNA SUHAREKË " ISEFERI " SH.P.K.
810106204
2020-11-17 21716 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me material medicinal jashte LE per Vaskulare (set steril te sondes per ultraze)
701-20-554-1-3-6
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES " Interlab" SH.P.K.
601678008
2020-04-01 6475 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

ENG Kamerë me të gjitha paisjet përcjellëse.
RTK-21-259-1-3-6
RADIO TELEVIZIONI I KOSOVËS RTK First Solution L.L.C.
811340504
2021-03-19 6032 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me bateri dhe pjese për makinat e pastrimit
KEK-21-261-1-3-6
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. " Profitech " SH.P.K.
810081646
2021-04-07 9976 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

IEC104 Gateway për Monitorimin e Bllokut AK
KOSTT-20-4934-1-2-1
"Oper. Sistemi,Trans.dhe Tregu- KOSTT" SH.A. InterAdria L.L.C.
810819336
2020-12-16 32992 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me ujë për pije.
TU-21-618-1-3-6
N.P.K. " TRAFIKU URBAN " SH.A. ADEA GROUP - SH.P.K.
811182857
2021-03-19 4275 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me MFP
KEK-20-8575-1-3-6
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. AWA SH.P.K.
811345976
2021-01-29 1635 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Mirëmbajtja e hapësirave publike dhe menaxhimi me mbeturina
636-20-3686-2-3-6
KOMUNA E JUNIKUT VB. TOFAJ
810962193
2020-08-20 8496 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me goma te jashtme TL per damper
KEK-20-6389-1-2-1
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. Ideal Shala B.I.
810252114
2020-12-18 32422 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me goma
UNITETI-20-6450-1-3-6
K. Regjionale e Mbeturinave "Uniteti" SH.A. Ideal Shala B.I.
810252114
2020-11-23 9780 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Ndërtimi i Rrjeti te Ujësjellësit për 11 (njëmbëdhjete) Fshatrat e Komunës se Klinës - RITENDER
0-20-5739-5-1-1
CDI " HIDRO PROJECT " SH.P.K.
601173131
2020-11-12 1579926 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

NDËRTIMI I KANALIT PËR UJËRAT ATMOSFERIK DHE NDËRTIMI I RRUGËVE ME KUBËZA BETONI NË FSHATIN ZATRIQ
623-20-6225-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË ''Euro Project '' SH.P.K.
600045026
2020-11-13 107336 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me Pajisje Mjekësore
70020-20-6758-1-2-1
SPITALI REGJIONAL " KONTI " SH.P.K.
810029753
2020-12-02 14000 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me Pajisje Mjekësore
SPITALI REGJIONAL " KONTI " SH.P.K.
810029753
2020-12-02 14000 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim më Sulfat Bakri dhë Permanganat Kaliumi
70433736-20-309-1-2-1
KOMPANIA UJËSJELLËSI RAJONAL "PRISHTINA"SH.A. " Profitech " SH.P.K.
810081646
2020-05-01 14460 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

NDERTIMI I BASENIT FILTRUES PER SHTIMIN E KAPACIETIT TE UJIT NE FABRIKEN EUJIT NE KLINE LOT 1- PUNET NDERTIMORE NE BASEN LOT 2- SISTEMI I FILTRIMIT DHE STACIONET E POMPIMIT
634-20-4743-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL I KLINËS " HIDRO PROJECT " SH.P.K.
601173131
2020-10-01 66947 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

NDERTIMI I BASENIT FILTRUES PER SHTIMIN E KAPACIETIT TE UJIT NE FABRIKEN EUJIT NE KLINE LOT 1- PUNET NDERTIMORE NE BASEN LOT 2- SISTEMI I FILTRIMIT DHE STACIONET E POMPIMIT
KUVENDI KOMUNAL I KLINËS " HIDRO PROJECT " SH.P.K.
601173131
2020-10-01 66947 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Renovimi i shkollës Migjeni në Kllodernicë dhe Shkollës Anton Cetta në Skenderaj
643-20-7286-5-2-1
K.K. SKENDERAJ Ekrem Bislimi B.I.
810564006
2020-12-21 29430 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

NDERTIMI I KANALIZIMEVE LOT1 RADULLOVC FAZA 2, L2-JAGOD-FAZA 2 ,LOT 3-RANOC-LESKOC-FAZA 2
KUVENDI KOMUNAL I KLINËS Mirusha Company Sh.p.k
600048137
2020-06-26 37223 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

NDERTIMI I KANALIZIMEVE LOT1 RADULLOVC FAZA 2, L2-JAGOD-FAZA 2 ,LOT 3-RANOC-LESKOC-FAZA 2
KUVENDI KOMUNAL I KLINËS Mirusha Company Sh.p.k
600048137
2020-06-26 37223 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me kabllo me fibra optik
?-20-5239-1-3-6
"TELEKOMI I KOSOVËS" SH.A. Astraplan SH.P.K.
810537920
2020-10-26 21004 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me paisje mjekesore sipas lloteve te ndara
220-20-6743-1-3-6
SPITALI FERIZAJ E Medical Group SH.P.K.
811418153
2020-11-16 4782 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Rregullimi i fushave sportive
657-20-2339-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL VITI " Vizioni BD " SH.P.K.
601737359
2020-08-11 131485 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me material higjenik
701-20-902-1-3-6
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES Beni Dona Plast SH.P.K.
810545981
2020-04-07 13990 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

