2401/27667

Tenderë me Flamuj të Kuq

Të gjitha informacionet dhe tenderët janë nga sistemi i prokurimit publik

e-Prokurimi

Data e nënshkrimit

Operatori Ekonomik

Çmimi i kontratës

Autoriteti Kontraktues

Flamujt e kuq


Flamujt e Kuq Tenderi Autoriteti Kontraktues Operatori Ekonomik Data e nënshkrimit Çmimi i kontratës

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Ndertimi i salles se sporteve ne SHFMU. Veli Ballazhi ne Gorance - projekt 2 vjecar
659-20-1657-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL N.N.SH."WORLD MEDIUM"
600459235
2020-08-10 332095 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Ndërtimi i kanaleve atmosferike dhe fekale LOT 1 – Ndërtimi i kanalit atmosferik në lagjën “2 Korriku” , “Xhemajl Kada” dhe “Asllan Qeshme” LOT 2 - Ndërtimi i kanalit atmosferik dhe kanalizimit fekal në lagjen “Fidanishte” LOT 3 - Ndërtimi i kanalit atmosferik në lagjën “ Katund i Ri “
(LOT 1 – Ndërtimi i kanalit atmosferik në lagjën “2 Korriku” , “Xhemajl Kada” dhe “Asllan Qeshme”)
635-20-1065-5-2-1
KOMUNA E PEJES N.P. " Auremont "
600021026
2020-06-03 73549 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Ndërtimi i kanaleve atmosferike dhe fekale LOT 1 – Ndërtimi i kanalit atmosferik në lagjën “2 Korriku” , “Xhemajl Kada” dhe “Asllan Qeshme” LOT 2 - Ndërtimi i kanalit atmosferik dhe kanalizimit fekal në lagjen “Fidanishte” LOT 3 - Ndërtimi i kanalit atmosferik në lagjën “ Katund i Ri “
(LOT 2 - Ndërtimi i kanalit atmosferik dhe kanalizimit fekal në lagjen “Fidanishte”)
KOMUNA E PEJES N.P. " Auremont "
600021026
2020-06-03 73549 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Sigurimi i automjeteve për nevojat e NJF-it dhe MF-Ritender
MF201-20-267-2-3-6
Ministria e Finacave SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP SH.A.- DEGA KOSOVË
600108569
2020-02-27 4729 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Trajtimi i vajrave me përmbajtje të Bifenileve të Polikloruara PCB
KEK-20-5699-2-3-6
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. Instituti " Inkos "SH.A.
600142319
2020-11-05 10384 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Rregullimi dhe asfaltimi i oborrit.KRM EKOREGJIONI-Njësia Operative Malishevë
KRMP-20-3937-5-2-1
K. Regj. e Mbeturinave " Ekoregjioni " SH.A. " Eko Term " SH.P.K.
601730478
2020-09-22 21195 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

NDERTIMI LOT 1- KANALIMZIMT NE DOLLOVE LOT 2- ASFALTIMI I RRUGES DHE INFRASTRUKTURES NENETOKESORE NE FSHATIN RUDICE
(NDERTIMI LOT 1- KANALIMZIMT NE DOLLOVE)
634-20-2530-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL I KLINËS Mirusha Company Sh.p.k
600048137
2020-07-17 53527 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

NDERTIMI LOT 1- KANALIMZIMT NE DOLLOVE LOT 2- ASFALTIMI I RRUGES DHE INFRASTRUKTURES NENETOKESORE NE FSHATIN RUDICE
(NDERTIMI LOT 2- ASFALTIMI I RRUGES DHE INFRASTRUKTURES NENETOKESORE NE FSHATIN RUDICE)
KUVENDI KOMUNAL I KLINËS Mirusha Company Sh.p.k
600048137
2020-07-17 53527 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me pajisje dhe material mjekësor (maska mbrojtse,uniforma mbrojtese dhe alkool)
612-20-1187-1-2-5
KUVENDI KOMUNAL FUSHË KOSOVË " KIGA " SH.P.K.
810051946
2020-04-09 40500 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

