2401/27667

Tenderi sa crvenim zastavama

Sve informacije i tenderi su sistem javnih nabavki

e-Nabavke

Datum potpisivanja

Ekonomski operator

Ugovorna cena

Ugovorni autoritet

Crvene zastave


Crvenezastave Tender Ugovorni autoritet Ekonomski operator Datumpotpisivanja Ugovornacena

U ovom tenderu je korišćena procedura sa bodovanjem cena

Furnizim me material shpenzues per video Lasparaskop dhe Video Histeroskop
701-20-4151-1-3-6
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES " KONTI " SH.P.K.
810029753
2020-09-03 150 €

U ovom tenderu je korišćena procedura sa bodovanjem cena

Ofrimi i Sherbimve të Internetit
70433736-20-206-2-3-6
KOMPANIA UJËSJELLËSI RAJONAL "PRISHTINA"SH.A. " TelKos " L.L.C.
601690911
2020-03-02 537 €

U ovom tenderu je korišćena procedura sa bodovanjem cena

Furnizim me artikuj ushqimorë për punëtoret e Minierës në Stantërg dhe Flotacioni në Tunel të Parë
12997 12998-20-4108-1-2-5
" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " Beni Dona Plast SH.P.K.
810545981
2020-09-01 3 €

U ovom tenderu je korišćena procedura sa bodovanjem cena

Mirembajtja e ndriqimit publik ne qytet dhe fshatra Llot 1 zona Qender Lipjan, Konjuh, Llot 2 zona perendimore, Llot 3 Zona Lindore
613-21-789-2-2-1
KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN RISAMONT SH.P.K.
811273424
2021-04-19 780 €

U ovom tenderu je korišćena procedura sa bodovanjem cena

Mirembajtja e ndriqimit publik ne qytet dhe fshatra Llot 1 zona Qender Lipjan, Konjuh, Llot 2 zona perendimore, Llot 3 Zona Lindore
KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN RISAMONT SH.P.K.
811273424
2021-04-19 780 €

U ovom tenderu je korišćena procedura sa bodovanjem cena

Mirembajtja e ndriqimit publik ne qytet dhe fshatra Llot 1 zona Qender Lipjan, Konjuh, Llot 2 zona perendimore, Llot 3 Zona Lindore
KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN RISAMONT SH.P.K.
811273424
2021-04-19 780 €

U ovom tenderu je korišćena procedura sa bodovanjem cena

Furnizimi me material mbrojtës (dezinfektues, maska) sipas kërkesave dhe nevojave të AK-së (tenderi është i ndarë në 2 pjesë)
ADMINISTRATA TATIMORE E KOSOVËS SHINY 1 SH.P.K.
811423326
2021-03-25 280 €

U ovom tenderu je korišćena procedura sa bodovanjem cena

Mirëmbajtja dimrore e rrugve në Komunen e Gjilanit
651-21-76-2-2-5
KUVENDI KOMUNAL- GJILAN " AVAG GROUP " SH.P.K.
601145297
2021-01-25 5 €

U ovom tenderu je korišćena procedura sa bodovanjem cena

SHËRBIME DHE FURNIZIME PASTRIMI
12500-20-1724-2-3-6
ARKIVI I KOSOVES MSS Mobile Sanitary Services SH.P.K.
810530354
2020-05-25 369 €

U ovom tenderu je korišćena procedura sa bodovanjem cena

Dezinfektimi i Objekteve ne KOSTT
KOSTT-20-1066-2-2-5
"Oper. Sistemi,Trans.dhe Tregu- KOSTT" SH.A. Sefedin Heta B.I.
810248759
2021-01-06 0 €

U ovom tenderu je korišćena procedura sa bodovanjem cena

Rrënimi i objekteve pa leje-projekt dy vjeqar.
656-20-4089-5-2-1
KOMUNA FERIZAJ Berisha Company SH.A.
810655251
2020-09-16 178 €

