2401/27667

Tenderë me Flamuj të Kuq

Të gjitha informacionet dhe tenderët janë nga sistemi i prokurimit publik

e-Prokurimi

Data e nënshkrimit

Operatori Ekonomik

Çmimi i kontratës

Autoriteti Kontraktues

Flamujt e kuq


Flamujt e Kuq Tenderi Autoriteti Kontraktues Operatori Ekonomik Data e nënshkrimit Çmimi i kontratës

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Ritender-Servisimi i paisjeve Laboratorike LOT 3
701-20-8103-2-3-6
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES "BIO-LAB" SH.P.K.
810098443
2020-12-25 5300 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me Knauf dhe Materiale tjera përcjellës
?-20-7464-1-3-6
"TELEKOMI I KOSOVËS" SH.A. N.P.SH. " SVARÇA "
600397310
2021-01-07 8561 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Ndertimi i rrugeve lokale ne lagjene e Gasheve ne Krushice e Poshtme -Faza e dyte
624-20-6553-5-3-6
KOMUNA SUHAREKË "AM GROUP"SH.P.K.
600704862
2020-11-30 7014 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Mbjellja e barit në stadionin Dobrajë e Madhe
613-21-673-5-3-6
KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN " I.P.N.EU " SH.P.K.
810079154
2021-04-02 8448 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

''Organizimi i Akademisë së lidershipit dhe vullnetarizimit në Kosovë''
242-20-7869-2-3-6
UNIVERSITETI I PRISHTINËS G.I.Grafo - Loni SH.P.K.
810499633
2020-12-18 7546 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Zgjerimi i rrugës Nacionale N9.1, Segmenti Rakovinë- Dollc, Lot 3
205-21-2104-5-1-5
MINISTRIA E INFRASTRUKTURES ,,Lika Trade" Sh.p.k.
600026555
2021-05-07 523913 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Digjitalizimi i shërbimeve-Furnizim me aparat të pritjes - Ritenderim
KM653-21-2016-1-3-6
VEPRIMTARIA E SHERBIMEVE TE PERGJITHSHME PUBL N.P.SH. "AFA-ING"
600003595
2021-05-06 6984 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Riparimi dhe atestimi i pajisjeve frenuese
10908-20-2463-5-2-1
OPERIMI ME TRENA I HEKURUDHAVE TË KOSOVËS "TRAINKOS" SH.A. " PROXOR TRADE " SH.P.K.
600912605
2020-08-12 11966 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Atestimi ngjyrosja e bobolave të oksigjenit medicional si dhe furnizimi dhe montimi i valvuleve në të njëjtat
701-20-1478-2-2-5
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES N.T.SH "SHALA GAS"
600032263
2020-05-07 13763 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

“Punët e pa parashikuese për projektin Renovimi i Sallës së Kirurgjisë Plastike, Ambulantave të ORL-së, Oftalmologjis, Lokopedisë dhe Sterilizimit Qendror”
701-20-1179-5-2-5
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES TERMOMONTIMI
810197104
2020-04-20 19400 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me klor te gaztë dhe hipoklorit natriumi
70433736-21-333-1-2-5
KOMPANIA UJËSJELLËSI RAJONAL "PRISHTINA"SH.A. Seykos SH.P.K.
810547474
2021-02-19 27865 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Groposja e Plancenteve dhe mbetjeve tjera Patologjike
220-70001-0731-21-767-2-2-1
VEPRIMTARIT E SPITALEVE KOSOVA LIMO FERIZAJ SH.P.K.
811048306
2021-03-25 11988 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Sigurimi Fizik Objekteve Spitalore
220-70001-0731-21-430-2-3-5
VEPRIMTARIT E SPITALEVE Kompania E Sigurimit Fizik Scorpion
810680092
2021-03-03 7818 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Dezifektimi Emergjent i te gjitha dhe hapsirave te Univerzitetit te Mitrovicës në kuader te Kampusit Universitar.
97900-20-881-2-3-5
UNIVERSITETI "ISA BOLETINI " MITROVICË Shaqir Brahimi B.I.
810555203
2020-05-26 2960 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Transporti i Nxënësve me Nevoja të Veqanta
62500-20-6749-2-3-6
KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE Valbon S. Berisha B.I.
811155838
2021-01-15 3859 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim emeregjent me tesete serologjikte per SARS-COVID -19
616-20-6368-1-1-5
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES "BIOTEK KOSOVO " L.L.C.
810800161
2020-10-21 163920 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

