2401/27667

Tenderë me Flamuj të Kuq

Të gjitha informacionet dhe tenderët janë nga sistemi i prokurimit publik

e-Prokurimi

Data e nënshkrimit

Operatori Ekonomik

Çmimi i kontratës

Autoriteti Kontraktues

Flamujt e kuq


Flamujt e Kuq Tenderi Autoriteti Kontraktues Operatori Ekonomik Data e nënshkrimit Çmimi i kontratës

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Mbështetja, mirëmbajtja dhe licencat vjetore për nevojat e Sistemit Informativ të Menaxhimit Financiar të Kosovës (SIMFK)
MF201-20-5526-2-1-5
Ministria e Finacave " FREEBALANCE KOSOVA " SH.P.K.
601167465
2021-02-11 674075 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

''Furnizim me paisje të ndryshme nga Projekti Erasmus+''
242-21-1847-1-3-6
UNIVERSITETI I PRISHTINËS " Inovix " SH.P.K.
810137051
2021-05-07 6050 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me pije për Zyrën e kryetarit, kuvendin komunal,administratën komunale
659-20-361-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL D.P.H. Bifea "Safeti"
600539566
2020-03-09 9952 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Ndërtimi-Asfaltimi i rrugëve në Komunën e Gjakovës-Kontratë dy vjeçare-Pjesa e Parë Lot II-Ndërtimi-Asfaltimi i rrugëve në fshatin Lipovec
632-20-4576-5-2-5
KUVENDI I KOMUNËS BERISHA COM SH.P.K.
811359274
2020-09-07 10465 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizimi me reagensa per COVID19 (SARS COV2)– K.K. Dragash
621-20-6719-1-2-1
KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI "BIOTEK KOSOVO " L.L.C.
810800161
2020-11-30 117430 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Servisimi i Sensoreve per aparatin Sirona Xiox-XG
220-70900-20-7332-2-3-6
QENDRA KLIN.STOMATOLOGJIKE " BORA DENTAL " SH.P.K.
810022971
2020-11-27 7452 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Kurse online të gjuhes angleze për Kendin Amerikan në BKK- Ritender
90900-20-6976-2-3-6
Biblioteka Kombetare e Kosoves English Language School SH.P.K.
810864993
2020-11-19 4401 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Asfaltiranje prednjeg dela dvorišta Osnovne škole Sveti Sava u Severnoj Mitrovici
647-20-1785-5-2-1
OP\u0160TINA SEVERNA MITROVICA "RAD" D.O.O.
810091687
2020-06-03 21927 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

REHABILITIMI I TRANSFORMATORIT TR2 20MVA NS 110 35kV Gjilani
KOSTT-20-724-5-2-1
"Oper. Sistemi,Trans.dhe Tregu- KOSTT" SH.A. N.P.T. "Valfrigo"
600242458
2020-06-04 19458 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Nabavka dezinfekcionih sredstava i zaštitne opreme za potrtebe opstine Leposavic
641-20-3722-1-2-5
KUVENDI KOMUNAL LEPOSAVOQ N.SH.T " NERAMED "
601095286
2020-08-18 33910 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Dezinfektimi i autobusëve dhe objektit
TU-20-2414-2-3-5
N.P.K. " TRAFIKU URBAN " SH.A. EKOLOGJIA SH.P.K.
811320168
2020-06-04 8972 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Rekosntruimi dhe asfaltimi I terenve sportive ne shkollat e Komunes se Parteshit dhe fushave sportive në oborrin e shtepisë se Kultures Partesh
658-20-3037-5-2-1
KOMUNA PARTESH "EL-BAU" SH.P.K.
811182576
2020-07-28 84273 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Sigurimi i Auto përgjegjësisë për Automjete
?-21-128-2-2-1
"TELEKOMI I KOSOVËS" SH.A. KS Kosova E Re SH.A.
810486135
2021-03-05 35522 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Servisimi dhe mirembajtja e Ashensoreve
10/220/70050/00000/0731-20-3164-2-3-6
SPITALI "SHEIKH ZAYED" "HYMERI ELEVATORS" L.L.C.
600236609
2020-09-18 2605 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Nabavka audio uredaja
647-20-4232-1-3-6
OP\u0160TINA SEVERNA MITROVICA ŠVARCVALD D.O.O.
811290733
2020-08-20 4700 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Aneks kontratë për ndërtimin e ujsjellësit në fshatin Gjonaj
622-20-6012-5-2-5
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT N.P.T. "Xërxa"
600026927
2020-10-13 48684 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

‘Furnizim me pajisje mobile per pastrimin e ujit (purifikim i ujit ), dhe kontejnere per transport te ujit, si dhe seti i pjeseve rezerve per nevojat e FSK-se, permes donacioneve
217-20-8381-1-1-5
MINISTRIA E FORCËS SË SIGURISË DANFOS L.L.C.
810866147
2021-04-02 297700 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim, ndrrim, montim dhe balancim te gomave të sezonit dimëror
vetak-20-6295-1-3-6
POSTA E KOSOVËS SH.A " KEGA " SH.P.K.
810140749
2020-11-19 4120 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me material per mirembajtje te objekteve (vegla pune, material elektrik, sanitari etj)
659-21-1682-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL " INFINITT " SH.P.K.
601614177
2021-05-20 9877 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizimi me pjesë rezervë për STB DVB 300 IP7630(Teledirigjues,Ridrejtues dhe kabllo HDMI)
?-21-708-1-3-6
"TELEKOMI I KOSOVËS" SH.A. " ENGEL " SH.P.K.
601717252
2021-03-26 9304 €

20 / 736

Rangimi i indikatorëve në bazë të numrit të Flamujve të Kuq

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

1194

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

715

Afatet kohore

448

Tender me poentim të çmimit

94

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

17

Procedurë e negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë

12

Çmimi i kontratës është për 40% më i ulët se vlera e parashikuar

2

Fituesi i kontratës është në listë të zezë

0

Tenderi është me çmim jonormalisht të ulët

0
TOP 10
Autoritete Kontraktuese me
më së shumti Flamuj të Kuq
1KUVENDI KOMUNAL | 213
2KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 148
3QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | 84
4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | 68
5KOMUNA SUHAREKË | 61
6KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | 60
7" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " | 57
8KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | 51
9KOMUNA E ISTOGUT | 50
10MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE | 49
TOP 10
Tenderët me më së shumti
Flamuj të Kuq
1 3609 Mirëmbajtja e paisjeve kunder zjarrit në Objektin e Komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale.. | 3
2 7304 Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit te ngrohjes qendrore për GJ.TH. Mitrovicë me degët e saj në Rexhionin e Mitrovices ! | 3
3 306 Asfaltimi i rruges se varrezave të fshatit Llugaxhi | 2
4 4582 Furnizim me kompjutera dhe pajisje te TI | 2
5 6762 Ndertimi i murit mbrojtes te varrezat e fshatit Dubovikë | 2
6 11553 Nabavka opreme i pribora za kabinet biologije u Gimnaziji | 2
7 29 Furnizim me dru (ahu) për ngrohje dhe sharritja e tyre për nevojat e Komunës së Dragashit ( RITENDERIM -2X) | 2
8 1048 Furnizim me karrika dhe tavolina LOT 1 Dhe LOT 2 | 2
9 8168 Usluge skladištenja i distribucije nafte za grejanje | 2
10 736 Renovimi dhe dizajnimi i Ndertesa Qeveritare Lot 1-Ritender | 2

Kontakt
Clicky