2401/27667

Tenderi sa crvenim zastavama

Sve informacije i tenderi su sistem javnih nabavki

e-Nabavke

Datum potpisivanja

Ekonomski operator

Ugovorna cena

Ugovorni autoritet

Crvene zastave


Crvenezastave Tender Ugovorni autoritet Ekonomski operator Datumpotpisivanja Ugovornacena

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Organizimi i trajnimeve për fermerët në lëmi të ndryshme
656-20-7105-2-3-6
KOMUNA FERIZAJ N.SH." Economic Developement Consulting "
601677951
2020-11-27 8840 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me Mjete Mbrojtese Higjenike (Maska mbrojtese, dezinfektues, etj.)
70433736-20-997-1-3-6
KOMPANIA UJËSJELLËSI RAJONAL "PRISHTINA"SH.A. N.P.SH. " SVARÇA "
600397310
2020-04-15 7450 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizimi i disa shkollave me paisje-kositëse bari me derivate-Ritenderim
613-20-4958-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN " INFINITT " SH.P.K.
601614177
2020-09-24 3499 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Rehabilitimi si dhe izolimi i fasades tek zyret kryesore ne Decan, si dhe ndertimi i shtepizes per roje , rrethoja si dhe vendosje e portes se metalit.
HIDRO-20-8132-5-2-1
KRU " Hidrodrini " SH.A. Ramiz Mala B.I.
810309882
2021-02-24 19779 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me material për masat Anti Covid-19
KUVENDI I KOMUNËS MADEKOS SH.P.K.
811560293
2020-12-01 83402 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Procedure e Negociuar pa Publikimi te njoftimit per kontrate - Vazhdim i Kontrates - Sigurim Fizik i Objektit Spitalor
220-70001-0731-21-2483-2-2-5
VEPRIMTARIT E SPITALEVE Kompania E Sigurimit Fizik Scorpion
810680092
2021-05-10 26981 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Mirmbajtja preventive dhe remonti per mullinjet e Bll A3,A4,A5 ne TCA
KEK-21-179-5-2-1
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. " MONTING ENERGJETIKA " SH.P.K.
810798829
2021-03-24 440631 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

FURNIZIMI ME LAPTOP
101-20-744-1-2-1
KUVENDI I KOSOVËS N.T.P. " VLORA "
600155255
2020-07-01 19571 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizimi dhe instalimi i modulit N4EFS0,kartelës ETF8 dhe pajisjes testuese OTDR portative
KOSTT-20-6627-1-2-1
"Oper. Sistemi,Trans.dhe Tregu- KOSTT" SH.A. InterAdria L.L.C.
810819336
2020-12-11 19942 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me instrumentacion për V.SH, fryset e blozes, pompat furnizuese
KEK-20-944-1-2-1
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. B & D ENGINEERING SH.P.K.
811470989
2020-10-29 16933 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Ndërtimi i murit dhe sanimi i rrugës Kushavec-Kontratë dy vjeçare
632-20-5204-5-2-1
KUVENDI I KOMUNËS " Euroasphalt "Sh.p.k.
600128468
2020-10-22 149361 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Izgradnja lokalnih puteva u Opštini Klokot
660-20-3223-5-2-1
KOMUNA E KLLOKOTIT "EL-BAU" SH.P.K.
811182576
2020-11-09 39335 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizimi dhe montimi I tubit te rentgenit
VU644-21-1375-1-2-1
"KOMUNA E VUSHTRRISË" LEDI MED SH.P.K.
810199613
2021-05-24 14757 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me paisje të TI-së-NJIF-K për vitin 2020 - Ritender
MF201-20-5402-1-2-1
Ministria e Finacave InterAdria L.L.C.
810819336
2020-10-27 14552 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

“Punime shtesë ne projektin Ndërtimi dhe Renovimi i Objekteve Shëndetësore LOT 2 – Ndërtimi i Aneksit te Urgjencës dhe Renovimi i QKMF ne Deçan”
206-20-7043-5-2-5
MINISTRIA E SHËNDETËSISË "HARST Group" SH.P.K.
810025090
2020-12-03 28719 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

FURNIZIM ME PAISJE PER KABINETIN E INFERMJERIS –FARMACIS SHML “FEHMI LLADROVCI”
611-20-7691-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL " Interlab" SH.P.K.
601678008
2020-12-08 9799 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Rregullimi dhe zgjerimi i rrugës ,,Rehabilitimi i rrugës Rajonale Zhur-Dragash-Brod, Loti 1 – A2”
205-21-2199-5-2-5
MINISTRIA E INFRASTRUKTURES RENELUAL TAHIRI SH.P.K.
810610099
2021-05-07 330091 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me IBM LTO-7 Ultrium Data Cartridge
?-21-354-1-3-6
"TELEKOMI I KOSOVËS" SH.A. " NOVUS " SH.P.K.
600834065
2021-03-08 8590 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Ndërtimi i Objektit te Administratës - Punime Shtesë
21432700-21-464-5-2-5
AGJENCIA E MENAXHIMIT EMERGJENT "AL-BER" SH.P.K.
810134411
2021-02-22 70396 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

