2401/27667

Tenderë me Flamuj të Kuq

Të gjitha informacionet dhe tenderët janë nga sistemi i prokurimit publik

e-Prokurimi

Data e nënshkrimit

Operatori Ekonomik

Çmimi i kontratës

Autoriteti Kontraktues

Flamujt e kuq


Flamujt e Kuq Tenderi Autoriteti Kontraktues Operatori Ekonomik Data e nënshkrimit Çmimi i kontratës

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me klor te gaztë dhe hipoklorit natriumi
70433736-21-333-1-2-5
KOMPANIA UJËSJELLËSI RAJONAL "PRISHTINA"SH.A. Seykos SH.P.K.
810547474
2021-02-19 27865 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Groposja e Plancenteve dhe mbetjeve tjera Patologjike
220-70001-0731-21-767-2-2-1
VEPRIMTARIT E SPITALEVE KOSOVA LIMO FERIZAJ SH.P.K.
811048306
2021-03-25 11988 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Sigurimi Fizik Objekteve Spitalore
220-70001-0731-21-430-2-3-5
VEPRIMTARIT E SPITALEVE Kompania E Sigurimit Fizik Scorpion
810680092
2021-03-03 7818 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Dezifektimi Emergjent i te gjitha dhe hapsirave te Univerzitetit te Mitrovicës në kuader te Kampusit Universitar.
97900-20-881-2-3-5
UNIVERSITETI "ISA BOLETINI " MITROVICË Shaqir Brahimi B.I.
810555203
2020-05-26 2960 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Transporti i Nxënësve me Nevoja të Veqanta
62500-20-6749-2-3-6
KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE Valbon S. Berisha B.I.
811155838
2021-01-15 3859 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim emeregjent me tesete serologjikte per SARS-COVID -19
616-20-6368-1-1-5
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES "BIOTEK KOSOVO " L.L.C.
810800161
2020-10-21 163920 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

FURNIZIM ME GELQERE TË HIDRATIZUAR
KEK-21-21-1-2-5
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. " EXAKT " SH.P.K.
601524417
2021-01-21 120000 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me invertar
616-20-1293-1-1-1
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES " A & F CONSTRUCTION " SH.P.K.
601022809
2020-08-13 149450 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Rregullimi i ujë instalimeve në MPJ
214-20-3178-5-2-1
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME Halit S. Rama
810445941
2020-08-05 22501 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Punët shtesë - Aneks i kontratës Punë ndertimore dhe civile për nevojat e Radarit MSSR Mode S
254-20-7743-5-2-5
AGJENCIA E SHËRBIMEVE TË NAVIGACIONIT AJROR " PROMPT INTERNATIONAL " SH.P.K.
600956182
2020-12-21 10921 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Servisimi dhe mirmbajtja e Ashensorit(Liftit ) ne Repartin e Dializes
220-20-2783-2-3-6
SPITALI FERIZAJ "HYMERI ELEVATORS" L.L.C.
600236609
2020-06-30 3489 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Transporti i nxënësve në relacionin Muqibabë deri në Velekinc dhe anasjelltass
651-20-5662-2-3-6
KUVENDI KOMUNAL- GJILAN " VICTORIA TOURS " SH.P.K.
600600672
2020-10-26 6549 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Renovimi dhe mirëmbajtja e objekteve ekzistuese kulturore dhe sportive -faza dytë -renovimi i teshatoreve të KB Bashkimi
622-20-6789-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT "ALBOSS"SH.P.K.
601617999
2020-12-08 29943 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Servisimi dhe mirembajtja e SIPAP-ve neonatal
220-70001-0731-20-686-2-3-6
VEPRIMTARIT E SPITALEVE Medical
600184121
2020-03-27 9881 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me DOWFROTH 250
12997 12998-21-232-1-2-1
" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " N.P.T. " a - com "
600112172
2021-03-15 32214 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me Laura
600-20-8510-1-3-5
Ndërrmarrja Publike Lokale Prishtina Parking SH.A. " ARMAKOS " SH.P.K.
600755112
2021-02-02 2150 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

“Menaxhimi dhe Monitorimi i kontrollës së gjeneratorëve në ndërtesat qeveritare nga distanca të cilët menaxhohen nga MAP''
202-19-9684-2-2-1
MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE " ODISEJA " SH.P.K.
810042557
2020-09-10 89340 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Harta Strategjike e Zhurmës për Zonën Qendër të Qytetit
616-20-4475-3-2-2
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES Instituti I Shkencës Dhe I Teknologjisë Insi SH.P.K.
600507711
2021-05-21 49950 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Servisimi dhe mirëmbajtja e Aparaturave te Hemodializës dhe Sistemeve per Trajtim te Ujit
701-21-1072-2-1-1
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES N.T.SH."M.S.MEDICOM"
600141816
2021-05-13 146381 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Shërbimet e Sigurimit Fizikë të Objekteve të ish MPMS-së
209-21-2852-2-2-5
MINISTRIA E PUNES DHE MIREQENIES SOCIALE Rojet E Nderit SH.P.K.
810519209
2021-05-24 41644 €

20 / 736

Rangimi i indikatorëve në bazë të numrit të Flamujve të Kuq

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

1194

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

715

Afatet kohore

448

Tender me poentim të çmimit

94

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

17

Procedurë e negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë

12

Çmimi i kontratës është për 40% më i ulët se vlera e parashikuar

2

Fituesi i kontratës është në listë të zezë

0

Tenderi është me çmim jonormalisht të ulët

0
TOP 10
Autoritete Kontraktuese me
më së shumti Flamuj të Kuq
1KUVENDI KOMUNAL | 213
2KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 148
3QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | 84
4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | 68
5KOMUNA SUHAREKË | 61
6KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | 60
7" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " | 57
8KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | 51
9KOMUNA E ISTOGUT | 50
10MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE | 49
TOP 10
Tenderët me më së shumti
Flamuj të Kuq
1 7304 Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit te ngrohjes qendrore për GJ.TH. Mitrovicë me degët e saj në Rexhionin e Mitrovices ! | 3
2 3609 Mirëmbajtja e paisjeve kunder zjarrit në Objektin e Komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale.. | 3
3 11638 Rekonstrukcija Kninske ulice u Zvecanu | 2
4 1604 Sanimi i objektit të Biblotekës Universitare | 2
5 2048 Furnizim e paisje Teknike | 2
6 7733 Nabavka decijih paketica za potrebe Opštinske administracije Severna Mitrovica | 2
7 9601 Sigurimi Fizik i Objekteve | 2
8 9729 Furnizim me një veturë të përdorur për nevojat e administratës (ritender) | 2
9 5607 Nabavka specijalizovane lecnicke opreme za Zdravstveni centar u Severnoj Mitrovici | 2
10 9320 FURNIZIMI ME PELET PER NEVOJA TE SHTEPISE PER KOMUNITETE NE GURRAKOC. | 2

Kontakt
Clicky