2401/27667

Tenderi sa crvenim zastavama

Sve informacije i tenderi su sistem javnih nabavki

e-Nabavke

Datum potpisivanja

Ekonomski operator

Ugovorna cena

Ugovorni autoritet

Crvene zastave


Crvenezastave Tender Ugovorni autoritet Ekonomski operator Datumpotpisivanja Ugovornacena

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Rregullimi dhe zgjerimi i rrugës Planje-Mazrek-Liken i Hasit - Ramja e Deshmorëve
205-21-2084-5-2-5
MINISTRIA E INFRASTRUKTURES KAG - Asphalt Company SH.P.K.
810593518
2021-05-07 48445 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me pjesë rezervë nga goma
12997 12998-20-5148-1-2-1
" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " INTER TRADING COMPANY SH.P.K.
811275347
2020-10-14 16949 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me reagenca për analizën D Dimer
622-20-8148-1-2-5
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT "BIOTEK KOSOVO " L.L.C.
810800161
2020-12-14 35997 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizimi me paisje medicinale për nevojat e QKMF-së
657-20-6913-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL VITI " Interlab" SH.P.K.
601678008
2020-12-17 8939 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Ritender Furnizimi dhe montimi me artikuj për nxemje dhe klimatizim
PR 2019-21-2266-1-3-6
N.P.L." PALLATI I RINISË " SH.A. " Liria " SH.P.K.
601609342
2021-05-12 3847 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Ndërrimin i kulmit, në Ndërtesën e hirit, në kuotën +28m, në TC”KOSOVA B
KEK-20-363-5-2-1
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. " EING COM " SH.P.K.
810177536
2020-05-13 49990 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Botimet, Rekuzitat dhe Banera për Kuvnedin Komunal-Shtime
617-20-1962-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL MEDIATECH & PRINT SH.P.K.
810839425
2020-06-10 8631 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

“ Furnizim me preparate kimike – analiza e mostrave për laborator”
201 13300-20-8196-1-3-6
Dogana e Kosovës N.T.SH." BIZUN "
600360044
2020-12-25 2492 €

U ovom tenderu je korišćena procedura sa bodovanjem cena

Shërbime lidhur me dizajn, dekorim dhe shtypje për nëvojat e Komunës së Skenderajt.
643-21-348-2-2-1
K.K. SKENDERAJ N.SH."FOTO KABASHI"
600329008
2021-04-29 243 €

U ovom tenderu je korišćena procedura sa bodovanjem cena

Dezinfektimi i objekteve shkollore
652-20-2599-2-3-6
KUVENDI I KOMUNES - KAÇANIK SAMIRE OSMANI B.I.
601544499
2020-07-13 0 €

U ovom tenderu je korišćena procedura sa bodovanjem cena

Kryerja e sherbimeve te ankandit publik
616-20-7652-2-3-6
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES SHTËPIA E ANKANDEVE " KOSOVA " SH.P.K.
600685715
2021-01-01 8 €

U ovom tenderu je korišćena procedura sa bodovanjem cena

Furnizim me rekuizita sportive për nevojat e Drejtorisë së Sportit dhe Drejtorisë se Arsimit
657-20-8292-1-2-1
KUVENDI KOMUNAL VITI N.T.SH. " Kushtrimi "
600221379
2021-03-02 359 €

U ovom tenderu je korišćena procedura sa bodovanjem cena

TRANSPORTI I PACIENTËVE NË HEMODIALIZË MALISHEVË- PRIZREN DHE ANASJELLTAS
62500-20-7382-2-2-1
KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE Valbon S. Berisha B.I.
811155838
2021-01-13 298 €

U ovom tenderu je korišćena procedura sa bodovanjem cena

Shërbimet e dezinfektimit të hapësirave të brendëshme për parandalimin e përhapjes së COVID-19
KM653-20-4558-2-3-6
VEPRIMTARIA E SHERBIMEVE TE PERGJITHSHME PUBL " Dezinfektimi Profesional " SH.P.K.
810195223
2020-09-15 990 €

U ovom tenderu je korišćena procedura sa bodovanjem cena

Hartimimi i projekteve me infrastrukture rrugore
616-20-7476-2-1-1
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES Arhiko .ING O.P.
811274084
2021-05-17 0 €

U ovom tenderu je korišćena procedura sa bodovanjem cena

Mbikqyrja e projekteve të DKRS në Komunën e Prizrenit
622-20-4617-2-3-6
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT " SIB-BKA " SH.P.K
600923876
2020-12-23 0 €

U ovom tenderu je korišćena procedura sa bodovanjem cena

Mirmbajtja e komplekseve memoriale në Komunën e Prizrenit
622-20-8582-2-1-1
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT Visar Kuçi B.I.
811039579
2021-03-10 309 €

U ovom tenderu je korišćena procedura sa bodovanjem cena

SERVSIM DHE MIREMBAJTJE E PAISJEVE TE T.I - KOMPJUTERVE -MONITOREVE -UPS DHE PISJEVE TE NGJASHME
634-21-743-2-2-1
KUVENDI KOMUNAL I KLINËS RIKON SH.P.K.
811502542
2021-04-09 262 €

U ovom tenderu je korišćena procedura sa bodovanjem cena

Furnizim me shujta të thata për punëtoret në Minieren e Stantërgut dhe Flotacioni ne Tunel të Parë
12997 12998-20-1650-1-2-5
" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " NNH,, Verona "
600211867
2020-05-28 2 €

U ovom tenderu je korišćena procedura sa bodovanjem cena

FURNIZIM ME PAKO EMERGJENTE PER NEVOJTARET
611-20-8010-1-2-5
KUVENDI KOMUNAL " ATC " SH.P.K.
810130427
2020-12-08 42 €
20 / 736
Poredak pokazatelja zasnovan na br. crvene zastave

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

1194

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

715

Rok

448

Tender sa ponderisanom cenom

94

U otvorenom postupku je samo jedan ponuđač

17

Pregovarački postupak bez objavljivanja obaveštenja o ugovoru

12

Ugovorna cena je 40% niža od procenjene vrednosti

2

Nenormalno niska cena tendera

0

Pobednik ugovora je na crnoj listi

0
TOP 10
Ugovorni autoritet sa
najviše crvenih zastava
1KUVENDI KOMUNAL | 213
2KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 148
3QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | 84
4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | 68
5KOMUNA SUHAREKË | 61
6KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | 60
7" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " | 57
8KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | 51
9KOMUNA E ISTOGUT | 50
10MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE | 49
TOP 10
Tenderi sa Najviše
Crvenih Zastava
1 7304 Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit te ngrohjes qendrore për GJ.TH. Mitrovicë me degët e saj në Rexhionin e Mitrovices ! | 3
2 3609 Mirëmbajtja e paisjeve kunder zjarrit në Objektin e Komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale.. | 3
3 11638 Rekonstrukcija Kninske ulice u Zvecanu | 2
4 1604 Sanimi i objektit të Biblotekës Universitare | 2
5 2048 Furnizim e paisje Teknike | 2
6 7733 Nabavka decijih paketica za potrebe Opštinske administracije Severna Mitrovica | 2
7 9601 Sigurimi Fizik i Objekteve | 2
8 9729 Furnizim me një veturë të përdorur për nevojat e administratës (ritender) | 2
9 5607 Nabavka specijalizovane lecnicke opreme za Zdravstveni centar u Severnoj Mitrovici | 2
10 9320 FURNIZIMI ME PELET PER NEVOJA TE SHTEPISE PER KOMUNITETE NE GURRAKOC. | 2

Kontakt
Clicky