2401/27667

Tenderi sa crvenim zastavama

Sve informacije i tenderi su sistem javnih nabavki

e-Nabavke

Datum potpisivanja

Ekonomski operator

Ugovorna cena

Ugovorni autoritet

Crvene zastave


Crvenezastave Tender Ugovorni autoritet Ekonomski operator Datumpotpisivanja Ugovornacena

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Mbështetja, mirëmbajtja dhe licencat vjetore për nevojat e Sistemit Informativ të Menaxhimit Financiar të Kosovës (SIMFK)
MF201-20-5526-2-1-5
Ministria e Finacave " FREEBALANCE KOSOVA " SH.P.K.
601167465
2021-02-11 674075 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

''Furnizim me paisje të ndryshme nga Projekti Erasmus+''
242-21-1847-1-3-6
UNIVERSITETI I PRISHTINËS " Inovix " SH.P.K.
810137051
2021-05-07 6050 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me pije për Zyrën e kryetarit, kuvendin komunal,administratën komunale
659-20-361-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL D.P.H. Bifea "Safeti"
600539566
2020-03-09 9952 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Ndërtimi-Asfaltimi i rrugëve në Komunën e Gjakovës-Kontratë dy vjeçare-Pjesa e Parë Lot II-Ndërtimi-Asfaltimi i rrugëve në fshatin Lipovec
632-20-4576-5-2-5
KUVENDI I KOMUNËS BERISHA COM SH.P.K.
811359274
2020-09-07 10465 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizimi me reagensa per COVID19 (SARS COV2)– K.K. Dragash
621-20-6719-1-2-1
KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI "BIOTEK KOSOVO " L.L.C.
810800161
2020-11-30 117430 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Servisimi i Sensoreve per aparatin Sirona Xiox-XG
220-70900-20-7332-2-3-6
QENDRA KLIN.STOMATOLOGJIKE " BORA DENTAL " SH.P.K.
810022971
2020-11-27 7452 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Kurse online të gjuhes angleze për Kendin Amerikan në BKK- Ritender
90900-20-6976-2-3-6
Biblioteka Kombetare e Kosoves English Language School SH.P.K.
810864993
2020-11-19 4401 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Asfaltiranje prednjeg dela dvorišta Osnovne škole Sveti Sava u Severnoj Mitrovici
647-20-1785-5-2-1
OP\u0160TINA SEVERNA MITROVICA "RAD" D.O.O.
810091687
2020-06-03 21927 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

REHABILITIMI I TRANSFORMATORIT TR2 20MVA NS 110 35kV Gjilani
KOSTT-20-724-5-2-1
"Oper. Sistemi,Trans.dhe Tregu- KOSTT" SH.A. N.P.T. "Valfrigo"
600242458
2020-06-04 19458 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Nabavka dezinfekcionih sredstava i zaštitne opreme za potrtebe opstine Leposavic
641-20-3722-1-2-5
KUVENDI KOMUNAL LEPOSAVOQ N.SH.T " NERAMED "
601095286
2020-08-18 33910 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Dezinfektimi i autobusëve dhe objektit
TU-20-2414-2-3-5
N.P.K. " TRAFIKU URBAN " SH.A. EKOLOGJIA SH.P.K.
811320168
2020-06-04 8972 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Rekosntruimi dhe asfaltimi I terenve sportive ne shkollat e Komunes se Parteshit dhe fushave sportive në oborrin e shtepisë se Kultures Partesh
658-20-3037-5-2-1
KOMUNA PARTESH "EL-BAU" SH.P.K.
811182576
2020-07-28 84273 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Sigurimi i Auto përgjegjësisë për Automjete
?-21-128-2-2-1
"TELEKOMI I KOSOVËS" SH.A. KS Kosova E Re SH.A.
810486135
2021-03-05 35522 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Servisimi dhe mirembajtja e Ashensoreve
10/220/70050/00000/0731-20-3164-2-3-6
SPITALI "SHEIKH ZAYED" "HYMERI ELEVATORS" L.L.C.
600236609
2020-09-18 2605 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Nabavka audio uredaja
647-20-4232-1-3-6
OP\u0160TINA SEVERNA MITROVICA ŠVARCVALD D.O.O.
811290733
2020-08-20 4700 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Aneks kontratë për ndërtimin e ujsjellësit në fshatin Gjonaj
622-20-6012-5-2-5
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT N.P.T. "Xërxa"
600026927
2020-10-13 48684 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

