2401/27667

Tenderi sa crvenim zastavama

Sve informacije i tenderi su sistem javnih nabavki

e-Nabavke

Datum potpisivanja

Ekonomski operator

Ugovorna cena

Ugovorni autoritet

Crvene zastave


Crvenezastave Tender Ugovorni autoritet Ekonomski operator Datumpotpisivanja Ugovornacena

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me klor te gaztë dhe hipoklorit natriumi
70433736-21-333-1-2-5
KOMPANIA UJËSJELLËSI RAJONAL "PRISHTINA"SH.A. Seykos SH.P.K.
810547474
2021-02-19 27865 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Groposja e Plancenteve dhe mbetjeve tjera Patologjike
220-70001-0731-21-767-2-2-1
VEPRIMTARIT E SPITALEVE KOSOVA LIMO FERIZAJ SH.P.K.
811048306
2021-03-25 11988 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Sigurimi Fizik Objekteve Spitalore
220-70001-0731-21-430-2-3-5
VEPRIMTARIT E SPITALEVE Kompania E Sigurimit Fizik Scorpion
810680092
2021-03-03 7818 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Dezifektimi Emergjent i te gjitha dhe hapsirave te Univerzitetit te Mitrovicës në kuader te Kampusit Universitar.
97900-20-881-2-3-5
UNIVERSITETI "ISA BOLETINI " MITROVICË Shaqir Brahimi B.I.
810555203
2020-05-26 2960 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Transporti i Nxënësve me Nevoja të Veqanta
62500-20-6749-2-3-6
KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE Valbon S. Berisha B.I.
811155838
2021-01-15 3859 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim emeregjent me tesete serologjikte per SARS-COVID -19
616-20-6368-1-1-5
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES "BIOTEK KOSOVO " L.L.C.
810800161
2020-10-21 163920 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

FURNIZIM ME GELQERE TË HIDRATIZUAR
KEK-21-21-1-2-5
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. " EXAKT " SH.P.K.
601524417
2021-01-21 120000 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me invertar
616-20-1293-1-1-1
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES " A & F CONSTRUCTION " SH.P.K.
601022809
2020-08-13 149450 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Rregullimi i ujë instalimeve në MPJ
214-20-3178-5-2-1
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME Halit S. Rama
810445941
2020-08-05 22501 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Punët shtesë - Aneks i kontratës Punë ndertimore dhe civile për nevojat e Radarit MSSR Mode S
254-20-7743-5-2-5
AGJENCIA E SHËRBIMEVE TË NAVIGACIONIT AJROR " PROMPT INTERNATIONAL " SH.P.K.
600956182
2020-12-21 10921 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Servisimi dhe mirmbajtja e Ashensorit(Liftit ) ne Repartin e Dializes
220-20-2783-2-3-6
SPITALI FERIZAJ "HYMERI ELEVATORS" L.L.C.
600236609
2020-06-30 3489 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Transporti i nxënësve në relacionin Muqibabë deri në Velekinc dhe anasjelltass
651-20-5662-2-3-6
KUVENDI KOMUNAL- GJILAN " VICTORIA TOURS " SH.P.K.
600600672
2020-10-26 6549 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Renovimi dhe mirëmbajtja e objekteve ekzistuese kulturore dhe sportive -faza dytë -renovimi i teshatoreve të KB Bashkimi
622-20-6789-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT "ALBOSS"SH.P.K.
601617999
2020-12-08 29943 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Servisimi dhe mirembajtja e SIPAP-ve neonatal
220-70001-0731-20-686-2-3-6
VEPRIMTARIT E SPITALEVE Medical
600184121
2020-03-27 9881 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me DOWFROTH 250
12997 12998-21-232-1-2-1
" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " N.P.T. " a - com "
600112172
2021-03-15 32214 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me Laura
600-20-8510-1-3-5
Ndërrmarrja Publike Lokale Prishtina Parking SH.A. " ARMAKOS " SH.P.K.
600755112
2021-02-02 2150 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

“Menaxhimi dhe Monitorimi i kontrollës së gjeneratorëve në ndërtesat qeveritare nga distanca të cilët menaxhohen nga MAP''
202-19-9684-2-2-1
MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE " ODISEJA " SH.P.K.
810042557
2020-09-10 89340 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Harta Strategjike e Zhurmës për Zonën Qendër të Qytetit
616-20-4475-3-2-2
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES Instituti I Shkencës Dhe I Teknologjisë Insi SH.P.K.
600507711
2021-05-21 49950 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Servisimi dhe mirëmbajtja e Aparaturave te Hemodializës dhe Sistemeve per Trajtim te Ujit
701-21-1072-2-1-1
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES N.T.SH."M.S.MEDICOM"
600141816
2021-05-13 146381 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Shërbimet e Sigurimit Fizikë të Objekteve të ish MPMS-së
209-21-2852-2-2-5
MINISTRIA E PUNES DHE MIREQENIES SOCIALE Rojet E Nderit SH.P.K.
810519209
2021-05-24 41644 €
20 / 736
Poredak pokazatelja zasnovan na br. crvene zastave

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

1194

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

715

Rok

448

Tender sa ponderisanom cenom

94

U otvorenom postupku je samo jedan ponuđač

17

Pregovarački postupak bez objavljivanja obaveštenja o ugovoru

12

Ugovorna cena je 40% niža od procenjene vrednosti

2

Nenormalno niska cena tendera

0

Pobednik ugovora je na crnoj listi

0
TOP 10
Ugovorni autoritet sa
najviše crvenih zastava
1KUVENDI KOMUNAL | 213
2KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 148
3QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | 84
4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | 68
5KOMUNA SUHAREKË | 61
6KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | 60
7" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " | 57
8KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | 51
9KOMUNA E ISTOGUT | 50
10MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE | 49
TOP 10
Tenderi sa Najviše
Crvenih Zastava
1 7304 Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit te ngrohjes qendrore për GJ.TH. Mitrovicë me degët e saj në Rexhionin e Mitrovices ! | 3
2 3609 Mirëmbajtja e paisjeve kunder zjarrit në Objektin e Komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale.. | 3
3 11638 Rekonstrukcija Kninske ulice u Zvecanu | 2
4 1604 Sanimi i objektit të Biblotekës Universitare | 2
5 2048 Furnizim e paisje Teknike | 2
6 7733 Nabavka decijih paketica za potrebe Opštinske administracije Severna Mitrovica | 2
7 9601 Sigurimi Fizik i Objekteve | 2
8 9729 Furnizim me një veturë të përdorur për nevojat e administratës (ritender) | 2
9 5607 Nabavka specijalizovane lecnicke opreme za Zdravstveni centar u Severnoj Mitrovici | 2
10 9320 FURNIZIMI ME PELET PER NEVOJA TE SHTEPISE PER KOMUNITETE NE GURRAKOC. | 2

Kontakt
Clicky