2401/27667

Tenderë me Flamuj të Kuq

Të gjitha informacionet dhe tenderët janë nga sistemi i prokurimit publik

e-Prokurimi

Data e nënshkrimit

Operatori Ekonomik

Çmimi i kontratës

Autoriteti Kontraktues

Flamujt e kuq


Flamujt e Kuq Tenderi Autoriteti Kontraktues Operatori Ekonomik Data e nënshkrimit Çmimi i kontratës

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me kompjutera dhe printera
NP Termoskos.sha-20-7569-1-2-1
Ngrohtorja e Qytetit Termokos Sh.A. ARITECH
810821828
2021-01-12 29764 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me maska higjienike shumë përdorimëshe
KEK-20-2815-1-3-5
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. " Meri - Com " Sh.p.k.
810775017
2020-06-19 7760 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Nabavka lekova za potrebe ambulanti porodicne medicine u selima Lipa i Žaže
646-20-8354-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL NIKA PHARM SH.P.K.
810800559
2020-12-23 5765 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Sigurimi I veturave zyrtare
OB614-21-267-2-3-6
KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ KS Kosova E Re SH.A.
810486135
2021-03-02 6489 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

“Zgjerimi i rrugës Ahmet Shtimja
617-20-2917-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL " LEDI ING " SH.P.K.
600925088
2020-07-20 59979 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

RINOVIMI I OBJEKTEVE SHKOLLORE,ÇERDHES PUBLIKE DHE SALLËS SPORTIT TË KOMUNËS SË MALISHEVES
62500-20-7058-5-2-5
KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE SINANI - ING SH.P.K.
810199093
2021-01-14 26460 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me pije per administraten komunale (kuvendin komunal, drejtorite)
659-20-7474-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL D.P.H. Bifea "Safeti"
600539566
2020-12-01 9952 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

FURNIZIM ME SHTRETER PËR REANIMACION
62500-20-6343-1-2-1
KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE " Interlab" SH.P.K.
601678008
2021-01-15 39900 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Sistemi NAT i testimit për ekzaminimin e dhuruesve të gjakut
71700-20-3257-1-1-1
QENDRA KOMBËTARE E KOSOVËS PËR TRANFUZIONIN E GJAKUT "BIOTEK KOSOVO " L.L.C.
810800161
2021-02-22 178990 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me miofiltera
KEK-20-174-1-3-6
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. EL TEX GROUP SH.P.K.
811378860
2020-02-25 7375 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me hardver per TIK
KOSTT-20-2748-1-1-1
"Oper. Sistemi,Trans.dhe Tregu- KOSTT" SH.A. Virtuo O.P.
810527111
2020-08-07 194108 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Nabavka vatrogasne opreme
641-20-5277-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL LEPOSAVOQ ALBKOS SAFETY SH.P.K.
811440908
2020-10-16 6740 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Nabavka Guma za jamsku, utovarno transportnu mehanizaciju i putnicka vozila
12054-20-8141-1-2-1
" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " ''TRGOPROMET'' D.O.O.
601172878
2021-01-12 119086 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me seperator elektromagnetik dhe pjese per seperator
KEK-20-820-1-2-1
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. N.T.P. " Xani-Inex "
600013099
2020-06-17 14691 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Vazhdimi i punëve në sallën sportive Sllovi-Lipjan dhe rregullimi i terenit sportiv në sh.f.m.u Ismet Rraci-Klinë
(Rregullimi i terenve sportive ne sh.f.m.u.Ismet Rraci në Klinë)
208 Udheheqesi-20-3301-5-2-1
MINISTRIA E ARSIMIT . Limit L & B SH.P.K.
810593617
2020-09-09 37456 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

FURNIZIM ME PAISJE MJEKËSORE
611-20-7572-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL KO MED L.L.C.
811564948
2020-12-08 9693 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Realizimi i programeve për nevojat e bibliotekës së qytetitnë Prizren
622-20-3331-2-3-6
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT ORGANIZATA JOQEVERITARE THY
600753801
2020-09-21 6893 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Ndërtimie dhe rregullimi i parqeve publike
652-20-5936-5-2-1
KUVENDI I KOMUNES - KAÇANIK N.P.T. " DAQA "
600016986
2020-11-11 25335 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Konsulent individual ligjor ne fushën e prokurimit
221-21-238-2-3-6
MINISTRIA E ZHVILLIMIT RAJONAL Diellzë Avdullahu
1244697433
2021-02-11 4680 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Pastrimi i hapesirave te brendshme te QKUK-së
701-19-8924-2-1-5
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES LAGUNA SH.P.K.
810815285
2020-02-26 362705 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Konsulent individual për monitorimin e zhvillimit socio-ekonomik rajonal të balancuar
221-21-79-2-3-6
MINISTRIA E ZHVILLIMIT RAJONAL Shkodran Mustafaj
1173539661
2021-02-08 2400 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Zgjerimi i rruges Avdurrahim Shehu-pune shtese
652-20-8301-5-2-5
KUVENDI I KOMUNES - KAÇANIK " Kema - Company " Sh.p.k.
600118732
2020-12-18 19901 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

