2401/27667

Red Flagged Tenders

All information and tenders are from the public procurement system

e-Procurement

Signature date

Economic Operator

Contract Price

Contracting Authority

Red Flags


RedFlags Tender Contracting Authority Economic Operator Signaturedate ContractPrice

Estimated Value Comparison

Furnizim me hardver per TIK
KOSTT-20-2748-1-1-1
"Oper. Sistemi,Trans.dhe Tregu- KOSTT" SH.A. Virtuo O.P.
810527111
2020-08-07 194108 €

Estimated Value Comparison

Nabavka vatrogasne opreme
641-20-5277-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL LEPOSAVOQ ALBKOS SAFETY SH.P.K.
811440908
2020-10-16 6740 €

Estimated Value Comparison

Nabavka Guma za jamsku, utovarno transportnu mehanizaciju i putnicka vozila
12054-20-8141-1-2-1
" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " ''TRGOPROMET'' D.O.O.
601172878
2021-01-12 119086 €

Estimated Value Comparison

Furnizim me seperator elektromagnetik dhe pjese per seperator
KEK-20-820-1-2-1
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. N.T.P. " Xani-Inex "
600013099
2020-06-17 14691 €

Estimated Value Comparison

Vazhdimi i punëve në sallën sportive Sllovi-Lipjan dhe rregullimi i terenit sportiv në sh.f.m.u Ismet Rraci-Klinë
208 Udheheqesi-20-3301-5-2-1
MINISTRIA E ARSIMIT . Limit L & B SH.P.K.
810593617
2020-09-09 37456 €

Estimated Value Comparison

FURNIZIM ME PAISJE MJEKËSORE
611-20-7572-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL KO MED L.L.C.
811564948
2020-12-08 9693 €

Estimated Value Comparison

Realizimi i programeve për nevojat e bibliotekës së qytetitnë Prizren
622-20-3331-2-3-6
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT ORGANIZATA JOQEVERITARE THY
600753801
2020-09-21 6893 €

Estimated Value Comparison

Ndërtimie dhe rregullimi i parqeve publike
652-20-5936-5-2-1
KUVENDI I KOMUNES - KAÇANIK N.P.T. " DAQA "
600016986
2020-11-11 25335 €

Estimated Value Comparison

Konsulent individual ligjor ne fushën e prokurimit
221-21-238-2-3-6
MINISTRIA E ZHVILLIMIT RAJONAL Diellzë Avdullahu
1244697433
2021-02-11 4680 €

Estimated Value Comparison

Pastrimi i hapesirave te brendshme te QKUK-së
701-19-8924-2-1-5
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES LAGUNA SH.P.K.
810815285
2020-02-26 362705 €

Estimated Value Comparison

Konsulent individual për monitorimin e zhvillimit socio-ekonomik rajonal të balancuar
221-21-79-2-3-6
MINISTRIA E ZHVILLIMIT RAJONAL Shkodran Mustafaj
1173539661
2021-02-08 2400 €

Estimated Value Comparison

Zgjerimi i rruges Avdurrahim Shehu-pune shtese
652-20-8301-5-2-5
KUVENDI I KOMUNES - KAÇANIK " Kema - Company " Sh.p.k.
600118732
2020-12-18 19901 €

Estimated Value Comparison

izrada prijektno-tehnicke dokumentacije za Rekonstrukciju i adaptaciju proizvodne hale za potrebe Vatrogasne jedinice
646-20-3810-2-3-5
KUVENDI KOMUNAL "GARD - VUK" D.O.O.
601640370
2020-08-14 5950 €

Estimated Value Comparison

Miëmbajtja,furnizimi dhe servisimi i aparateve kundër zjarrit dhe hidrantëve të ujit në Objektet e Sistemit Prokurorial të Kosovës
250-20-3299-2-3-6
PROKURORIA E SHTETIT ALBKOS SAFETY SH.P.K.
811440908
2020-08-04 2861 €

Estimated Value Comparison

“Furnizim me 250m3 dru zjarru per familjet e te kthyerve dhe komuniteteve ne nevojë”
211-20-7056-1-3-6
MINISTRIA PËR KOMUNITET DHE KTHIM NTP,,Rudina"
600360359
2020-12-17 9875 €

Estimated Value Comparison

Furnizimi me lënd djegse- Dru
VU644-20-8302-1-2-5
"KOMUNA E VUSHTRRISË" N.T.P." AGONITI "
600667862
2020-12-21 38010 €

Estimated Value Comparison

Furnizim me gjenerator për Komunën e Junikut- RITENDER
636-20-5524-1-3-6
KOMUNA E JUNIKUT " PMC " SH.P.K.
810132481
2020-10-29 9480 €

Estimated Value Comparison

Nabavka razne robe
641-20-1705-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL LEPOSAVOQ GEJZER D.O.O.
810699936
2020-05-21 5844 €

Estimated Value Comparison

Ri-tenderimi Mirëmbajtje dhe furnizimi i sistemit të digjitalizimit
NPL.ST.AUT-20-8643-2-2-1
"STACIONI I AUTOBUSËVE" SH.A. FARA GROUP SH.P.K.
811300178
2021-02-17 11760 €

Estimated Value Comparison

Renovimi i pusetave të ujit ne fshatin Brod
621-20-5044-5-2-1
KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI N.N." BRRUTI ING "
600751946
2020-10-15 37002 €
20 / 736
Ranking of indicators based on the nr. of Red Flags

The contract price is very near the estimated tender value

1194

The contract price is higher than the estimated tender value

715

Deadline

448

Weighted price tender

94

Only one bidder in open procedure

17

Negotiated procedure without publication of contract notice

12

The contract price is more than 40% lower than the estimated tender value

2

Abnormally low price tender

0

The winner of contract is in the Black List

0
TOP 10
Contracting Authorities
with the most Red Flags
1KUVENDI KOMUNAL | 213
2KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 148
3QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | 84
4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | 68
5KOMUNA SUHAREKË | 61
6KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | 60
7" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " | 57
8KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | 51
9KOMUNA E ISTOGUT | 50
10MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE | 49
TOP 10
Tenders with the
most Red Flags
1 3609 Mirëmbajtja e paisjeve kunder zjarrit në Objektin e Komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale.. | 3
2 7304 Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit te ngrohjes qendrore për GJ.TH. Mitrovicë me degët e saj në Rexhionin e Mitrovices ! | 3
3 1919 Rregullimi i ndrqimit publik | 2
4 5957 Kontrollimi teknik i ashensoreve ne objektet e Sistemit Prokurorial te Kosoves | 2
5 6528 Furnizim me shpërndarës gypor dhe pajisje përcjellëse për GLN dhe instalim të rrjetit | 2
6 11553 Nabavka opreme i pribora za kabinet biologije u Gimnaziji | 2
7 306 Asfaltimi i rruges se varrezave të fshatit Llugaxhi | 2
8 4582 Furnizim me kompjutera dhe pajisje te TI | 2
9 6762 Ndertimi i murit mbrojtes te varrezat e fshatit Dubovikë | 2
10 29 Furnizim me dru (ahu) për ngrohje dhe sharritja e tyre për nevojat e Komunës së Dragashit ( RITENDERIM -2X) | 2

Contact
Clicky