2401/27667

Tenderë me Flamuj të Kuq

Të gjitha informacionet dhe tenderët janë nga sistemi i prokurimit publik

e-Prokurimi

Data e nënshkrimit

Operatori Ekonomik

Çmimi i kontratës

Autoriteti Kontraktues

Flamujt e kuq


Flamujt e Kuq Tenderi Autoriteti Kontraktues Operatori Ekonomik Data e nënshkrimit Çmimi i kontratës

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me barna nga Lista Esenciale për nevojat e SHSKUK-së
(Lot 8)
SHSKUK - SHËRBIMI SPITALOR KLINIK UNIVERZITARE I KOSOVËS " PROMED " SH.P.K
600597671
2021-03-31 37769 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me barna nga Lista Esenciale për nevojat e SHSKUK-së
(Lot 9)
SHSKUK - SHËRBIMI SPITALOR KLINIK UNIVERZITARE I KOSOVËS " PROMED " SH.P.K
600597671
2021-03-31 37769 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me paisje laboratorike-Ritender
KM653-21-1695-1-2-1
KOMUNA E KAMENICES "Vitech " Sh.p.k.
600083555
2021-05-19 69462 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Aneks kontratë- Ndërtimi i kanalizimit në fshatin Rubovc deri te lumi Sitnica
613-20-4718-5-3-5
KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN Remzi Sopa B.I.
810380022
2020-09-07 4730 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me reagjent punues dhe material shpenzues specifik-e ndar në 3 pjesë
(Furnizim me material shpenzues specifik)
70030-21-1024-1-2-1
Spitali i Pergjithshem- Pejë "KEIS(KOSOVA EX.IMP.SUPPLY PHARMACEUT)"SH.P.K.
600197588
2021-04-16 92913 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me reagjent punues dhe material shpenzues specifik-e ndar në 3 pjesë
(Furnizim me reagjent për aparatim GEM PREMIER 3000)
Spitali i Pergjithshem- Pejë "KEIS(KOSOVA EX.IMP.SUPPLY PHARMACEUT)"SH.P.K.
600197588
2021-04-16 92913 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me veshmbathje për puntorët e Komunës së Gjilanit
(Furnizim me uniformë për stafin e drejtoris se Kadaset , Gjeodezi dhe Pronë)
651-20-2312-1-2-1
KUVENDI KOMUNAL- GJILAN "RIMI-ALTEX"SH.P.K.
600623971
2020-08-05 24040 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizimi me material mbrojtës shëndetësor për Komunen e Dragashit ( procedura negocuar)
621-20-1242-1-2-5
KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI Ruhi Duraku B.I.
810983537
2020-04-15 42405 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve të llojit Mercedes Benz
101-20-6992-2-2-5
KUVENDI I KOSOVËS Afrim H. Morina B.I.
810575805
2020-11-27 103630 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Ndërtimi i fushave të jashtme sportive LOT 1 - Ndërtimi i fushave sportive të hapura në fshatin Lutogllavë dhe Katundi i Ri LOT 2 - Ndërtimi i fushave sportive të hapura në fshatrat Novosellë,Trestenik dhe Jabllanic e Vogël
(LOT 1 - Ndërtimi i fushave sportive të hapura në fshatin Lutogllavë dhe Katundi i Ri)
635-20-3341-5-2-1
KOMUNA E PEJES N.N.P.,,Valbona - Gj"
600200571
2020-09-18 63379 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Ndërtimi i shkollave të mesme çerdheve, renovimi i shkollave të mesme dhe vazhdimi i punimeve në shkollën e mesme të muzikës
(Ndërtimi i çerdhes në Komoran-Gllogoc)
208 Udheheqesi-20-4156-5-1-1
MINISTRIA E ARSIMIT Mercom Company SH.P.K.
810298548
2020-11-09 717532 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Rregullimi I fushave sportive
OB614-20-2079-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ NNSh VAAKAL
600090203
2020-07-31 44398 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizimi me Frysa te trusnisë se ulet
KEK-21-418-1-2-1
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. " EKO TEST " SH.P.K
601649182
2021-05-18 72512 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Mirëmbajtja e Softuerit te Hyrave
318-20-1498-2-3-6
KOMISIONI I PAVARUR PËR MINIERA DHE MINERALE Quantix L.L.C.
811327502
2020-08-27 7599 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me gelqere te hidratizuar për Flotacionin në Tunel i Parë dhe Flotacionin në Kishnicë
12997 12998-20-815-1-2-1
" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " " CMC GROUP " SH.P.K.
600004478
2020-05-28 110330 €

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me Derivate
22500-20-1357-1-3-6
KRU" DRINI I BARDHË" SH.A. Petrol Company - SH.P.K.
810527195
2020-07-22 6474 €

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

Furnizim me një (1) Autofshisë
UNITETI-20-4735-1-2-1
K. Regjionale e Mbeturinave "Uniteti" SH.A. N.P.SH. "Elta"
600233879
2020-09-25 9990 €

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

Furnizim me material stomatologjik për nevojat e departamentit të stomatologjisë.
622-21-1045-1-2-1
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT " MATKOS PHARM " SH .P.K.
811159624
2021-04-26 44808 €

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Kontrollimi teknik i ashensoreve ne objektet e Sistemit Prokurorial te Kosoves
250-20-5397-2-3-6
PROKURORIA E SHTETIT " GMC KOSOVA " SH.P.K.
601244198
2020-10-28 3480 €

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

Kontrollimi Teknik për Automjetet e KGjK-së dhe Gjykatave
328-20-1505-2-3-6
Këshilli Gjyqësor i Kosovës " ECO - ENG " SH.P.K.
600769163
2020-06-03 5280 €

20 / 736

Rangimi i indikatorëve në bazë të numrit të Flamujve të Kuq

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

1194

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

715

Afatet kohore

448

Tender me poentim të çmimit

94

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

17

Procedurë e negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë

12

Çmimi i kontratës është për 40% më i ulët se vlera e parashikuar

2

Fituesi i kontratës është në listë të zezë

0

Tenderi është me çmim jonormalisht të ulët

0
TOP 10
Autoritete Kontraktuese me
më së shumti Flamuj të Kuq
1KUVENDI KOMUNAL | 213
2KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 148
3QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | 84
4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | 68
5KOMUNA SUHAREKË | 61
6KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | 60
7" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " | 57
8KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | 51
9KOMUNA E ISTOGUT | 50
10MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE | 49
TOP 10
Tenderët me më së shumti
Flamuj të Kuq
1 7304 Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit te ngrohjes qendrore për GJ.TH. Mitrovicë me degët e saj në Rexhionin e Mitrovices ! | 3
2 3609 Mirëmbajtja e paisjeve kunder zjarrit në Objektin e Komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale.. | 3
3 7556 Shqyrtimet e Ashensoreve ne Ndertesat Qeveritare | 2
4 8538 Furnizimi me automjet per dializ per nevojat e QKMF | 2
5 1919 Rregullimi i ndrqimit publik | 2
6 5957 Kontrollimi teknik i ashensoreve ne objektet e Sistemit Prokurorial te Kosoves | 2
7 6528 Furnizim me shpërndarës gypor dhe pajisje përcjellëse për GLN dhe instalim të rrjetit | 2
8 306 Asfaltimi i rruges se varrezave të fshatit Llugaxhi | 2
9 4582 Furnizim me kompjutera dhe pajisje te TI | 2
10 6762 Ndertimi i murit mbrojtes te varrezat e fshatit Dubovikë | 2

Kontakt
Clicky