RTU Adaptimi në Nënstacionet 110kV të KOSTT-it
KOSTT-20-4024-1-2-1
"Oper. Sistemi,Trans.dhe Tregu- KOSTT" SH.A. ABB Power Grids Zagreb d.o.o.
24690247227
2020-12-16 111510 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

“Furnizimi me reagjent kimik tretësira & kripëra dhe materiale shpenzuese, qelqurina dhe mjete mbështetëse operuese për pajisjet analizuese”
201 13300-20-347-1-3-6
Dogana e Kosovës "Vitech " Sh.p.k.
600083555
2020-04-08 1741 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Opremanje inventarom zgrade mesne zajednice Bistrica
641-20-2695-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL LEPOSAVOQ N.P.SH " Elektro Montimi"
600206553
2020-07-15 6528 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me Xhamë për nevojat e NPB-së
1909466981031194-20-4660-1-3-6
"NDËRMARRJA PUBLIKE BANESORE" SH.A. Interplast SH.P.K.
810270471
2020-09-18 10803 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim urgjent me pako ushqimore - higjenike për familje në nevojë
615-20-1465-1-2-5
KUVENDI KOMUNAL PM GROUP SH.P.K.
810846230
2020-04-24 129147 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizimi i disa shkollave me dollap librash per nxenes
613-20-6274-1-2-1
KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN N.T.P. " Burimi Dekor "
600238580
2020-11-23 29400 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me ndarës të fuqisë, Izolator, Kleme dhe Buholca
KOSTT-20-785-1-2-1
"Oper. Sistemi,Trans.dhe Tregu- KOSTT" SH.A. "MONTING" SH.P.K.
810091455
2020-06-17 36522 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me ndarës të fuqisë, Izolator, Kleme dhe Buholca
"Oper. Sistemi,Trans.dhe Tregu- KOSTT" SH.A. "MONTING" SH.P.K.
810091455
2020-06-17 36522 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me ndarës të fuqisë, Izolator, Kleme dhe Buholca
"Oper. Sistemi,Trans.dhe Tregu- KOSTT" SH.A. "MONTING" SH.P.K.
810091455
2020-06-17 36522 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

“Ndërtimi i objektit te QKMF ne Mamushë”
206-20-6739-5-1-1
MINISTRIA E SHËNDETËSISË EBK SH.P.K.
811290874
2021-02-01 856681 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me material medicinal nga Lista Esenciale”
00220-20-7558-1-1-1
SHSKUK - SHËRBIMI SPITALOR KLINIK UNIVERZITARE I KOSOVËS " Interlab" SH.P.K.
601678008
2021-03-01 808344 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizimi me Reagense për Gem Premier dhe parametrin D-DIMER
701-21-19-1-1-1
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES "KEIS(KOSOVA EX.IMP.SUPPLY PHARMACEUT)"SH.P.K.
600197588
2021-03-08 155000 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizimi me Reagense për Gem Premier dhe parametrin D-DIMER
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES "KEIS(KOSOVA EX.IMP.SUPPLY PHARMACEUT)"SH.P.K.
600197588
2021-03-08 155000 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me material harxhues për diagnostikë laboratorike në 2019-nCov
711-20-146-1-2-5
I.K. I SHËNDETËSISË PUBLIKE TË KOSOVËS N.T.P "ERAMED"
600017116
2020-02-19 28057 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me mjete te renda për Asfalt
1909466981031194-20-443-1-1-1
"NDËRMARRJA PUBLIKE BANESORE" SH.A. " DIELLI CONSTRUCTION & EQUIPMENT " SH.P.K.
810052910
2020-12-03 121929 €
50 / 736
Poredak pokazatelja zasnovan na br. crvene zastave

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

1194

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

715

Rok

448

Tender sa ponderisanom cenom

94

U otvorenom postupku je samo jedan ponuđač

17

Pregovarački postupak bez objavljivanja obaveštenja o ugovoru

12

Ugovorna cena je 40% niža od procenjene vrednosti

2

Nenormalno niska cena tendera

0

Pobednik ugovora je na crnoj listi

0
TOP 10
Ugovorni autoritet sa
najviše crvenih zastava
1KUVENDI KOMUNAL | 213
2KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 148
3QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | 84
4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | 68
5KOMUNA SUHAREKË | 61
6KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | 60
7" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " | 57
8KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | 51
9KOMUNA E ISTOGUT | 50
10MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE | 49
TOP 10
Tenderi sa Najviše
Crvenih Zastava
1 7304 Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit te ngrohjes qendrore për GJ.TH. Mitrovicë me degët e saj në Rexhionin e Mitrovices ! | 3
2 3609 Mirëmbajtja e paisjeve kunder zjarrit në Objektin e Komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale.. | 3
3 11638 Rekonstrukcija Kninske ulice u Zvecanu | 2
4 1604 Sanimi i objektit të Biblotekës Universitare | 2
5 2048 Furnizim e paisje Teknike | 2
6 7733 Nabavka decijih paketica za potrebe Opštinske administracije Severna Mitrovica | 2
7 9601 Sigurimi Fizik i Objekteve | 2
8 9729 Furnizim me një veturë të përdorur për nevojat e administratës (ritender) | 2
9 5607 Nabavka specijalizovane lecnicke opreme za Zdravstveni centar u Severnoj Mitrovici | 2
10 9320 FURNIZIMI ME PELET PER NEVOJA TE SHTEPISE PER KOMUNITETE NE GURRAKOC. | 2

Kontakt
Clicky