‘Furnizim me pajisje mobile per pastrimin e ujit (purifikim i ujit ), dhe kontejnere per transport te ujit, si dhe seti i pjeseve rezerve per nevojat e FSK-se, permes donacioneve
217-20-8381-1-1-5
MINISTRIA E FORCËS SË SIGURISË DANFOS L.L.C.
810866147
2021-04-02 297700 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim, ndrrim, montim dhe balancim te gomave të sezonit dimëror
vetak-20-6295-1-3-6
POSTA E KOSOVËS SH.A " KEGA " SH.P.K.
810140749
2020-11-19 4120 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me material per mirembajtje te objekteve (vegla pune, material elektrik, sanitari etj)
659-21-1682-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL " INFINITT " SH.P.K.
601614177
2021-05-20 9877 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizimi me pjesë rezervë për STB DVB 300 IP7630(Teledirigjues,Ridrejtues dhe kabllo HDMI)
?-21-708-1-3-6
"TELEKOMI I KOSOVËS" SH.A. " ENGEL " SH.P.K.
601717252
2021-03-26 9304 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me Aparat-Camer per nevojat e Zyres se Informimit(Kabineti i Kryetarit).
642-20-3981-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL MITROVICË " TRIO TEK " SH.P.K.
810814914
2020-11-12 1950 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Ndërtimi i stadiumit në Viti dhe rivitalizimi i stadiumit ne Pozheran. (LOT II.) -Drenazhimi.
657-20-2394-5-2-5
KUVENDI KOMUNAL VITI N.N.P.T. " Engineering "
600227335
2020-07-16 29731 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

NDËRTIMI I RRUGËVE ME KUBËZA NË FHATRAT E MALISHEVËS NË DY PJESË LOTO 1 GUNCAT (lagja Kavaja dhe Karagoj) BARDHË (lagja Rexhavit, Aziz Berisha, Avdyl Kajtazi), Bellanicë dhe Senik (ANEKS)
62500-20-5075-5-3-5
KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE GASHI ING SH.P.K
811280403
2021-01-20 7644 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Studim Fizibiliteti - Përmirsimi i efikasitetit të energjisë së ndriçimit publik në Komunën e Gjilanit
651-20-507-2-2-2
KUVENDI KOMUNAL- GJILAN Instituti I Shkencës Dhe I Teknologjisë Insi SH.P.K.
600507711
2020-11-10 19990 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