U ovom tenderu je korišćena procedura sa bodovanjem cena

Furnizimi dhe montimi i Gjeneratorit dhe furnizim me material per servisimin e Gjeneratoreve te PK-se. LOT 1 Furnizim dhe montimi i Gjeneratorit per nevoja te PK-së LOT 2 Furnizim me material per servisimin e Gjeneratoreve te PK-së
vetak-20-7613-1-3-6
POSTA E KOSOVËS SH.A "eor group " SH.P.K.
810872946
2020-12-31 788 €

U ovom tenderu je korišćena procedura sa bodovanjem cena

Dezinsektimi, dezinfektimi i objekteve dhe haposirave publike per ardsye te pandemise globale Covid 19,
656-20-1487-2-2-5
KOMUNA FERIZAJ EKOLOGJIA SH.P.K.
811320168
2020-05-11 0 €

U ovom tenderu je korišćena procedura sa bodovanjem cena

Sherbimet e varrimit ne teritorin e Komunes se Dragashit - 2020 (procedur e negocuar)
621-20-664-2-2-5
KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI KËSHILLI I BASHKËSISË ISLAME-DRAGASH
601690101
2020-03-20 150 €

U ovom tenderu je korišćena procedura sa bodovanjem cena

Furnizim më Lëndë Djegëse (Naftë Dimërore dhe Benzinë)
70433736-20-5521-1-2-1
KOMPANIA UJËSJELLËSI RAJONAL "PRISHTINA"SH.A. "AL-PETROL" SH.P.K.
600029848
2020-10-29 680 €

U ovom tenderu je korišćena procedura sa bodovanjem cena

Sigurimi fizik i objekteve ne kampusin e UP-së.
242-21-25-2-2-5
UNIVERSITETI I PRISHTINËS Rojet E Nderit SH.P.K.
810519209
2021-01-15 2 €
Poredak pokazatelja zasnovan na br. crvene zastave

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

1194

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

715

Rok

448

Tender sa ponderisanom cenom

94

U otvorenom postupku je samo jedan ponuđač

17

Pregovarački postupak bez objavljivanja obaveštenja o ugovoru

12

Ugovorna cena je 40% niža od procenjene vrednosti

2

Nenormalno niska cena tendera

0

Pobednik ugovora je na crnoj listi

0
TOP 10
Ugovorni autoritet sa
najviše crvenih zastava
1KUVENDI KOMUNAL | 213
2KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 148
3QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | 84
4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | 68
5KOMUNA SUHAREKË | 61
6KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | 60
7" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " | 57
8KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | 51
9KOMUNA E ISTOGUT | 50
10MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE | 49
TOP 10
Tenderi sa Najviše
Crvenih Zastava
1 7304 Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit te ngrohjes qendrore për GJ.TH. Mitrovicë me degët e saj në Rexhionin e Mitrovices ! | 3
2 3609 Mirëmbajtja e paisjeve kunder zjarrit në Objektin e Komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale.. | 3
3 6691 Zamena instalacije grejanja Osnovne škole Sveti Sava u Severnoj Mitrovici | 2
4 298 Furnizim me Pelet për ngrohjen e Fakultetit të Biznesit dhe MTHM-së | 2
5 4402 Furnizim me defribilator për QKMF - Hani i Elezit | 2
6 8605 Hartimi i projekteve ideore dhe kryesore (zbatuese) sipas kërkesave të komunës së Vitisë | 2
7 1211 Lot 1 Zgjerimi i sistemit të uitjes në fshatin Pantin dhe Samadraxhë -Vushtri. Lot 2 Zgjerimi i sistemit të uitjes në fshatin Frasher- Mitrovicë | 2
8 10177 ''Furnizim me material për sera në FBV-së nga Projekti ERSAMUS +'' | 2
9 5182 Furnizim me medikamente për eutanazi tek qenet dhe macet | 2
10 6070 Vaksionimi i fondit blegtoral kundër sëmundjeve clostridiale | 2

Kontakt
Clicky