NDËRTIMI I RRUGËVE NE VRELLË
633-20-5493-5-2-1
KOMUNA E ISTOGUT ,,Menti" Sh.p.k.
810298556
2020-11-20 53840 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizimi dhe instalimi i kamerave ne shkolla dhe sistemi i alarmit
632-20-4077-1-2-1
KUVENDI I KOMUNËS "PROFESSIONAL ALARM" L.L.C.
810321498
2020-09-18 21460 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Informimi Publik për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës 14 shkurt 2021
(LOT 1- Aktivtetet e informimit publik per periudhat e procesit zgjedhor)
320-21-81-2-2-5
KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE " INNOVATION MEDIA " SH.P.K.
810107327
2021-02-04 68148 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Larja e Automjeteve te KPMM-se
318-20-2024-2-3-6
KOMISIONI I PAVARUR PËR MINIERA DHE MINERALE Nehat Sopjani B.I.
810472431
2020-06-19 4355 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Vendosja e sistemit Alarmues dhe mirembajtja e tyre dhe vendosja e Kamerave
(Vendosja e Kamerave)
nuk ka-20-3335-2-3-6
Komp. Rajon Ujësjellësit''Hidromorava'' SH.A. K.S. Besa Security SH.P.K.
810500406
2020-09-24 5292 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me paisje të IT-së për Zyrën e Informimit të Komunës së Skenderajt - Ritender
643-20-3424-1-3-6
K.K. SKENDERAJ " FutureBITS " SH.P.K.
810149676
2020-10-02 11995 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

FURNIZIM ME VESHMBATHJE DHE ENË KUZHINE
KM653-20-3622-1-3-6
KOMUNA E KAMENICES " KEGA " SH.P.K.
810140749
2020-08-25 6802 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Ngritja e pemishteve me arrë dhe lajthi në Komunën e Prizrenit
(Ngritja e pemishteve me lajthi në Komunën e Prizrenit)
622-20-2025-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT " FIDANEX " SH.P.K.
810028953
2020-10-28 187761 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Fusha Sportive dhe Rekreacion
611-20-5300-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL IBRAHIM KURRUMELI B.I.
810249450
2020-11-19 112919 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

Nabavka mlinskih obloga
12054-20-304-1-2-1
" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " "V&V Company" D.O.O.
810111899
2020-03-18 123891 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Ri-tender “Furnizim Emergjent me aparatura medicionale -Ventilator (respiratore) për mbrojtje nga Corona-Virusi”
(Lot 1)
206-20-1130-1-1-5
MINISTRIA E SHËNDETËSISË PHARMA LEADER L.L.C.
810856320
2020-04-30 1782000 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

FURNIZIMI I SHKOLLAVE ME MJETE TE DEZINFEKTIMIT SIPAS MASTER PLANIT PER ZHVILLIMIN E MESIMIT NE KUSHTE PANDEMIJE PER VITIN SHKOLLORE 20 21.
633-20-5940-1-2-5
KOMUNA E ISTOGUT " NOA TRADING " SH.P.K.
601627807
2020-11-09 33000 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Nabavka ulaznog grla mlina za Flotaciju Leposavic
12054-20-8089-1-2-1
" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " ''MAJA BNB'' D.O.O.
601102677
2021-01-13 22850 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizimi dhe instalimi i sistemit të kamerave në Qendren Korrektuese në Smrekovnicë, Furnizimi dhe instalimi i sistemit sinjalizues me senzor përgjatë perimetrit të sigurisë në Burgun e Siguris së Lartë, dhe furnizimi dhe instalimii penguesve të valëve në Qendrën e Paraburgimit në Prishtinë.
(Furnizimi dhe instalimi i sistemit sinjalizues me senzor përgjatë perimetrit të sigurisë në Burgun e Siguris së Lartë)
33600-20-3383-1-2-1
SHËRBIMI KORREKTUES I KOSOVËS "PROFESSIONAL ALARM" L.L.C.
810321498
2020-10-23 30888 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizimi dhe instalimi i sistemit të kamerave në Qendren Korrektuese në Smrekovnicë, Furnizimi dhe instalimi i sistemit sinjalizues me senzor përgjatë perimetrit të sigurisë në Burgun e Siguris së Lartë, dhe furnizimi dhe instalimii penguesve të valëve në Qendrën e Paraburgimit në Prishtinë.
(Furnizimi dhe instalimii penguesve të valëve në Qendrën e Paraburgimit në Prishtinë.)
SHËRBIMI KORREKTUES I KOSOVËS "PROFESSIONAL ALARM" L.L.C.
810321498
2020-10-23 30888 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Ndërtimi i terreneve sportive faza e parë. Ndërtimi i fushës së mbyllur të tenisit në Prizren
622-20-3572-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT "ALBOSS"SH.P.K.
601617999
2020-09-29 117576 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Renovimi i kuzhinës në çerdhen Pëllumbat e Paqës dhe montimi i paisjeve të kuzhinës LOT 1- Renovimi i kuzhinës në çerdhen Pëllumbat e Paqës LOT 2- Montimi i paisjeve të kuzhinës në çerdhen Pëllumbat e Paqës
(LOT 1- Renovimi i kuzhinës në çerdhen Pëllumbat e Paqës)
635-20-4609-5-2-1
KOMUNA E PEJES N.P.SH. " ONI DESIGN "
600312574
2020-09-30 68933 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Servisimi dhe mirëmbajtja e instrumenteve për trajtime kirurgjike ortopedike
701-21-149-2-2-1
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES " BEE IT " SH.P.K.
810112623
2021-03-11 123723 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Servisimi dhe mirembajtja e pajisjes radiologjike, digjitale, statike dhe mobile
(Lot 8)
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES NPT" Medica" Sh.p.k
600190665
2020-10-26 18000 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