FURNIZIM ME GELQERE TË HIDRATIZUAR
KEK-21-21-1-2-5
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. " EXAKT " SH.P.K.
601524417
2021-01-21 120000 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me invertar
616-20-1293-1-1-1
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES " A & F CONSTRUCTION " SH.P.K.
601022809
2020-08-13 149450 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Rregullimi i ujë instalimeve në MPJ
214-20-3178-5-2-1
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME Halit S. Rama
810445941
2020-08-05 22501 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Punët shtesë - Aneks i kontratës Punë ndertimore dhe civile për nevojat e Radarit MSSR Mode S
254-20-7743-5-2-5
AGJENCIA E SHËRBIMEVE TË NAVIGACIONIT AJROR " PROMPT INTERNATIONAL " SH.P.K.
600956182
2020-12-21 10921 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Servisimi dhe mirmbajtja e Ashensorit(Liftit ) ne Repartin e Dializes
220-20-2783-2-3-6
SPITALI FERIZAJ "HYMERI ELEVATORS" L.L.C.
600236609
2020-06-30 3489 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Transporti i nxënësve në relacionin Muqibabë deri në Velekinc dhe anasjelltass
651-20-5662-2-3-6
KUVENDI KOMUNAL- GJILAN " VICTORIA TOURS " SH.P.K.
600600672
2020-10-26 6549 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Renovimi dhe mirëmbajtja e objekteve ekzistuese kulturore dhe sportive -faza dytë -renovimi i teshatoreve të KB Bashkimi
622-20-6789-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT "ALBOSS"SH.P.K.
601617999
2020-12-08 29943 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Servisimi dhe mirembajtja e SIPAP-ve neonatal
220-70001-0731-20-686-2-3-6
VEPRIMTARIT E SPITALEVE Medical
600184121
2020-03-27 9881 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me DOWFROTH 250
12997 12998-21-232-1-2-1
" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " N.P.T. " a - com "
600112172
2021-03-15 32214 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me Laura
600-20-8510-1-3-5
Ndërrmarrja Publike Lokale Prishtina Parking SH.A. " ARMAKOS " SH.P.K.
600755112
2021-02-02 2150 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

“Menaxhimi dhe Monitorimi i kontrollës së gjeneratorëve në ndërtesat qeveritare nga distanca të cilët menaxhohen nga MAP''
202-19-9684-2-2-1
MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE " ODISEJA " SH.P.K.
810042557
2020-09-10 89340 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Harta Strategjike e Zhurmës për Zonën Qendër të Qytetit
616-20-4475-3-2-2
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES Instituti I Shkencës Dhe I Teknologjisë Insi SH.P.K.
600507711
2021-05-21 49950 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Servisimi dhe mirëmbajtja e Aparaturave te Hemodializës dhe Sistemeve per Trajtim te Ujit
701-21-1072-2-1-1
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES N.T.SH."M.S.MEDICOM"
600141816
2021-05-13 146381 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Shërbimet e Sigurimit Fizikë të Objekteve të ish MPMS-së
209-21-2852-2-2-5
MINISTRIA E PUNES DHE MIREQENIES SOCIALE Rojet E Nderit SH.P.K.
810519209
2021-05-24 41644 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me pajisje specijale medicionale vlera e të cilës nuk kalon mbi 1000 euro (një mijë euro) për nevojat e Spitalit të Përgjithshëm në Shtërpcë
655-20-8134-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL " raymed " SH.P.K.
601724265
2020-12-22 9880 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

“Furnizim me Regensa për Laboratorin Citogjenetike për KOGJ”
701-21-901-1-2-1
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES "KEIS(KOSOVA EX.IMP.SUPPLY PHARMACEUT)"SH.P.K.
600197588
2021-04-23 14834 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Asfaltimi i rrugës Zaplluxhe-Qendra turistike ( projekt tre vjeqar )(punime shtesë)
621-20-6378-5-2-5
KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI " ISEFERI " SH.P.K.
810106204
2020-11-10 36339 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me barna nga Lista Esenciale për nevojat e SHSKUK-së
(Lot 5)
SHSKUK - SHËRBIMI SPITALOR KLINIK UNIVERZITARE I KOSOVËS " PROMED " SH.P.K
600597671
2021-03-31 37769 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

FURNIZIM ME LËNDË DJEGËSE - DRU DHE PELET PËR NGROHJE
62500-20-4479-1-1-1
KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE N.T.P. " Haxha "
600300412
2021-01-20 184791 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