RENOVIME TE VOGLA NE KULME TE DEMTUARA NE SHKOLLA
634-21-731-5-3-6
KUVENDI KOMUNAL I KLINËS N.N.P."NDERTIMTARI-MAXHUNAJ"
600188545
2021-03-25 1930 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Pako ushqimore dhe higjienike
OB614-20-8448-1-2-5
KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ Fatmir Mjeku B.I.
810383183
2020-12-30 14994 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Mirëmbajtja e SMSC
?-20-296-2-2-5
"TELEKOMI I KOSOVËS" SH.A. "KOSOVA INFORMATION TECHNOLOGY"SH.A.
600633798
2020-10-19 69999 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Rekonstruimi I objektit të shërbimeve rezidenciale-Garazha
631-20-2436-5-3-6
KUVENDI KOMUNAL-DEÇAN Ndërmarrje Tregtare Shërbyese " TINI "
600222567
2020-06-29 9542 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Mirëmbajtja e sistemit TI (Aklimatizim dhe UPS, në dhomën e serverëve)
60100-20-2415-2-2-1
AGJENCIA KATASTRALE E KOSOVËS " PROMPT INTERNATIONAL " SH.P.K.
600956182
2020-07-10 21402 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Souftueri per analizimin e te dhenave
302-20-8393-2-3-5
ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM CaseWare IDEA B.V.
NL805372143
2020-12-31 8560 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Ndërtimi i aneks objektit për aktivitete në shtëpinë me bazë në komunitet-Ritenderim
613-20-6337-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN "Detari " SH.P.K.
601087184
2020-12-11 19656 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Sherbime televizive informative dhe përcjellja e aktiviteteve të KRU’Gjakova”sh.a-Gjakovë
KRURGJA-21-1332-2-3-5
Kompania Rajonale e Ujësjellësit " GJAKOVA " SH.A. "Syri" Sh.p.k.
600136891
2021-04-23 6000 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Ndërtimi i trotuareve me ndriqim publik në Sllovi
613-20-2372-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN BM Group SH.P.K.
810839251
2020-07-23 78320 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Rregullimi i rrugëve Kodra e Trimave Xhelë Muslia në Dobërdelan faza e dytë dhe Ndërtimi i rrugëve Reshat Shala Veli Gani Shala 27 Marsi Sopaj Jazi Hazer Shala në Neprebisht- faza e dyte
624-20-5614-5-2-1
KOMUNA SUHAREKË FORTESA O.P.
810613407
2020-11-19 19945 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me material higjienik
70040-20-375-1-2-1
SPITALI I PËRGJITHSHËM "DR.SAMI HAXHIBEQIRI" - MITROVICË PM GROUP SH.P.K.
810846230
2020-04-01 32464 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Ngritja e pemishtes me pemë të imta dredhzë me participim në Komunën e Prizrenit
622-20-1885-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT Asim Thaqi B.I.
810991530
2020-07-10 59628 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Punë shtesë(Rregullimi i parkut Mazgit i Lartë)
OB614-20-4527-5-2-5
KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ " EING COM " SH.P.K.
810177536
2020-09-04 13300 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me pajisje për PU (Policia Ushtarake) për nevoja te FSK-së
217-20-4107-1-2-1
MINISTRIA E FORCËS SË SIGURISË Sodex Group SH.P.K.
810814063
2020-09-24 23394 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizimi i pajisjeve kundër zjarrit për njësinë e zarrfiksave në Shtërpcë
655-21-1509-1-2-1
KUVENDI KOMUNAL "L & G" SH.P.K.
601212939
2021-05-06 14985 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Ndertimi i parqeve rekreativo-sportive, renovimi I Kompleksit Qafa - pune te paparapara
616-20-7059-5-3-5
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES Rexha
810515223
2020-12-09 5461 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Mirëmbajtje dhe furnizimi i sistemit të digjitalizimit
NPL.ST.AUT-20-6297-2-2-1
"STACIONI I AUTOBUSËVE" SH.A. FARA GROUP SH.P.K.
811300178
2020-11-23 11760 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizimi me perde për objektet shkollore
VU644-20-786-1-3-6
"KOMUNA E VUSHTRRISË" N.N.P. " Wenda "
600203939
2020-05-01 5694 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Snabdevanje zastitnim sredstvima protiv pandemije-korona virus za zdravstvene potrebe
661-20-1077-1-3-5
KOMUNA RANILLUG Argo Med
811318139
2020-04-07 7154 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Sigurimi i Automjeteve te AME-së
21432700-21-1005-2-2-1
AGJENCIA E MENAXHIMIT EMERGJENT KOMPANIA E SIGURIMEVE " PRISIG " SH.A.
601173371
2021-04-22 29760 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me detale në formë cilindrike per cilindrin rrotullues të ventilatorit shtytës
KEK-20-485-1-3-6
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. EKSIM COM SH.P.K.
811363184
2020-04-15 2950 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Renovimi i zyrave administrative në katin përdhes dhe lidhja në mes dy hyrjeve A dhe B në UKZ
941-20-6761-5-2-1
UNIVERSITETI PUBLIK "KADRI ZEKA" N.T.SH. '' H-PROJEKT ''
600816089
2020-12-25 53431 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me kamion kompaktor të përdorur
KRM-20-569-1-2-1
K. Regjionale e Mbeturinave"Ambienti"SH.A. INFINITY GROUP L.L.C.
811274456
2021-01-21 24780 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me material për realizimin e skenografive dhe kostumografisë
632-21-1793-1-2-1
KUVENDI I KOMUNËS N.T.P. " LIVING STUDIO "
600387866
2021-05-21 14959 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Ndërtimi i cerdhes Xixëllonjat
616-20-5188-5-1-1
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES "AL-BER" SH.P.K.
810134411
2021-03-11 748000 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Shërbime shëndetësore për P.A.K
624-21-193-2-2-1
KOMUNA SUHAREKË HANDIKOS SUHAREKË
601189229
2021-03-08 34945 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Riparimi i sinjalizimit dhe mbrojtjes ne bllokun A4
KEK-20-3017-5-2-1
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. NTP ,, Elektro D-T Projekt "
600180161
2020-09-07 149256 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