NDERTIMI FUSHAVE NDIMESE-FUSHA E TENISIT
634-21-2099-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL I KLINËS . Limit L & B SH.P.K.
810593617
2021-05-24 34505 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

RENOVIMI I NYJEVE SANITARE NE SHKOLLA
611-20-5501-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL " IZO - H " SH.P.K.
810105842
2020-11-06 27888 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Ndërtimi i Urave në pjesën perëndimore të Unazës Qendrore” - pune te paparapara
616-20-1954-5-2-5
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES Rexha
810515223
2020-07-28 149707 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Rekonstrukcija fasade zgrade u ulici Knjaza Milosa br.32
647-21-1463-5-2-1
OP\u0160TINA SEVERNA MITROVICA "RAD" D.O.O.
810091687
2021-04-23 74977 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me kompjuter dhe llaptop per nevojat e MM-se dhe FSK-se e ndare ne dy pjesë- lot
MINISTRIA E FORCËS SË SIGURISË S.D.S " SOFTWARE DEVELOPMENT SOLUTION " SH.P.K.
600609905
2020-10-19 98368 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim dhe montimi i paisje për sisitemin e pritjes me radheë në QKMF- Shtime
617-21-2190-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL " Matrix IM " SH.P.K.
810001959
2021-05-17 3780 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizimi me senzor për detektimin e rrotave.
27700-20-8296-1-3-6
INFRASTRUKTURA E HEKURUDHAVE TË KOSOVËS-"INFRAKOS"SH.A. Shkumbin Bytyqi B.I.
810982464
2021-01-01 3971 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Angazhimi i Ekspertit për vlerësimin e kushteve dhe kritereve për mbrojtje nga rrezatimi në Kliniken e Radiologjisë
701-20-1198-2-3-6
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES " GAMMA EXPERTS" SH.P.K.
810026387
2020-06-03 8800 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Masat mbrojtse kunder Koronavirusit COVIT-19
70433702-20-873-2-3-5
K. R. U. " HIDROREGJIONI JUGOR " SH.A. SAMIRE OSMANI B.I.
601544499
2020-03-17 3881 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Ndertimi i kafazit te ashensorit ne QKMF kryesore ne Gjakove
632-20-7486-5-3-6
KUVENDI I KOMUNËS " EJONA " SH.P.K.
810089913
2020-12-10 4212 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Kubëzimi i rrugëve në fshatin Brezne
621-20-5396-5-2-1
KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI N.N." BRRUTI ING "
600751946
2020-10-19 58997 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me artikuj ushqimor të domosdoshem për familjet me nevoj mer rastin e shfaqjes së pandemis COVID -19
635-20-1208-1-2-5
KOMUNA E PEJES Express Store SH.P.K.
811351890
2020-04-20 99743 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Aneks kontratë punime shtesë për ndërtimin e zyres së gjendjes civile në Mushnikovë
622-20-3750-5-3-5
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT E B GRUP SH.P.K.
811340603
2020-08-18 4599 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me paisje për shërbim te mbajtjes së ushtrimeve Laboratorike-SHFILE per mbajtjene ushtrimeve për Student.
97900-20-5586-1-3-6
UNIVERSITETI "ISA BOLETINI " MITROVICË "Vitech " Sh.p.k.
600083555
2020-11-19 3481 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

NDËRTIMI I SHKOLLËS FILLORE NË RETI
623-20-4217-5-2-5
KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË N.N.T. " Etniku "
600366323
2020-08-27 32500 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

ZGJERIMI DHE RIPARIMI I RRUGES NGA GRABLAT GJERE TE LUGU I ZAJMIT.
633-20-5917-5-2-1
KOMUNA E ISTOGUT " SIB " SH.P.K.
600242325
2020-11-06 19655 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

NDERTIMI I PLLATOVE PËR NXËNSË DHE TROTUAR ME KUBEZA
611-20-5923-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL N.N.T. Milazim Shala
600071980
2020-11-26 37804 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