RREGULLIMI I KULMIT DHE MEREMETIM NE OBJEKTIN E KRYQIT TE KUQ NE KLINE
634-21-906-5-3-6
KUVENDI KOMUNAL I KLINËS N.N.P."NDERTIMTARI-MAXHUNAJ"
600188545
2021-03-19 3844 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

“Sigurimi i veturave zyrtare TPL, TPL Plus dhe Full Kasko–EU ”
243238-21-884-2-2-1
GJYKATA KUSHTETUSE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS KOMPANIA E SIGURIMEVE EUROSIG SH.A.
811296054
2021-04-20 33001 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

FURNIZIM ME PAKO USHQIMORE-HIGJENIKE PËR FAMILJET ME KUSHTE TË RËNDA EKONOMIKE DHE SOCIALE TË SHKAKTUAR NGA PANDEMIA COVID-19
62500-20-1858-1-2-5
KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE " PAJTIMI " SH.P.K.
810125452
2020-05-21 22175 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Sigurimi i Operimeve per Sherbimet e Navigimit Ajror
254-20-6149-2-2-1
AGJENCIA E SHËRBIMEVE TË NAVIGACIONIT AJROR Kompania e Sigurimeve " SCARDIAN " J.S.C.
601108386
2020-12-11 169991 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Ndërtimi i shtepis se pleqve në Prizren
622-21-818-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT "ALBOSS"SH.P.K.
601617999
2021-05-03 234330 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me goma te jashtme per damper
KEK-21-1106-1-3-6
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. ,, Eurogoma " Sh.p.k.
600232061
2021-04-13 7380 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim dhe instalimi i kabllos elektrik për kyçjen e Objektit të MKRS-së me rrjetin elektroenergjetik
701-20-928-1-2-5
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES ILEAA - GR SH.P.K.
810199035
2020-04-03 37893 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me Tape Drive LTO7 për Tape library TS3200
KEK-20-113-1-3-6
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. InterAdria L.L.C.
810819336
2020-03-02 7580 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me Toner
318-20-260-1-3-6
KOMISIONI I PAVARUR PËR MINIERA DHE MINERALE Comtrade Computers O.K.
600018718
2020-03-04 3965 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me kushineta
KEK-20-3016-1-3-6
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. ECO TRADE SHPK
600157863
2020-08-21 6450 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me 2 (dy) llaptopa
UNITETI-20-7171-1-3-6
K. Regjionale e Mbeturinave "Uniteti" SH.A. N.P.SH " Elektro Montimi"
600206553
2020-12-08 1372 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizimi me paisje mjeksore dy llote
(Furnizimi me paisje mjeksore per repartin e kirurgjis dhe ORL-se)
70040-20-5686-1-2-1
SPITALI I PËRGJITHSHËM "DR.SAMI HAXHIBEQIRI" - MITROVICË " KosovaMed Healthcare " SH.P.K.
601670947
2020-11-06 39380 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me vajra motorik
KRMC-20-1871-1-3-6
K. Regjionale e Mbeturinave "Çabrati"SH.A. INTER TRADING COMPANY SH.P.K.
811275347
2020-06-09 9115 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me material te Sterilizimit
10/220/70050/00000/0731-20-2342-1-3-6
SPITALI "SHEIKH ZAYED" PRO MEDICAL SH.P.K.
811394212
2020-09-18 6450 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me barna nga Liste e re Esenciale
(Lot 4)
SHSKUK - SHËRBIMI SPITALOR KLINIK UNIVERZITARE I KOSOVËS "MEDITECH" SH.P.K.
810828270
2021-04-01 22405 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Ndërtimi i Çerdhes për fëmije në lagjen Karagaq LOT 1- Ndërtimi i Çerdhes për fëmije në lagjen Karagaq - pjesa e parë LOT 2- Ndërtimi i Çerdhes për fëmije në lagjen Karagaq - pjesa e dytë – punët finale
(LOT 1- Ndërtimi i Çerdhes për fëmije në lagjen Karagaq - pjesa e parë)
635-21-1184-5-2-1
KOMUNA E PEJES Roza Komani B.I.
811129726
2021-05-20 247012 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Sigurimi Fizik i objekteve te Komunes - procedur e negocuar pa publikim
616-21-1551-2-2-5
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES " SKYFTERAT - LIVE " SH.P.K.
600665709
2021-04-08 167040 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Projekte të vogla brenda drejtorisë së Turizmit- Konstruktimi i shtëpizave prej druri
622-20-8325-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT Hysen Sopa B.I.
811042811
2021-02-23 17858 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizimi dhe vendosja e paisjeve dhe mjeteve pë funcionalizimin e Laboratorit te Gjeoshkencave.
(Llaptop per funksionalizimin e pajisje laboratorike)
UNIVERSITETI "ISA BOLETINI " MITROVICË Arhiko .ING O.P.
811274084
2020-11-19 12809 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me rrotë për vagoneta
12997 12998-20-4562-1-3-6
" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " " CMC GROUP " SH.P.K.
600004478
2020-09-21 11413 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizimi dhe montimi i vinqit.
KEK-20-2007-1-3-6
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. " Profitech " SH.P.K.
810081646
2020-07-09 6496 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Ndërtimi i depos qendrore të armatimit në kazermën e Prishtinës( projekt dy vjecare 2020 dhe 2021)
217-20-3550-5-2-1
MINISTRIA E FORCËS SË SIGURISË N.P.T.'' Fanaj Inxhinjering ''
600033667
2020-09-07 280102 €