izrada prijektno-tehnicke dokumentacije za Rekonstrukciju i adaptaciju proizvodne hale za potrebe Vatrogasne jedinice
646-20-3810-2-3-5
KUVENDI KOMUNAL "GARD - VUK" D.O.O.
601640370
2020-08-14 5950 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Miëmbajtja,furnizimi dhe servisimi i aparateve kundër zjarrit dhe hidrantëve të ujit në Objektet e Sistemit Prokurorial të Kosovës
250-20-3299-2-3-6
PROKURORIA E SHTETIT ALBKOS SAFETY SH.P.K.
811440908
2020-08-04 2861 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

“Furnizim me 250m3 dru zjarru per familjet e te kthyerve dhe komuniteteve ne nevojë”
211-20-7056-1-3-6
MINISTRIA PËR KOMUNITET DHE KTHIM NTP,,Rudina"
600360359
2020-12-17 9875 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizimi me lënd djegse- Dru
VU644-20-8302-1-2-5
"KOMUNA E VUSHTRRISË" N.T.P." AGONITI "
600667862
2020-12-21 38010 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me gjenerator për Komunën e Junikut- RITENDER
636-20-5524-1-3-6
KOMUNA E JUNIKUT " PMC " SH.P.K.
810132481
2020-10-29 9480 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Nabavka razne robe
641-20-1705-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL LEPOSAVOQ GEJZER D.O.O.
810699936
2020-05-21 5844 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Ri-tenderimi Mirëmbajtje dhe furnizimi i sistemit të digjitalizimit
NPL.ST.AUT-20-8643-2-2-1
"STACIONI I AUTOBUSËVE" SH.A. FARA GROUP SH.P.K.
811300178
2021-02-17 11760 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Renovimi i pusetave të ujit ne fshatin Brod
621-20-5044-5-2-1
KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI N.N." BRRUTI ING "
600751946
2020-10-15 37002 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

,,Rehabilitimi i rrugës Rajonale Zhur-Dragash-Brod, Loti 2”
205-21-2292-5-2-5
MINISTRIA E INFRASTRUKTURES KAG - Asphalt Company SH.P.K.
810593518
2021-05-07 316528 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

FURNIZIM ME 3(TRI)MAKINA PASTRIMI TË BRENDËSHME NË OBJEKTIN E SHKOLLAVE FILLORE NË MALISHEVË DHE FSHATIN DAMANEK KK.MALISHEVË
62500-20-7805-1-2-1
KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE " Profitech " SH.P.K.
810081646
2021-01-13 10370 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Pikat ushqyese për qenët endacak
616-21-698-1-2-5
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES " AL - TEC " SH.P.K.
810060591
2021-03-16 20696 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim, instalim dhe konfigurim me Storage Sistem
KEK-20-676-1-2-1
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. " CLASTERTECH " SH.P.K.
600987723
2020-05-11 64730 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me uniforma për personelin e QKMF-së
656-20-8450-1-2-1
KOMUNA FERIZAJ "PUNTEX" SH.P.K.
810094334
2021-02-05 11991 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Servisimi i automjeteve
KEK-20-5014-2-3-6
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. N.P.T. "BOJKU HIDRAOLIK "
600002000
2020-10-13 7847 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizimi me kositëse të barit
VU644-20-3378-1-3-6
"KOMUNA E VUSHTRRISË" "eor group " SH.P.K.
810872946
2020-08-10 3680 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me frigorifer të vegjel për nevojat e UGJFA-së.
97800-21-1436-1-3-6
UNIVERSITETI I GJAKOVËS "FEHMI AGANI" " TOSI - V " SH.P.K.
601542005
2021-04-29 1099 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim emergjent me Levofloxacin jashtë Listës Esenciale për QKUK (043)”
00220-21-2617-1-2-5
SHSKUK - SHËRBIMI SPITALOR KLINIK UNIVERZITARE I KOSOVËS " EXCLUSIVE CORPORATION " SH.P.K.
810035495
2021-05-19 79000 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