furnizim me inventar laboratorik per QRSHP Prizren , llot 2
711-20-7616-1-2-5
I.K. I SHËNDETËSISË PUBLIKE TË KOSOVËS " EKO TEST " SH.P.K
601649182
2020-12-04 10325 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Mirëmbajtja e Data bazës se AKP-se
239-21-2071-2-2-5
AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT " HARRISIA " SH.P.K.
600847604
2021-05-18 16319 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me lëndën e parë për qese të mbeturinave
33600-20-6629-1-3-6
SHËRBIMI KORREKTUES I KOSOVËS PM GROUP SH.P.K.
810846230
2020-11-13 3960 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizimi dhe montimi i kaldave të ngrohjes qendrore në Q. K. Dubravë
33600-20-3672-5-2-1
SHËRBIMI KORREKTUES I KOSOVËS N.T.SH. " Mitroterm "
600050702
2020-09-30 21801 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizimi dhe montimi i tepihve dhe laminatit në zyret e BKK-së -Ritender.
90900-20-5092-1-3-6
Biblioteka Kombetare e Kosoves BLENOR SH.P.K.
811224005
2020-10-16 7345 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me reagjent punues dhe material shpenzues specifik-e ndar në 3 pjesë
(Furnizim me reagjent punues)
Spitali i Pergjithshem- Pejë "KEIS(KOSOVA EX.IMP.SUPPLY PHARMACEUT)"SH.P.K.
600197588
2021-04-16 92913 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Blerja dhe montimi i ashensorit në QKMF
635-20-4525-1-2-1
KOMUNA E PEJES " EJONA " SH.P.K.
810089913
2020-09-30 37990 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Ndërtimi i qerdhës së fëmijëve në fshatin LLabjan –Faza 1
654-20-8139-5-3-5
KUVENDI KOMUNAL Gama Ing SH.P.K.
810868656
2020-12-09 3273 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Izgradnja objekta za vozace administracije Opstine
661-20-2669-5-3-6
KOMUNA RANILLUG " Vizioni BD " SH.P.K.
601737359
2020-07-03 9486 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizimi me material anti covid
VU644-20-8180-1-3-6
"KOMUNA E VUSHTRRISË" " HAPPY " SH.P.K.
810079691
2021-03-10 9590 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me Teste per Covid 19 (IgG dhe IgM), per aparat AFIAS
659-20-7140-1-2-5
KUVENDI KOMUNAL " GENIUS KOSOVA " SH.P.K.
601684302
2020-12-03 24900 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me pjese per trafo e LP
KEK-21-963-1-3-6
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. N.T.SH. " ARB - COM "
600159322
2021-04-20 7930 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me ushqim të pemëve frutore
615-20-3916-1-2-5
KUVENDI KOMUNAL " 3 D Factory " SH.P.K.
810776172
2020-08-06 44525 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Punët në deponi të mbeturuinave
KRM-21-1673-5-2-1
K. Regjionale e Mbeturinave"Ambienti"SH.A. N.T." Radoniqi Transport "
601055272
2021-05-19 24765 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Prokurimi i fondeve për regjistrim në klasën e parë në shkollat fillore në Mitrovicën e Veriut
(Nabavka ranceva za upisnike prvog razreda osnovnih škola u Severnoj Mitrovici)
647-20-2537-1-3-6
OP\u0160TINA SEVERNA MITROVICA JELENA PERIC MILOSAVLJEVIC I.B.
810074948
2020-06-17 7980 €

50 / 736

Rangimi i indikatorëve në bazë të numrit të Flamujve të Kuq

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

1194

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

715

Afatet kohore

448

Tender me poentim të çmimit

94

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

17

Procedurë e negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë

12

Çmimi i kontratës është për 40% më i ulët se vlera e parashikuar

2

Fituesi i kontratës është në listë të zezë

0

Tenderi është me çmim jonormalisht të ulët

0
TOP 10
Autoritete Kontraktuese me
më së shumti Flamuj të Kuq
1KUVENDI KOMUNAL | 213
2KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 148
3QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | 84
4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | 68
5KOMUNA SUHAREKË | 61
6KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | 60
7" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " | 57
8KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | 51
9KOMUNA E ISTOGUT | 50
10MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE | 49
TOP 10
Tenderët me më së shumti
Flamuj të Kuq
1 7304 Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit te ngrohjes qendrore për GJ.TH. Mitrovicë me degët e saj në Rexhionin e Mitrovices ! | 3
2 3609 Mirëmbajtja e paisjeve kunder zjarrit në Objektin e Komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale.. | 3
3 7556 Shqyrtimet e Ashensoreve ne Ndertesat Qeveritare | 2
4 8538 Furnizimi me automjet per dializ per nevojat e QKMF | 2
5 1919 Rregullimi i ndrqimit publik | 2
6 5957 Kontrollimi teknik i ashensoreve ne objektet e Sistemit Prokurorial te Kosoves | 2
7 6528 Furnizim me shpërndarës gypor dhe pajisje përcjellëse për GLN dhe instalim të rrjetit | 2
8 306 Asfaltimi i rruges se varrezave të fshatit Llugaxhi | 2
9 4582 Furnizim me kompjutera dhe pajisje te TI | 2
10 6762 Ndertimi i murit mbrojtes te varrezat e fshatit Dubovikë | 2

Kontakt
Clicky