2401/27667

Red Flagged Tenders

All information and tenders are from the public procurement system

e-Procurement

Signature date

Economic Operator

Contract Price

Contracting Authority

Red Flags


RedFlags Tender Contracting Authority Economic Operator Signaturedate ContractPrice

Weighted price tender

Furnizim me material shpenzues per video Lasparaskop dhe Video Histeroskop
701-20-4151-1-3-6
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES " KONTI " SH.P.K.
810029753
2020-09-03 150 €

Weighted price tender

Ofrimi i Sherbimve të Internetit
70433736-20-206-2-3-6
KOMPANIA UJËSJELLËSI RAJONAL "PRISHTINA"SH.A. " TelKos " L.L.C.
601690911
2020-03-02 537 €

Weighted price tender

Furnizim me artikuj ushqimorë për punëtoret e Minierës në Stantërg dhe Flotacioni në Tunel të Parë
12997 12998-20-4108-1-2-5
" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " Beni Dona Plast SH.P.K.
810545981
2020-09-01 3 €

Weighted price tender

Mirembajtja e ndriqimit publik ne qytet dhe fshatra Llot 1 zona Qender Lipjan, Konjuh, Llot 2 zona perendimore, Llot 3 Zona Lindore
613-21-789-2-2-1
KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN RISAMONT SH.P.K.
811273424
2021-04-19 780 €

Weighted price tender

Mirembajtja e ndriqimit publik ne qytet dhe fshatra Llot 1 zona Qender Lipjan, Konjuh, Llot 2 zona perendimore, Llot 3 Zona Lindore
KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN RISAMONT SH.P.K.
811273424
2021-04-19 780 €

Weighted price tender

Mirembajtja e ndriqimit publik ne qytet dhe fshatra Llot 1 zona Qender Lipjan, Konjuh, Llot 2 zona perendimore, Llot 3 Zona Lindore
KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN RISAMONT SH.P.K.
811273424
2021-04-19 780 €

Weighted price tender

Furnizimi me material mbrojtës (dezinfektues, maska) sipas kërkesave dhe nevojave të AK-së (tenderi është i ndarë në 2 pjesë)
ADMINISTRATA TATIMORE E KOSOVËS SHINY 1 SH.P.K.
811423326
2021-03-25 280 €

Weighted price tender

Mirëmbajtja dimrore e rrugve në Komunen e Gjilanit
651-21-76-2-2-5
KUVENDI KOMUNAL- GJILAN " AVAG GROUP " SH.P.K.
601145297
2021-01-25 5 €

Weighted price tender

SHËRBIME DHE FURNIZIME PASTRIMI
12500-20-1724-2-3-6
ARKIVI I KOSOVES MSS Mobile Sanitary Services SH.P.K.
810530354
2020-05-25 369 €

Weighted price tender

Dezinfektimi i Objekteve ne KOSTT
KOSTT-20-1066-2-2-5
"Oper. Sistemi,Trans.dhe Tregu- KOSTT" SH.A. Sefedin Heta B.I.
810248759
2021-01-06 0 €

Weighted price tender

Rrënimi i objekteve pa leje-projekt dy vjeqar.
656-20-4089-5-2-1
KOMUNA FERIZAJ Berisha Company SH.A.
810655251
2020-09-16 178 €

Weighted price tender

Furnizimi dhe montimi i Gjeneratorit dhe furnizim me material per servisimin e Gjeneratoreve te PK-se. LOT 1 Furnizim dhe montimi i Gjeneratorit per nevoja te PK-së LOT 2 Furnizim me material per servisimin e Gjeneratoreve te PK-së
vetak-20-7613-1-3-6
POSTA E KOSOVËS SH.A "eor group " SH.P.K.
810872946
2020-12-31 788 €

Weighted price tender

Dezinsektimi, dezinfektimi i objekteve dhe haposirave publike per ardsye te pandemise globale Covid 19,
656-20-1487-2-2-5
KOMUNA FERIZAJ EKOLOGJIA SH.P.K.
811320168
2020-05-11 0 €

Weighted price tender

Sherbimet e varrimit ne teritorin e Komunes se Dragashit - 2020 (procedur e negocuar)
621-20-664-2-2-5
KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI KËSHILLI I BASHKËSISË ISLAME-DRAGASH
601690101
2020-03-20 150 €

Weighted price tender

Furnizim më Lëndë Djegëse (Naftë Dimërore dhe Benzinë)
70433736-20-5521-1-2-1
KOMPANIA UJËSJELLËSI RAJONAL "PRISHTINA"SH.A. "AL-PETROL" SH.P.K.
600029848
2020-10-29 680 €

Weighted price tender

Sigurimi fizik i objekteve ne kampusin e UP-së.
242-21-25-2-2-5
UNIVERSITETI I PRISHTINËS Rojet E Nderit SH.P.K.
810519209
2021-01-15 2 €
Ranking of indicators based on the nr. of Red Flags

The contract price is very near the estimated tender value

1194

The contract price is higher than the estimated tender value

715

Deadline

448

Weighted price tender

94

Only one bidder in open procedure

17

Negotiated procedure without publication of contract notice

12

The contract price is more than 40% lower than the estimated tender value

2

Abnormally low price tender

0

The winner of contract is in the Black List

0
TOP 10
Contracting Authorities
with the most Red Flags
1KUVENDI KOMUNAL | 213
2KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 148
3QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | 84
4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | 68
5KOMUNA SUHAREKË | 61
6KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | 60
7" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " | 57
8KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | 51
9KOMUNA E ISTOGUT | 50
10MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE | 49
TOP 10
Tenders with the
most Red Flags
1 7304 Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit te ngrohjes qendrore për GJ.TH. Mitrovicë me degët e saj në Rexhionin e Mitrovices ! | 3
2 3609 Mirëmbajtja e paisjeve kunder zjarrit në Objektin e Komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale.. | 3
3 7556 Shqyrtimet e Ashensoreve ne Ndertesat Qeveritare | 2
4 8538 Furnizimi me automjet per dializ per nevojat e QKMF | 2
5 1919 Rregullimi i ndrqimit publik | 2
6 5957 Kontrollimi teknik i ashensoreve ne objektet e Sistemit Prokurorial te Kosoves | 2
7 6528 Furnizim me shpërndarës gypor dhe pajisje përcjellëse për GLN dhe instalim të rrjetit | 2
8 306 Asfaltimi i rruges se varrezave të fshatit Llugaxhi | 2
9 4582 Furnizim me kompjutera dhe pajisje te TI | 2
10 6762 Ndertimi i murit mbrojtes te varrezat e fshatit Dubovikë | 2

Contact
Clicky