NDËRTIMI I OBJEKTIT TË FAKULTETIT TË ARTEVE (ekzekutimi I pozicioneve të pa parapara dhe të paparshikuara) PAS REVIDIMIT TË PROJEKTIT
uhz-20-8178-5-2-5
UNIVERSITETI " HAXHI ZEKA " NË PEJË Rexha
810515223
2020-12-14 369328 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim më Material Elektrik
70433736-21-1130-1-3-6
KOMPANIA UJËSJELLËSI RAJONAL "PRISHTINA"SH.A. " ELEKTRO - GG " SH.P.K.
601725990
2021-04-22 9810 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Qasja dhe shfrytezimi i platformes ZOOM per Video komunikim për nevojat e Akademisë se Drejtesise
UA/2016-20-6020-2-3-6
Agjencia Qendrore e Prokruimit ARITECH
810821828
2020-11-12 2479 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me tableta për shkollat e Komunës së Prizrenit
622-20-8447-1-2-1
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT EUROPRINTY
810444878
2021-03-03 65330 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Ndërtimi i rrugës Skifter Arifi-Krahu 1
651-20-4756-5-2-5
KUVENDI KOMUNAL- GJILAN K.N.P.SH. PAPENBURG & ADRIANI COMPANY SH.P.K.
810652942
2020-09-30 20264 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Shërbimet e sigurimit të palëve të treta
10908-20-531-2-3-6
OPERIMI ME TRENA I HEKURUDHAVE TË KOSOVËS "TRAINKOS" SH.A. LINK INSURANCE BROKERS SH.P.K.
811310185
2020-05-01 1980 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Ndërtimi i rezervarit të ujit dhe infrastrukturës përcjellëse në fshatin Zaplluxhe ( RITENDERIM)( punime shtesë)
621-20-6960-5-3-5
KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI Ridvan Elezi B.I.
811271642
2020-11-16 2269 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizimi,montimi dhe funksionalizimi i pajisjeve per kontrolldhe barriera ne Objektet e Sistemit Prokurorial te Kosoves
250-20-6844-1-2-5
PROKURORIA E SHTETIT TETRONIKS L.L.C.
810863325
2020-11-09 27982 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Usluge fizickog obezbedenja opštinskih objekata
GRA618-21-2551-2-3-5
SKUPSTINA OPSTINA GRACANICA "MEB"L.L.C.
810975576
2021-05-12 7140 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Rregullimi i rrugeve . Rrustem Elshani (te vorrezat), Pjeter Budi , Xhemaj Kada në Sllapuzhan.Ndërtimi i rrugës Afrim Buqa në Luzhnicë.Ndërtimi i rrugeve lokale Isuf Meta segment, në Javor-Faza e dyte
624-20-5085-5-2-1
KOMUNA SUHAREKË " ISEFERI " SH.P.K.
810106204
2020-11-11 10665 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Renoviranje sportskog terena i uredenje dvorišta u osnovnoj školi Branko Radicevic u Severnoj Mitrovici
647-20-1678-5-2-1
OP\u0160TINA SEVERNA MITROVICA "RAD" D.O.O.
810091687
2020-05-29 85997 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Mirëmbajtja e bazës së të dhënave të Kompanisë
KRURGJA-20-335-2-3-5
Kompania Rajonale e Ujësjellësit " GJAKOVA " SH.A. Fatmir Murtezaj
811261916
2020-03-12 4740 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me makinizëm për vizatimet e fëmijëve
616-21-1788-1-3-6
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES ETIANI
811224766
2021-05-17 9876 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Sigurimi i ofrimit të shërbimeve të shpedicionit zhdoganimit të pullave postare dhe produkteve filatelike për eksport të rregullt dhe të përkohshëm gjatë viteve 2021-2022-2023-RITENDER-3
vetak-20-8249-2-3-6
POSTA E KOSOVËS SH.A " ARENA COMPANY " SH.P.K.
810194720
2021-01-06 2697 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Hapja e rrugëve fushore- Faza e III- të
636-20-1695-5-2-1
KOMUNA E JUNIKUT VB. TOFAJ
810962193
2020-06-11 40851 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Plotesimi I dokumentacionit per kushtet dhe leje ndertimore per objektin teknik per sistemin e radiove ne Germi
254-20-425-2-3-6
AGJENCIA E SHËRBIMEVE TË NAVIGACIONIT AJROR BLENOR SH.P.K.
811224005
2020-09-22 4779 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Renovimi i kuzhinës në çerdhen Pëllumbat e Paqës dhe montimi i paisjeve të kuzhinës LOT 1- Renovimi i kuzhinës në çerdhen Pëllumbat e Paqës LOT 2- Montimi i paisjeve të kuzhinës në çerdhen Pëllumbat e Paqës
KOMUNA E PEJES N.P.SH. " ONI DESIGN "
600312574
2020-09-30 68933 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me Ciment
12997 12998-21-857-1-3-6
" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " JEFES GROUP SH.P.K.
811487679
2021-03-23 3461 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