NDËRTIMI I RRUGËVE NË KOMUNËN E RAHOVECIT
623-20-3130-5-2-5
KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË Mendi -P SH.P.K.
810395237
2020-07-09 27111 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Sherbimet e DDD
KMDK-20-900-2-2-5
"KOMPANI.PËR MENAXHIMIN E DEPONIVE NË KOSOVË "SH.A EKOLOGJIA SH.P.K.
811320168
2020-03-20 74700 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Ndërtimi i ndriçimit publik nërrugët e qytetit dhe në fshatrat Peran, Bajçinë, Letanc, Obrançë dhe Surkish
(Ndërtimi i ndriçimit publik në fshatin Surkish dhe në rrugët e qytetit Xhafer Rrahim Mehmeti, Xhevat Jupolli, Ukshin Hoti, Gjergj Fishta, Brahë Hertica, Xhafer Uka, Hasan Ramadani, Besim Lushaku, Shotë Galica, Shakadin Behrami, Ahmet Shabani, Hakif Sheholli, Motrat Qiriazi, Shtegëtarët e Lirisë, Hys Popova, Fadil Talla)
615-20-520-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL N.T.P. " V3-ING "
600314497
2020-09-16 41139 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me garancion dhe perkrahje teknike(HPE Foundation Care 24x7) per HP 3PAR 8440 SAN qe eshte aktiv ne TK.
?-20-1977-1-2-1
"TELEKOMI I KOSOVËS" SH.A. " E - TECH " SH.P.K.
810013673
2020-07-08 22541 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Mirembajtje e ashensorit per objektin e ZKA-së
302-20-136-2-3-6
ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM " EJONA " SH.P.K.
810089913
2020-02-19 6244 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Sigurimi i automjeteve për nevojat e NJF-it dhe MF
MF201-21-302-2-3-6
Ministria e Finacave KOMPANIA E SIGURIMEVE EUROSIG SH.A.
811296054
2021-03-11 4858 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me dy (2) automjete të punës Pikapo për nevojat e Kompanisë
UNITETI-20-3646-1-3-6
K. Regjionale e Mbeturinave "Uniteti" SH.A. Brahim S. Tahiri B.I.
810440652
2020-08-10 9900 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me pajisje per çminim ( deminim ), per nevojat e FSK-se
217-20-3356-1-2-1
MINISTRIA E FORCËS SË SIGURISË N.T.SH. " LABELA TEAM "
601026108
2020-08-31 19890 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizimi dhe vendosja e LAURAVE në hyrje te Kampusit Univesitar në UMIB në Mitrovicë
97900-20-2764-1-3-6
UNIVERSITETI "ISA BOLETINI " MITROVICË " ARMAKOS " SH.P.K.
600755112
2020-11-05 3822 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Inventarizimi i objekteve kulturo sportive ( Faza e dytë )
622-20-5388-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT Fatmir Godeni B.I.
810577835
2020-11-09 9497 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Aneks kontratë për ndërtiminm e QMF së në fshatin Gjonaj
622-20-3871-5-2-5
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT EBK SH.P.K.
811290874
2020-08-20 13645 €

50 / 736

Rangimi i indikatorëve në bazë të numrit të Flamujve të Kuq

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

1194

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

715

Afatet kohore

448

Tender me poentim të çmimit

94

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

17

Procedurë e negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë

12

Çmimi i kontratës është për 40% më i ulët se vlera e parashikuar

2

Fituesi i kontratës është në listë të zezë

0

Tenderi është me çmim jonormalisht të ulët

0
TOP 10
Autoritete Kontraktuese me
më së shumti Flamuj të Kuq
1KUVENDI KOMUNAL | 213
2KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 148
3QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | 84
4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | 68
5KOMUNA SUHAREKË | 61
6KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | 60
7" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " | 57
8KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | 51
9KOMUNA E ISTOGUT | 50
10MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE | 49
TOP 10
Tenderët me më së shumti
Flamuj të Kuq
1 7304 Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit te ngrohjes qendrore për GJ.TH. Mitrovicë me degët e saj në Rexhionin e Mitrovices ! | 3
2 3609 Mirëmbajtja e paisjeve kunder zjarrit në Objektin e Komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale.. | 3
3 5607 Nabavka specijalizovane lecnicke opreme za Zdravstveni centar u Severnoj Mitrovici | 2
4 9320 FURNIZIMI ME PELET PER NEVOJA TE SHTEPISE PER KOMUNITETE NE GURRAKOC. | 2
5 1905 Furnizim me Derivate | 2
6 6691 Zamena instalacije grejanja Osnovne škole Sveti Sava u Severnoj Mitrovici | 2
7 298 Furnizim me Pelet për ngrohjen e Fakultetit të Biznesit dhe MTHM-së | 2
8 8605 Hartimi i projekteve ideore dhe kryesore (zbatuese) sipas kërkesave të komunës së Vitisë | 2
9 4402 Furnizim me defribilator për QKMF - Hani i Elezit | 2
10 1211 Lot 1 Zgjerimi i sistemit të uitjes në fshatin Pantin dhe Samadraxhë -Vushtri. Lot 2 Zgjerimi i sistemit të uitjes në fshatin Frasher- Mitrovicë | 2

Kontakt
Clicky