50 / 736

Rangimi i indikatorëve në bazë të numrit të Flamujve të Kuq

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

1194

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

715

Afatet kohore

448

Tender me poentim të çmimit

94

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

17

Procedurë e negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë

12

Çmimi i kontratës është për 40% më i ulët se vlera e parashikuar

2

Fituesi i kontratës është në listë të zezë

0

Tenderi është me çmim jonormalisht të ulët

0
TOP 10
Autoritete Kontraktuese me
më së shumti Flamuj të Kuq
1KUVENDI KOMUNAL | 213
2KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 148
3QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | 84
4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | 68
5KOMUNA SUHAREKË | 61
6KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | 60
7" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " | 57
8KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | 51
9KOMUNA E ISTOGUT | 50
10MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE | 49
TOP 10
Tenderët me më së shumti
Flamuj të Kuq
1 7304 Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit te ngrohjes qendrore për GJ.TH. Mitrovicë me degët e saj në Rexhionin e Mitrovices ! | 3
2 3609 Mirëmbajtja e paisjeve kunder zjarrit në Objektin e Komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale.. | 3
3 11638 Rekonstrukcija Kninske ulice u Zvecanu | 2
4 1604 Sanimi i objektit të Biblotekës Universitare | 2
5 2048 Furnizim e paisje Teknike | 2
6 7733 Nabavka decijih paketica za potrebe Opštinske administracije Severna Mitrovica | 2
7 9601 Sigurimi Fizik i Objekteve | 2
8 9729 Furnizim me një veturë të përdorur për nevojat e administratës (ritender) | 2
9 5607 Nabavka specijalizovane lecnicke opreme za Zdravstveni centar u Severnoj Mitrovici | 2
10 9320 FURNIZIMI ME PELET PER NEVOJA TE SHTEPISE PER KOMUNITETE NE GURRAKOC. | 2

Kontakt
Clicky