NDËRTIMI I OBJEKTIT TË ÇERDHËS SË FËMIJËVE NË FSHATIN RATKOC
623-20-3129-5-2-5
KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË NPN EUROING SH.P.K.
811302281
2020-07-10 39968 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Dezinfektimi i objekteve dhe hapësirave publike
615-20-932-2-2-5
KUVENDI KOMUNAL D D D SH.P.K.
811319955
2020-04-13 93530 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Matja e Kënaqëshmerisë së Konsumatorëve për Furnizim me Ujë dhe Shërbime të Kanalizimit
70433736-20-36-2-3-6
KOMPANIA UJËSJELLËSI RAJONAL "PRISHTINA"SH.A. " COMPASS IT " SH.P.K.
601250012
2020-02-10 3044 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Blerja e një veture të terrenit e kombinuar me kabinë dyshe dhe bartje të ngarkesës - automjet komandues për BPZ-Prishtinë
616-20-3076-1-2-1
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES " AUTOTRADE " SH.P.K.
600289260
2020-08-14 47790 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

FURNIZIM ME MATERIAL HIGJENIK NË INSTITUCIONET EDUKATIVO-ARSIMORE TË KOMUNËS SË MALISHEVËS
62500-20-5645-1-2-5
KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE EDONI OIL
811150961
2021-01-19 32041 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnzimi me papuçe frenuese për lokomotiva
10908-20-2778-1-2-1
OPERIMI ME TRENA I HEKURUDHAVE TË KOSOVËS "TRAINKOS" SH.A. " Omega - I " SH.P.K
601071004
2020-08-19 13680 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

NDËRTIMI I MUZEUT NË KRUSHË TË MADHE
623-20-5659-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË NPN EUROING SH.P.K.
811302281
2020-11-26 148918 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizimi me material laboratorik për QKMF-Dragash –RITENDERIM
621-21-1522-1-3-6
KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI N.T.SH. " Atom - Med "
600374326
2021-04-22 1965 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Blerja e kontenjerëve për vendbanimet e Komunës së Fushë Kosovës
612-20-5547-1-2-1
KUVENDI KOMUNAL FUSHË KOSOVË Seykos SH.P.K.
810547474
2020-11-05 68496 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Opremanje sanitetskog vozila
641-20-3792-1-2-1
KUVENDI KOMUNAL LEPOSAVOQ N.SH.T " NERAMED "
601095286
2020-09-15 15240 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Pastrimi dhe rregullimi i lumenjëve në Komunë - Reqan ,Mushtisht ,Terrnje ,Gelancë ,Vraniq ,Semetisht ,Leshan ,Sopijë-Faza e dytë
624-20-5683-5-2-1
KOMUNA SUHAREKË N.T.P."PONI"
600446901
2021-01-15 84125 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Ndertimi dhe zgjerimi i rrjetit te kanalizimit dhe rrugeve ne fshatin Mollopolc - Faza II
617-20-5328-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL Dashnim Jashari B.I.
810624082
2020-10-09 34722 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Dezinfektimi emergjent i gjitha objekteve dhe hapësirave publike
632-20-998-2-2-5
KUVENDI I KOMUNËS N.T.SH."Truly Nolen" SH.P.K.
600115621
2020-03-31 98800 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Rikonstruimi I rrugeve “Karl Gega”Ali Pashe Tepelena” dhe Gazemend Zajmi
616-20-4861-5-2-5
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES JOOS & KRASNIQI - BAZE SH.P.K.
810962309
2020-10-02 66585 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me paisje medicinale për nevojat e shërbimeve shëndetësore të QKMF-së,QMF-ve dhe AMF-ve
622-20-7054-1-2-1
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT " KONTI " SH.P.K.
810029753
2020-12-23 60435 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Organizimet e festave të fund vitit
632-20-6603-1-2-1
KUVENDI I KOMUNËS N.T.P. " LIVING STUDIO "
600387866
2020-12-14 29406 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

