2401/27667

Red Flagged Tenders

All information and tenders are from the public procurement system

e-Procurement

Signature date

Economic Operator

Contract Price

Contracting Authority

Red Flags


RedFlags Tender Contracting Authority Economic Operator Signaturedate ContractPrice

Estimated Value Comparison

Furnizim me klor te gaztë dhe hipoklorit natriumi
70433736-21-333-1-2-5
KOMPANIA UJËSJELLËSI RAJONAL "PRISHTINA"SH.A. Seykos SH.P.K.
810547474
2021-02-19 27865 €

Estimated Value Comparison

Groposja e Plancenteve dhe mbetjeve tjera Patologjike
220-70001-0731-21-767-2-2-1
VEPRIMTARIT E SPITALEVE KOSOVA LIMO FERIZAJ SH.P.K.
811048306
2021-03-25 11988 €

Estimated Value Comparison

Sigurimi Fizik Objekteve Spitalore
220-70001-0731-21-430-2-3-5
VEPRIMTARIT E SPITALEVE Kompania E Sigurimit Fizik Scorpion
810680092
2021-03-03 7818 €

Estimated Value Comparison

Dezifektimi Emergjent i te gjitha dhe hapsirave te Univerzitetit te Mitrovicës në kuader te Kampusit Universitar.
97900-20-881-2-3-5
UNIVERSITETI "ISA BOLETINI " MITROVICË Shaqir Brahimi B.I.
810555203
2020-05-26 2960 €

Estimated Value Comparison

Transporti i Nxënësve me Nevoja të Veqanta
62500-20-6749-2-3-6
KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE Valbon S. Berisha B.I.
811155838
2021-01-15 3859 €

Estimated Value Comparison

Furnizim emeregjent me tesete serologjikte per SARS-COVID -19
616-20-6368-1-1-5
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES "BIOTEK KOSOVO " L.L.C.
810800161
2020-10-21 163920 €

Estimated Value Comparison

FURNIZIM ME GELQERE TË HIDRATIZUAR
KEK-21-21-1-2-5
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. " EXAKT " SH.P.K.
601524417
2021-01-21 120000 €

Estimated Value Comparison

Furnizim me invertar
616-20-1293-1-1-1
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES " A & F CONSTRUCTION " SH.P.K.
601022809
2020-08-13 149450 €

Estimated Value Comparison

Rregullimi i ujë instalimeve në MPJ
214-20-3178-5-2-1
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME Halit S. Rama
810445941
2020-08-05 22501 €

Estimated Value Comparison

Punët shtesë - Aneks i kontratës Punë ndertimore dhe civile për nevojat e Radarit MSSR Mode S
254-20-7743-5-2-5
AGJENCIA E SHËRBIMEVE TË NAVIGACIONIT AJROR " PROMPT INTERNATIONAL " SH.P.K.
600956182
2020-12-21 10921 €

Estimated Value Comparison

Servisimi dhe mirmbajtja e Ashensorit(Liftit ) ne Repartin e Dializes
220-20-2783-2-3-6
SPITALI FERIZAJ "HYMERI ELEVATORS" L.L.C.
600236609
2020-06-30 3489 €

Estimated Value Comparison

Transporti i nxënësve në relacionin Muqibabë deri në Velekinc dhe anasjelltass
651-20-5662-2-3-6
KUVENDI KOMUNAL- GJILAN " VICTORIA TOURS " SH.P.K.
600600672
2020-10-26 6549 €

Estimated Value Comparison

Renovimi dhe mirëmbajtja e objekteve ekzistuese kulturore dhe sportive -faza dytë -renovimi i teshatoreve të KB Bashkimi
622-20-6789-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT "ALBOSS"SH.P.K.
601617999
2020-12-08 29943 €

Estimated Value Comparison

Servisimi dhe mirembajtja e SIPAP-ve neonatal
220-70001-0731-20-686-2-3-6
VEPRIMTARIT E SPITALEVE Medical
600184121
2020-03-27 9881 €

Estimated Value Comparison

Furnizim me DOWFROTH 250
12997 12998-21-232-1-2-1
" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " N.P.T. " a - com "
600112172
2021-03-15 32214 €

Estimated Value Comparison

Furnizim me Laura
600-20-8510-1-3-5
Ndërrmarrja Publike Lokale Prishtina Parking SH.A. " ARMAKOS " SH.P.K.
600755112
2021-02-02 2150 €

Estimated Value Comparison

“Menaxhimi dhe Monitorimi i kontrollës së gjeneratorëve në ndërtesat qeveritare nga distanca të cilët menaxhohen nga MAP''
202-19-9684-2-2-1
MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE " ODISEJA " SH.P.K.
810042557
2020-09-10 89340 €

Estimated Value Comparison

Harta Strategjike e Zhurmës për Zonën Qendër të Qytetit
616-20-4475-3-2-2
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES Instituti I Shkencës Dhe I Teknologjisë Insi SH.P.K.
600507711
2021-05-21 49950 €

Estimated Value Comparison

Servisimi dhe mirëmbajtja e Aparaturave te Hemodializës dhe Sistemeve per Trajtim te Ujit
701-21-1072-2-1-1
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES N.T.SH."M.S.MEDICOM"
600141816
2021-05-13 146381 €

Estimated Value Comparison

Shërbimet e Sigurimit Fizikë të Objekteve të ish MPMS-së
209-21-2852-2-2-5
MINISTRIA E PUNES DHE MIREQENIES SOCIALE Rojet E Nderit SH.P.K.
810519209
2021-05-24 41644 €
20 / 736
Ranking of indicators based on the nr. of Red Flags

The contract price is very near the estimated tender value

1194

The contract price is higher than the estimated tender value

715

Deadline

448

Weighted price tender

94

Only one bidder in open procedure

17

Negotiated procedure without publication of contract notice

12

The contract price is more than 40% lower than the estimated tender value

2

Abnormally low price tender

0

The winner of contract is in the Black List

0
TOP 10
Contracting Authorities
with the most Red Flags
1KUVENDI KOMUNAL | 213
2KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 148
3QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | 84
4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | 68
5KOMUNA SUHAREKË | 61
6KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | 60
7" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " | 57
8KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | 51
9KOMUNA E ISTOGUT | 50
10MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE | 49
TOP 10
Tenders with the
most Red Flags
1 3609 Mirëmbajtja e paisjeve kunder zjarrit në Objektin e Komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale.. | 3
2 7304 Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit te ngrohjes qendrore për GJ.TH. Mitrovicë me degët e saj në Rexhionin e Mitrovices ! | 3
3 1919 Rregullimi i ndrqimit publik | 2
4 5957 Kontrollimi teknik i ashensoreve ne objektet e Sistemit Prokurorial te Kosoves | 2
5 6528 Furnizim me shpërndarës gypor dhe pajisje përcjellëse për GLN dhe instalim të rrjetit | 2
6 11553 Nabavka opreme i pribora za kabinet biologije u Gimnaziji | 2
7 306 Asfaltimi i rruges se varrezave të fshatit Llugaxhi | 2
8 4582 Furnizim me kompjutera dhe pajisje te TI | 2
9 6762 Ndertimi i murit mbrojtes te varrezat e fshatit Dubovikë | 2
10 29 Furnizim me dru (ahu) për ngrohje dhe sharritja e tyre për nevojat e Komunës së Dragashit ( RITENDERIM -2X) | 2

Contact
Clicky