VAZHDIMI I GARANCISË DHE MBËSHTETJES PËR DELL BLADES DHE EMC STORAGE
MF201-21-53-1-2-1
Ministria e Finacave Infosoft Systems SH.P.K.
811159476
2021-03-03 46555 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Snabdevanje opremom za delovanje u vanrednim situacijama
661-20-3901-1-3-6
KOMUNA RANILLUG " HIDRO-ING " SH.P.K.
601221104
2020-08-19 2778 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Nabavka zaštitne opreme i dezinfekcionih sredstava
646-21-1701-1-3-5
KUVENDI KOMUNAL SLOBODAN PETROVIC I.B.
810189565
2021-04-20 9995 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me vegla pune LOT I Furnizim me velga pune (Ri-tender)
HIDRO-20-3694-1-3-6
KRU " Hidrodrini " SH.A. Selver Shala B.I.
810600389
2020-08-20 6331 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

RIPARIMI I SHTËPISË SË KULTURËS NË RATKOC
623-20-7362-5-2-5
KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË NPN EUROING SH.P.K.
811302281
2020-11-23 11582 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Organizimi i puntorise per 17 persona per shqyrtimin e hartave zonal te Komunes se Lipjanit
613-20-6779-2-3-6
KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN Naser Sadiku B.I.
810371914
2021-01-06 2893 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Dezinfektimi EMERGJENT i hapsirave te disa Objekteve Skollore për shkak te [Infektimit te Personelit dhe nxënsve] me virusin KOVID 19
642-20-8278-2-3-5
KUVENDI KOMUNAL MITROVICË Shaqir Brahimi B.I.
810555203
2021-01-29 3243 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Nabavka opreme za vizuelnu prezentaciju za potrebe srednjih škola u Severnoj Mitrovici
647-20-7230-1-3-6
OP\u0160TINA SEVERNA MITROVICA ANASTASIJA GROZDANOVIC I.B.
810113530
2020-11-19 5400 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Nabavka kardiološke sonde za potrebe Doma zdravlja „Zvecan“
646-20-7016-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL N.T.SH."Koslabor"
810635188
2020-11-24 5975 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Akordimi i veglave muzikore
632-21-1353-2-3-6
KUVENDI I KOMUNËS N.SH. " AKORDI "
601088827
2021-05-12 1986 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Aneks kontratë për ndërtimin e objektit shkollorë Dy Dëshmorët në Piranë faza e dytë
622-20-4745-5-2-5
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT Ridvan Elezi B.I.
811271642
2020-09-11 52747 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

“Furnizim me instrumente kirurgjike për Klinikën e Kirurgjisë Plastike” -Ritender
701-20-3141-1-3-6
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES KO MED L.L.C.
811564948
2020-09-14 7790 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Ndërtimi i disa tereneve sportive
615-20-3712-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL Olti Trasing SH.P.K.
810514291
2020-10-05 198842 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Kompletimi i objektit Administrativ në NJ.P Batushë-Ritender
KRURGJA-20-2631-5-2-1
Kompania Rajonale e Ujësjellësit " GJAKOVA " SH.A. LIMITPROJECT SH.P.K.
811312561
2020-08-26 180832 €
50 / 736
Poredak pokazatelja zasnovan na br. crvene zastave

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

1194

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

715

Rok

448

Tender sa ponderisanom cenom

94

U otvorenom postupku je samo jedan ponuđač

17

Pregovarački postupak bez objavljivanja obaveštenja o ugovoru

12

Ugovorna cena je 40% niža od procenjene vrednosti

2

Nenormalno niska cena tendera

0

Pobednik ugovora je na crnoj listi

0
TOP 10
Ugovorni autoritet sa
najviše crvenih zastava
1KUVENDI KOMUNAL | 213
2KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 148
3QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | 84
4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | 68
5KOMUNA SUHAREKË | 61
6KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | 60
7" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " | 57
8KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | 51
9KOMUNA E ISTOGUT | 50
10MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE | 49
TOP 10
Tenderi sa Najviše
Crvenih Zastava
1 7304 Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit te ngrohjes qendrore për GJ.TH. Mitrovicë me degët e saj në Rexhionin e Mitrovices ! | 3
2 3609 Mirëmbajtja e paisjeve kunder zjarrit në Objektin e Komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale.. | 3
3 11638 Rekonstrukcija Kninske ulice u Zvecanu | 2
4 1604 Sanimi i objektit të Biblotekës Universitare | 2
5 2048 Furnizim e paisje Teknike | 2
6 7733 Nabavka decijih paketica za potrebe Opštinske administracije Severna Mitrovica | 2
7 9601 Sigurimi Fizik i Objekteve | 2
8 9729 Furnizim me një veturë të përdorur për nevojat e administratës (ritender) | 2
9 5607 Nabavka specijalizovane lecnicke opreme za Zdravstveni centar u Severnoj Mitrovici | 2
10 9320 FURNIZIMI ME PELET PER NEVOJA TE SHTEPISE PER KOMUNITETE NE GURRAKOC. | 2

Kontakt
Clicky