REHABILITIMI I RRUGEVE TE ASFALTUARA NE KOMUNEN E DRENASIT-PROJEKT DY VJEQAR
611-21-337-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL LIMORA SH.P.K.
810858079
2021-04-22 49817 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me reagenca per hormone
72701-20-5578-1-3-6
INSTITUTI I MJEKSIS PUNES KOSOVËS "BIOTEK KOSOVO " L.L.C.
600399217
2020-10-08 4971 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Rregullimi i oborreve dhe parkingjeve te QKMF, QMF dhe AMF, - Punë Shtesë
624-20-8261-5-3-5
KOMUNA SUHAREKË Lumni Kokollari B.I.
600947305
2020-12-22 1484 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Rregullimi dhe meremetimi i platos rreth BKK-se.
90900-20-3791-5-3-6
Biblioteka Kombetare e Kosoves "Al-Group" SHPK
810817588
2020-08-14 9590 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizimi dhe montimi i serave
612-21-1637-1-2-1
KUVENDI KOMUNAL FUSHË KOSOVË N.T.P. " Adri Zaun - Rrethoja "
600035423
2021-05-03 43985 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizimi me material higjenik
657-20-4950-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL VITI N.T.SH. " TRADITA TREGTARE "
601289037
2020-10-22 9182 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

NDERTIMI I TRIBINAVE NE STADIUMIN E FUTBOLLIT DEMUSH MAVRAJ-ISTOG
633-20-5372-5-3-5
KOMUNA E ISTOGUT ,,Menti" Sh.p.k.
810298556
2020-12-03 9369 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me dizne te brenerave për bllokun B2.
KEK-20-5716-1-3-6
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. " Omega - I " SH.P.K
601071004
2020-11-12 3958 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Asfaltimi i rrugës Restelic-Strazimir (projekt tre vjeqar)
621-20-4477-5-2-1
KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI RENELUAL TAHIRI SH.P.K.
810610099
2020-09-17 494440 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Aneks kontratë për ndërtimin e kanalizimit në fshatin Zhur i ri në Prizren
622-20-1817-5-3-5
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT " EdiBau- ing " SH.P.K.
601597779
2020-05-13 9564 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

FURNIZIM DHE MONTIM I KAMERAVE
70020-20-1216-1-3-6
SPITALI REGJIONAL "PROFESSIONAL ALARM" L.L.C.
810321498
2020-05-08 4872 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Ndërtimi i shkollës fillore në Gjyrkoc (Punë Shtesë)
617-20-5363-5-2-5
KUVENDI KOMUNAL NNP CTA SH.P.K.
811322776
2020-09-22 15374 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Ndërtimi i ndërtesave Qeveritare dhe Institucioneve Arsimore- ‘’Lot 1- Komisioni i pavarur për miniera dhe minerale dhe Agjencia e Kosovës për mbrojtjen e mjedisit – Prishtinë’’
214-20-7989-5-2-5
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME " ZENITH GROUP " SH.P.K.
810150566
2021-03-03 75214 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizimi me paisje mjeksore dy llote
SPITALI I PËRGJITHSHËM "DR.SAMI HAXHIBEQIRI" - MITROVICË " KosovaMed Healthcare " SH.P.K.
601670947
2020-11-06 39380 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Ndertimi I Rrjetit të Rrugëve në lagjën Geci, Bushgega, Sekiraqa, Halili, Canollëve, Qazim, Osmonët, Borovcët, Bilalli, Brahimi, Sejda dhe Haradinajt në Prapashticë dhe Marec ----- Lot 1
616-20-5291-5-3-5
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES BASHKIMI METI SH.P.K.
811336529
2020-09-22 4891 €